“Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì chiên hy sinh mạng sống mình.“ Giăng 10:10-11

Về bản chất, cừu hay chiên là loài động vật không có khả năng tự vệ, vì vậy người chăn chiên cần mang theo một số dụng cụ để chăm sóc và bảo vệ đàn chiên của mình.  Người ấy có một cây gậy để canh gác và bảo vệ, và dùng một cây gậy có móc nhỏ ở đầu để giải cứu chiên.

Chúng ta giống như những chiên đi lạc cần được bảo vệ và dẫn dắt — vì vậy Chúa Jêsus đã đến thế gian để làm Người Chăn Nhân Lành của chúng ta. Ngài nói rằng, “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì chiên hy sinh mạng sống mình“ (Giăng 10:10-11).

Giống như người chăn sử dụng các dụng cụ là cây gậy và cây trượng để dẫn đường và bảo vệ, Đức Chúa Trời muốn dẫn dắt và bảo vệ bạn. Đây là hai cách Ngài làm điều đó:

Nếu bạn theo Ngài, Chúa Jêsus sẽ dẫn bạn đi đúng hướng.

Nếu bạn đến thăm một thành phố lớn như Paris mà không có người hướng dẫn, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng, bởi vì bạn sẽ không biết mình tìm kiếm gì.

Điều này cũng đúng với đời sống của bạn. Bạn cần một người dẫn đường — một người chăn chiên — đi trước bạn. Bạn cần Chúa Jêsus, Người Chăn Nhân Lành, Đấng đi trước dẫn dắt và gọi bạn tiến tới. Điều này khác với việc làm của một người chăn bò là người lùa gia súc đi từ đằng sau. Chúa Jêsus sẽ không đẩy bạn đi qua đời sống. Ngài ở trước mặt bạn và điều cơ bản ở đây là Ngài đang nói rằng, “Hãy xem ta làm như thế nào. Hãy nhìn xem ta đi đâu.”

Giăng 10:4 nói rằng, “Khi người đã đem chiên mình ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.

Nếu bạn mang sự tổn thương của mình đến với Chúa Jêsus, Ngài sẽ đầy lòng thương cảm.

Chúa Jêsus động lòng thương xót chúng ta, vì Ngài biết chúng ta bất lực nếu không có Ngài. Ma-thi-ơ 9:36 nói rằng, “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có người chăn.”  Ý nghĩa trong nguyên bản tiếng Hy Lạp là Chúa Jêsus đã cảm thấy đau đớn, tổn thương sâu sắc khi nhìn đám dân đông và Ngài muốn giúp đỡ họ.

Tương tự như vậy, khi bạn mang những đau đớn của mình đến với Chúa Jêsus, Ngài không khinh thường bạn; Ngài nâng bạn lên. Ngài không làm cho bạn bị phiền toái; Ngài chữa lành cho bạn.

Vì sự nhân lành của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đang dẫn dắt và che chở bạn. Chúa Jêsus là Người Chăn Nhân Lành của chúng ta, Đấng “đã đến, không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người khác và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28).

Ngày mai, chúng ta sẽ xem thêm ba lợi ích do sự nhân lành của Đức Chúa Trời: cách Ngài hướng dẫn, bảo vệ và cứu chuộc.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có khi nào bạn cảm thấy được Chúa đang đi trước để dẫn đường mình không? Kinh nghiệm đó đã giúp cho đức tin của bạn được lớn lên như thế nào?

2.    Bạn thấy được lòng thương xót của Chúa Jêsus đã đem đến sự chữa lành trong đời sống bạn hoặc đời sống của người khác như thế nào?

3.    Hiện nay Chúa Jêsus đang dẫn đưa bạn theo hướng nào? Trong công việc bạn? Gia đình bạn? Cộng đồng bạn? Hội Thánh của bạn? Các mối quan hệ của bạn?

Bạn có thể nói rằng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn dắt tôi” không?

Nếu bạn muốn có được sự an ninh trong tình yêu không dời chuyển của Chúa và những lời hứa không bao giờ bị phá vỡ, thì hãy đặt mình dưới sự chăm sóc của Đấng Chăn Nhân Lành.

Bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện đơn giản sau: “Lạy Chúa, con biết mình là một tội nhân và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy nơi Ngài là Cứu Chúa con và đi theo Ngài là Chúa. Lạy Chúa Jêsus, xin hãy bước vào đời sống con và thay đổi những ưu tiên, giá trị, mục đích và hướng đi của con. Biến đổi con trở nên người theo như ý Ngài muốn.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


JESUS PROTECTS AND DIRECT YOU

BY RICK WARREN —

“My purpose is to give life in all its fullness. I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down his life for the sheep.”  John 10:10-11 (TLB)

Sheep are essentially defenseless animals, so a shepherd carries a few tools to care for and protect his sheep. He has a rod for guarding and protecting, and he uses a staff with a little crook in it to rescue the sheep.

We are like lost sheep in need of protection and direction—so Jesus came to Earth to be our Good Shepherd. He said, “My purpose is to give life in all its fullness. I am the Good Shepherd. The Good Shepherd lays down his life for the sheep” (John 10:10-11 TLB).

Just as a shepherd uses the physical tools of the rod and the staff for direction and protection, God wants to direct and protect you. Here are two ways he does that:

If you follow him, Jesus leads you in the right direction.

If you visit a major city like Paris without a guide, you’ll miss all kinds of important things, because you won’t know what to look for.

The same is true with your life. You need a guide—a shepherd—to go before you. You need Jesus, the Good Shepherd, who leads from the front and calls you forward. This is different from being a cowboy, who drives cattle from the back. Jesus is not going to push you through life. He gets in front of you and essentially says, “Watch how I do it. Look where I go.”

John 10:4 says, “When he has led out all of his sheep, he walks in front of them, and they follow, because they know his voice” (CEV).

If you bring your hurts to him, Jesus is compassionate.

Jesus has compassion on us, because he knows that we are helpless without him. Matthew 9:36 says, “When [Jesus] saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd” (NIV). The sense in the original Greek text is that Jesus hurt deeply for the people in the crowd and wanted to help them.

In the same way, when you bring your pain to Jesus, he doesn’t put you down; he lifts you up. He doesn’t hassle you; he heals you.

Because of God’s goodness, Jesus directs and protects you. Jesus is our Good Shepherd, who “came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many” (Matthew 20:28 ESV).

Tomorrow we’ll look at three more benefits of God’s goodness: how he guides, guards, and saves.

Talk It Over

When have you sensed God going in front of you to lead you? How did that experience grow your faith?

How have you seen Jesus’ compassion bring healing in your own life or someone else’s?

In what direction is Jesus leading you right now? In your work? Your family? Your community? Your church? Your relationships?

Can you say, “The Lord is my Shepherd”?

If you want the security of God’s unwavering love and unbreakable promises, then place yourself under the Good Shepherd’s care.

You can start by praying this simple prayer: “Dear God, I know I’m a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe Jesus Christ is your Son. I believe that he died for my sin and that you raised him to life. I want to trust him as my Savior and follow him as Lord. Jesus, please come into my life and change my priorities, my values, my purpose, and my direction. Transform me into the person you want me to be. In Jesus’ name I pray. Amen.”