“Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài.” Ê-phê-sô 1:5

Thiên Chúa lúc nào cũng đang làm việc trên thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất Ngài đang làm là xây dựng một gia đình để Ngài yêu thương mãi mãi.

Thiên Chúa đã dự định cho gia đình của Ngài từ trước sáng thế. Thật ra, nếu Đức Chúa Trời không muốn có một gia đình, thì cả vũ trụ này sẽ không hiện hữu! Mọi việc đã và đang xảy ra trong lịch sử đều nằm trong phạm vi của mục đích chánh của vũ trụ: Chúa muốn có một gia đình.

Ê-phê-sô 1:5 nói rằng, “Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài.”

Chỉ có hai cách để bạn có thể gia nhập một gia đình thuộc thể: Bạn được sinh ra trong gia đình đó hoặc bạn được nhận nuôi trong gia đình đó. Đức Chúa Trời sử dụng cả hai cách làm biểu tượng của sự cứu rỗi trong Kinh Thánh. Khi bạn đặt niềm tin vào Chúa Jêsus Christ, bạn được tái sinh và được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời.

Mỗi gia đình trên đất này là tạm thời. Nhưng gia đình của Đức Chúa Trời, gia đình thuộc linh của bạn — Hội Thánh — là lâu dài. Nó là đời đời. Nó sẽ còn mãi mãi bởi vì nó bao gồm tất cả những người đã đặt niềm tin vào Chúa Jêsus Christ để được cứu rỗi và biến đổi.

Kinh Thánh nói trong Hê-bơ-rơ 2:11 rằng, “Chúa Jêsus và kẻ được Ngài làm nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh chị em.”

Bạn có nhận thấy được điều đó không? Chúa Jêsus muốn gọi bạn là anh chị em của mình!

Trở thành một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời là một món quà nhưng không. Rô-ma 6:23 nói rằng, “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”  Nhưng đó cũng là một sự lựa chọn mà bạn cần phải thực hiện bởi đức tin. Bạn có thể chọn đón nhận hoặc từ chối lời mời gọi cứu rỗi của Ngài.

Chúa Jêsus đã hy sinh mạng sống của mình cho bạn bằng cách chết trên thập tự để quá khứ của bạn được tha thứ và bạn có được mục đích sống và một ngôi nhà trên thiên đàng.

Đức Chúa Cha muốn gia đình của Ngài trở nên giống Ngài hơn. Vì vậy, khi bạn đón nhận món quà cứu rỗi của Chúa, bạn cam kết không những cho việc chỉ hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời mà còn yêu thương những người khác trong gia đình Ngài — vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

Thiên Chúa lúc nào cũng gây dựng gia đình của Ngài. Điều đó có nghĩa là bạn có thể dự phần vào bất cứ lúc nào!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ Chúa muốn gia đình thuộc thể của chúng ta phản ánh gia đình đời đời của Ngài như thế nào?

2.    Bạn đang giúp đỡ trong việc xây dựng và phát triển Hội Thánh của Đức Chúa Trời qua những cách nào? Hay theo bạn nghĩ Chúa đang kêu gọi bạn trong việc giúp xây dựng Hội Thánh Ngài theo những cách thức mới nào?

3.    Tại sao Hội Thánh là một nơi tốt để học cách yêu mọi người như Chúa Jêsus yêu?

 

Lời mời đến với gia đình của Đức Chúa Trời đang rộng mở.

Bất kể bạn đã làm gì hay bạn ở đâu, bạn đã có một nơi trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời sẵn sàng và đang chờ đợi bạn. Bạn chỉ cần tin và đón nhận.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện đơn giản này: “Lạy Chúa, con biết khi con qua đời, con sẽ phải tường trình đời sống con ra với Ngài. Con biết mình đã phạm tội cùng Chúa, và đã sống theo ý riêng mình. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn quay lưng lại với tội lỗi của mình và hướng về Chúa.

“Cảm ơn Chúa vì đã sai Chúa Jêsus xuống chết thay cho tất cả những gì sai trái con đã phạm. Con biết con không đáng được Chúa tha thứ. Con biết rằng chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu con. Con không bao giờ xứng đáng để vào một nơi hoàn hảo.

“Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa vì đã yêu con nhiều đến nỗi gánh hết tội lỗi của con trên mình Ngài. Chúa đã cho con được nhận vào thiên đàng, và con xin Chúa hãy cứu con. Con tin nơi Chúa, Chúa Jêsus. Và con tin rằng Chúa sẽ giữ lời hứa cứu con ngay lập tức, chắc chắn, hoàn toàn và mãi mãi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


WHAT IN THE WORLD IS GOD DOING?

BY RICK WARREN —

“God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure.”  Ephesians 1:5 (NLT)

God is always at work in the world. But the most important thing he’s doing is building a family to love forever.

God has been planning his family since before he created the universe. In fact, if God had not wanted a family, the entire universe would not exist! Everything else that has happened in history and that’s still happening is peripheral to the overarching purpose of the universe: God wanted a family.

Ephesians 1:5 says, “God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure” (NLT).

There are only two ways you can get into a physical family: You’re either born into it or you’re adopted into it. God uses both ways as symbols of salvation in the Bible. When you put your faith in Jesus Christ, you are born again and adopted into God’s family.

Every human family is temporary. But God’s family, your spiritual family—the church—is permanent. It’s eternal. It’s going to last forever because it’s made up of all the people who have put their faith in Jesus Christ to save and transform them.

The Bible says in Hebrews 2:11, “Jesus and the people he makes holy all belong to the same family. This is why he isn’t ashamed to call them his brothers and sisters” (CEV).

Did you get that? Jesus wants to call you his sister or brother!

Becoming a part of God’s family is a free gift. Romans 6:23 says, “For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (NLT). But it’s also a choice that you need to make by faith. You can choose to accept or reject his offer of salvation.

Jesus gave his life for you by dying on the cross so you could have your past forgiven, a purpose for living, and a home in heaven.

God the Father wants his family to become more like him. So, when you accept his gift of salvation, you commit to not only love God with all your heart but also love everybody else in his family—because God is love.

God is always at work building his family. That means you can join it anytime!

Talk It Over

  • How do you think God wants our physical families to reflect his eternal family?
  • In what ways are you helping build and grow God’s church? Or in what new ways do you think God is calling you to help build his church?
  • Why is the church a good place to learn how to love people like Jesus does?

The invitation to God’s family is wide open.

No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. Just believe and receive.

Are you ready? Start by praying this simple prayer: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name I pray. Amen.”