“Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con là của Cha, tất cả những gì của Cha là của con; và qua họ, con được tôn vinh. Giăng 17:9-10

Bạn có biết rằng Chúa Jêsus lúc nào cũng cầu nguyện cho bạn không? Kinh Thánh lập lại nhiều lần rằng Chúa Jêsus luôn cầu nguyện cho bạn.

“Khoan đã,” bạn có thể nghĩ rằng, “Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời sao? Làm thế nào Chúa có thể tự cầu nguyện với mình?

Nhưng hãy nghĩ đến điều này: Bạn vẫn luôn tự nói chuyện với mình! Đó là vì bạn được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus là Thiên Chúa; Ngài là một phần của Chúa Ba Ngôi — Cha, Con và Thánh Linh. Và lúc nào Ngài cũng đang tự nói với mình về bạn. Bạn là rất quý giá đối với Chúa. Bạn là đối tượng tình yêu của Ngài. Lẽ dĩ nhiên Ngài đang nghĩ về bạn và nói về bạn. Ngài quan tâm đến bạn nhiều như vậy!

Ngay cả trước khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, Ngài đã cầu nguyện cho bạn. Giăng 17:9-10 nói rằng: “Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con là của Cha, tất cả những gì của Cha là của con; và qua họ, con được tôn vinh.

Đức Chúa Trời lúc nào cũng nghe Chúa Jêsus nói rằng: “Lạy Chúa, xin giúp anh ấy. Giúp cô ấy, Chúa ơi. Xin giúp đỡ họ, Chúa ơi.” Điều này được gọi là cầu thay, và nó có nghĩa là bênh vực ủng hộ một người nào đó. Bất cứ khi nào bạn cầu nguyện cho người khác, điều đó được gọi là cầu thay. Bạn có thể cầu thay cho người khác, và đó là điều Chúa Jêsus làm cho bạn.

Chúa Jêsus Christ đang cầu thay cho mọi khoảnh khắc của đời sống bạn. Chúa có thể làm được điều đó vì Ngài là Chúa. Ngài không mơ hồ, lẫn lộn. Ngài không bị choáng ngợp. Hoàn cảnh của bạn không bao giờ quá khó cho Chúa. Ngài là Đấng Biện hộ cho bạn, Đấng ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trên trời, “cũng là Đấng cầu thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:34). Điều đó có nghĩa là mỗi khi bạn vấp ngã hay phạm tội, Chúa Jêsus nghiêng mình qua và nhắc nhở Cha rằng Ngài đã trả giá cho điều đó. Nó được trả đầy trọn.

Vì Chúa Jêsus đang cầu thay cho bạn nên bạn có thể cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn không biết phải cầu nguyện gì. Bạn chỉ cần nói: “Chúa ơi, cám ơn Chúa vì đang cầu nguyện cho con bây giờ, vì con thật sự đang gặp khó khăn.”

Bạn có thể cầu nguyện với Chúa Jêsus. Bạn có thể cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Và bạn có thể tìm được sự an ủi vì biết rằng Chúa Jêsus luôn ở cùng bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc biết rằng Chúa Jêsus đang cầu nguyện cho bạn giúp đỡ cho đức tin của bạn như thế nào?

2.    Tại sao bạn có thể tin cậy nơi Chúa Jêsus, ngay cả khi mọi điều xảy ra không như ý muốn, vì biết rằng Ngài đang cầu nguyện cho bạn?

3.    Tại sao lại có năng quyền trong việc cầu nguyện “nhân danh Chúa Jêsus”?

 

 

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Tội lỗi của bạn đã ngăn cách bạn với Chúa. Và chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời mới cho phép bạn trở lại mối quan hệ đúng với Ngài.

Kinh thánh nói rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng làm hòa với Đấng Tạo Hóa của mình, thì hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa Jêsus, con không còn muốn tội lỗi ngăn cách con với Chúa nữa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa, mọi sai phạm con từng làm đều sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình và một ngày nào đó Chúa sẽ đem con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình và con tin rằng Ngài là Cứu Chúa con. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng nhận tội lỗi của mình và tin cậy Chúa, con sẽ được cứu. Con tin Lời Chúa nói rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển, bởi đức tin, chứ không do bất cứ điều gì con làm. Con xin tiếp nhận Chúa vào làm Chúa của đời sống con. Hôm nay, con xin giao phó mọi phần của cuộc đời mình lên cho Chúa hướng dẫn.

Con muốn sống cách mà Chúa đã dựng nên con để sống và sử dụng phần còn lại của đời sống mình để hầu việc Chúa thay vì phục vụ bản thân. Con xin phó thác đời sống con cho Chúa và xin Chúa cứu con và nhận con vào gia đình Ngài.  Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


JESUS IS PRAYING FOR YOU

BY RICK WARREN —

“My prayer is not for the world, but for those you have given me, because they belong to you. All who are mine belong to you, and you have given them to me, so they bring me glory.”  John 17:9-10 (NLT)

Did you know that Jesus is praying for you constantly? The Bible says over and over again that Jesus is praying for you all the time.

“Wait a minute,” you might be thinking, “Isn’t Jesus God? How can he pray to himself?”

But think about it: You talk to yourself all the time! That’s because you are made in God’s image. Jesus is God; he’s part of the Trinity—Father, Son, and Holy Spirit. And he is talking to himself about you all the time. You are so precious to him. You are the object of his affection. Of course he is thinking about you and talking about you. He cares for you that much!

Even before Jesus died on the cross, he was praying for you. John 17:9-10 says, “My prayer is not for the world, but for those you have given me, because they belong to you. All who are mine belong to you, and you have given them to me, so they bring me glory” (NLT).

God is constantly hearing Jesus say, “Help him, Lord. Help her, Lord. Help them, Lord.” This is called interceding, and it means to advocate on behalf of somebody. Anytime you pray for someone else, that’s called intercession. You can intercede for others, and that’s what Jesus does for you.

Jesus Christ has been interceding for you every moment of your life. He can do that because he’s God. He doesn’t get confused. He doesn’t get overwhelmed. Your circumstances aren’t too much for him. He is your Advocate who sits at the right hand of the Father in heaven, “who also makes intercession for us” (Romans 8:34 NKJV). That means that every time you stumble or sin, Jesus leans over and reminds the Father that he already paid for that one. It’s covered.

Because Jesus is interceding for you, you can pray a simple prayer anytime, even if you don’t know what else to pray. Just say, “Jesus, thank you for praying for me right now, because I’m really struggling.”

You can pray to Jesus. You can pray in Jesus’ name. And you can find comfort in knowing that Jesus is always for you.

Talk It Over

  • How does knowing Jesus is praying for you help your faith?
  • Why can you trust Jesus even when things go wrong, knowing that he has been praying for you?
  • Why is there power in praying “in Jesus’ name”?

Where will you spend eternity?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that allows you back into a right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I believe you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”