0292“Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài” (Cô-lô-se 1:13 BHĐ).

Trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã hủy phá quyền lực mà Sa-tan dùng để điều khiển tâm trí, cuộc sống và số mệnh của bạn. Khi Chúa Jêsus kêu lớn, “Mọi việc đã hoàn tất” (Giăng 19:30 BHĐ), Sa-tan phải nên nói rằng: “Xong đời tôi rồi.” Những tháng ngày của nó đã sắp cùng tận!

Chúa Jêsus đã chiến thắng sự chết và Sa-tan. Nhưng nếu bạn không có quyền năng của Chúa Cứu Thế trong đời sống của mình, thì bạn không thể chống cự lại ma quỷ được. Sa-tan có thể thao túng những cảm xúc của bạn. Nó có thể làm rối loạn suy nghĩ của bạn. Nó có thể khiến bạn nghiện ngập đủ mọi điều. Và bạn sẽ hoàn toàn bất lực nếu bạn không có Chúa Cứu Thế!

Sa-tan có hai công cụ ưa thích để tấn công đó là: cám dỗ và lên án.

Sa-tan dùng sự cám dỗ bằng cách khiến người ta coi nhẹ tội lỗi: Điều đó không có gì to tát cả! Ai cũng làm điều đó mà! Chính bạn biết điều gì sẽ làm cho mình sung sướng hơn là Chúa nghĩ mà! Sa-tan không cần phải nói lớn tiếng. Nó chỉ cần đặt những ý tưởng này vào tâm trí của bạn. Khi Chúa ban cho bạn một ý tưởng thì điều đó gọi là dạy dỗ. Khi Sa-tan đặt một ý tưởng vào tâm trí của bạn thì điều đó gọi là cám dỗ.

Sa-tan cám dỗ khiến bạn coi nhẹ tội lỗi nhưng ngay sau khi bạn phạm tội, lập tức Sa-tan đảo ngược chiến lược lại. Lúc này Sa-tan lại thổi phồng tội lỗi lên: Ngươi đã thật sự làm điều đó sao! Chúa sẽ không bao giờ yêu thương ngươi nữa đâu. Chúa cũng sẽ không bao giờ có thể sử dụng ngươi nữa đâu. Tội đó quá lớn và ngươi sẽ không bao giờ có thể được tha thứ.

Đầu tiên, Sa-tan cám dỗ bạn. Sau khi đã phạm tội nó lại lên án bạn. Bạn có thấy chiến lược của Sa-tan không? Khiến bạn coi nhẹ tội lỗi và phạm tội rồi sau đó thổi phồng tội lỗi của bạn để lên án bạn.

Trên thập tự giá, khi Chúa Cứu Thế Jêsus nói, “Mọi việc đã hoàn tất.” Ngài đã đánh bại sự cám dỗ và sự lên án của Sa-tan.

Chúa Jêsus đã hủy phá sức mạnh khó cưỡng lại được của sự cám dỗ. Và bây giờ Chúa ban cho bạn quyền năng để chống lại sự cám dỗ đó: “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài” (Cô-lô-se 1:13 BHĐ).

Sự chết và Phục Sinh của Chúa Jêsus đã hủy diệt Sa-tan.

Nếu bạn có Chúa Cứu Thế Jêsus trong cuộc đời mình, thì Sa-tan không có quyền lực nào trên bạn cả, ngoại trừ những lãnh vực bạn đồng ý giao quyền cho Sa-tan. Khi bạn chọn chiều theo sự cám dỗ của Sa-tan qua những điều oán giận, những mặc cảm tội lỗi, lo lắng, hay nỗi sợ hãi, thì bạn đã cho hắn một chỗ đứng trong cuộc đời của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối Sa-tan thì nó không thể làm tổn thương bạn được.

Với quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn, Sa-tan không thể nào làm hại bạn. Bạn được giấu với Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:3), và bạn được bảo vệ. Bạn không cần phải nghe theo Sa-tan. Bạn có quyền năng, sức mạnh để từ chối.

Bạn không cần phải sợ hãi!

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Sa-tan dùng những văn hóa thịnh hành được nhiều người ưa chuộng để làm nhẹ tội lỗi đi qua những cách nào?

2.      Chúa Thánh Linh ban cho bạn quyền năng cách cụ thể như thế nào để giúp bạn chống lại sự cám dỗ?

3.      Biết Lời Chúa sẽ giúp bạn chống lại sự cám dỗ như thế nào? Bạn có thể làm điều gì ngày hôm nay để biết rõ Lời Chúa hơn?


 

 

You’ve Got The Power Of Christ

By Rick Warren — 

“He rescued us from the power of darkness and brought us safe into the kingdom of his dear Son” (Colossians 1:13 GNT).

On the cross, Jesus destroyed Satan’s power to control your mind, your life, and your destiny. When Jesus said, “It is finished” (John 19:30 NIV), Satan should have said, “I’m finished.” His days are numbered!

Jesus has won the victory over death and Satan. But if you don’t have the power of Christ in your life, then you are defenseless against the Devil. Satan can manipulate your emotions. He can mess with your mind. He can get you addicted to all kinds of stuff. And you are powerless without Christ!

Satan has two favorite tools to whip you around: temptation and condemnation.

He uses temptation by minimizing sin: It’s no big deal! Everybody does it! You know what will make you happy more than God does! Satan doesn’t have to speak out loud. He just puts these ideas in your mind. When God gives you an idea, it’s called inspiration. When Satan puts an idea in your mind, it’s called temptation.

Then, the moment you do that particular sin, Satan reverses strategy and, instead of minimizing the sin, he maximizes it: You did that! Are you kidding me? God will never love you again. It’s over. God can never use you. That is so big that you could never, ever be forgiven for it.

First, Satan tempts you. Then, he condemns you. See his strategy? Minimize the sin before you do it and maximize it afterwards.

On the cross, when Jesus Christ said, “It is finished,” he defeated temptation and condemnation.

Jesus destroyed the irresistible power of temptation. He now gives you the power to resist it: “He rescued us from the power of darkness and brought us safe into the kingdom of his dear Son” (Colossians 1:13 GNT).

Jesus’ death and Resurrection were a fatal blow to Satan.

If you have Jesus Christ in your life, then Satan has zero power over you except the areas that you choose to give him. When you choose to give in to Satan’s temptation through resentment, guilt, worry, or fear, then you give him a foothold in your life. But, if you choose to say no, he can’t touch you.

With God’s power in your life, Satan can’t harm you. You are hidden with Christ in God (Colossians 3:3), and you are protected. You don’t have to listen to Satan. You have the power to say, “No.”

You don’t have to be afraid!

Talk It Over

  • In what ways does Satan use popular culture to minimize sin?
  • What are the practical ways the Holy Spirit gives you power to fight temptation?
  • How does knowing God’s Word help you with temptation? What can you do today to know the Word better?