0422“Khi Gióp đã cầu thay cho các bạn, Đức Giê-hô-va phục hồi tài sản cho Gióp. Ngài ban cho ông gấp đôi số tài sản mà ông đã có trước kia” (Gióp 42:10 TTHĐ).

Một trong những câu chuyện có sức thuyết phục nhất về sự cầu nguyện và phục hồi được tìm thấy trong sách Gióp. Không người nào cần được phục hồi hơn là Gióp. Ông là một người yêu mến và phục vụ Đức Chúa Trời nhưng chỉ trong một ngày ông đã mất hầu hết tất cả mọi thứ từ của cải, sức khỏe cho đến con cái của mình.

Ngay sau khi Gióp mất tất cả, ông ngồi xuống đất, buồn khổ, thương tiếc về những mất mát và đau đớn về thể xác vì bệnh hoạn. Và rồi, ba người bạn của Gióp đã đến. Kinh Thánh nói rằng, “Ba người bạn ngồi xuống đất với Gióp suốt bảy ngày đêm, không ai nói với ông một lời, vì họ thấy nỗi đau của ông quá lớn” (Gióp 2:13 TTHĐ).

Đó là một tấm gương tốt để ghi nhớ. Khi bạn bè của bạn đang đau đớn, bạn chỉ cần ở cùng họ. Nỗi đau càng sâu đậm, bạn cần phải ít nói hơn. Điều này được gọi là mục vụ của sự hiện diện. Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì cả; bạn chỉ cần có mặt ở đó.

Tuy nhiên, cuối cùng, những người bạn của Gióp ngoài việc cùng ngồi với Gióp họ còn làm những điều khác nữa — họ bắt đầu đưa ra những lời khuyên. Phần lớn những lời này không giúp ích gì cả mà còn khiến cho Đức Chúa Trời tức giận. Vì vậy Chúa bảo Ê-li-pha là một trong ba bạn của Gióp đi dâng các của lễ. Rồi Chúa nói rằng, “Gióp, đầy tớ Ta, sẽ cầu nguyện cho các con. Ta sẽ nhậm lời Gióp và không phạt các con theo sự dại dột của các con” (Gióp 42:8 TTHĐ).

Hãy lưu ý Chúa đã nói rằng, “Gióp sẽ cầu nguyện cho các con.” Khoan đã — ai là người trong cơn hoạn nạn? Ai đã mất tất cả? Tuy nhiên, Đức Chúa Trời biết rằng sự hồi phục sẽ không đến với Gióp cho đến khi ông cầu nguyện cho người khác được phục hồi.

Gióp đoạn 42 câu 10 nói rằng, “Khi Gióp đã cầu thay cho các bạn, Đức Giê-hô-va phục hồi tài sản cho Gióp. Ngài ban cho ông gấp đôi số tài sản mà ông đã có trước kia” (TTHĐ). Chúa đã phục hồi hoàn toàn mọi điều Gióp mất — và còn nhiều hơn thế nữa!

Có lẽ bạn có thể đã phải chịu những mất mát lớn lao trong đời sống. Có lẽ bạn đang ở trong một giai đoạn mất mát. Đừng chỉ cầu nguyện cho riêng bản thân mình nhưng hãy cầu nguyện cho sự phục hồi của những người đang bị tổn thương trong khu xóm bạn, trong cộng đồng, hội thánh và cả thế giới — và hãy nhìn xem Chúa đem lại sự hồi phục cho mọi lãnh vực trong cuộc sống của bạn như thế nào.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Làm thế nào để cầu nguyện cho người khác trong khi chính bạn đang trải qua những nỗi đau đớn?

2.    Bạn có thấy thật khó để không đưa ra lời khuyên cho một người bạn đang bị tổn thương không? Lần sau bạn có thể làm gì khác khi cố gắng giúp đỡ một người đang tổn thương?

3.    Ai trong cuộc đời của bạn đã cầu nguyện cho bạn, ngay cả lúc họ đang phải đối diện với khó khăn nhiều hơn bạn? Điều này khiến bạn cảm thấy thế nào?

 

 

 


PRAYING FOR OTHERS LEADS TO RECOVERY

By Rick Warren — 

“After Job had prayed for his friends, the LORD restored his fortunes and gave him twice as much as he had before" (Job 42:10 NIV).

One of the most powerful stories of prayer and recovery is found in the book of Job. Nobody had to recover more than Job. He was a man who loved and served God but lost almost everything—his wealth, health, and children—in the span of one day.

Soon after Job had lost it all, he was on the ground in agony, grieving his losses and suffering physically from illness. Then three of Job’s friends showed up. The Bible says, “They sat on the ground with him for seven days and seven nights. No one said a word to him, because they saw how great his suffering was” (Job 2:13 NIV).

That’s a good example to remember. When your friends are in pain, just show up. The deeper the pain, the fewer words you use. It’s called the ministry of presence. You don’t have to say anything; you just need to be there.

But, eventually, Job’s friends did more than sit with him—they started to give advice. A lot of it wasn’t very helpful, and it made God upset. So God told Eliphaz, one of Job’s three friends, to go make some sacrifices. Then God said, “My servant Job will pray for you, and I will accept his prayer on your behalf. I will not treat you as you deserve” (Job 42:8 NLT).

Notice God said, “Job will pray for you.” Wait—who’s in the crisis here? Who’s lost everything? Yet God knew recovery wouldn’t come to Job until he prayed for the recovery of others.

Job 42:10 says, “After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before” (NIV). God completely recovered everything Job had lost—and beyond!

You may have suffered some big losses in life. Maybe you’re in a season of loss right now. Don’t just pray for yourself; pray for the recovery of hurting people in your neighborhood, community, church, and world—and watch how God brings recovery to every area of your life.

Talk It Over

  • How is it possible to pray for someone else while you're experiencing pain yourself?
  • Do you find it hard not to give advice to a friend who is hurting? What might you do differently next time you try to help a hurting friend?
  • Who in your life has prayed for you, even though they were struggling more than you were? How did that make you feel?