“Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Ma-thi-ơ 28:18-20

Chúa Jêsus không chỉ sống lại rồi lên thẳng thiên đàng. Sau khi sống lại, Chúa đã để ra 40 ngày đi khắp Giê-ru-sa-lem và trò chuyện cùng đoàn dân — có lần với một đoàn dân gồm 500 người! Vì Chúa đã hiện ra với rất nhiều người, nên Tin Lành đã lan truyền nhanh chóng khắp Đế quốc La Mã.

Ngay trước khi về trời, Chúa Jêsus đã có những lời dạy cuối cùng cho người theo Ngài. Những mạng lệnh này, được gọi là Đại Mạng Lệnh, không chỉ dành cho các mục sư hay các nhà truyền giáo. Những mạng lệnh này được áp dụng cho tất cả những ai theo Chúa Jêsus.

Đây là những lời dạy bảo của Chúa Jêsus: ““Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Ma-thi-ơ 28:18-20

Đây là nhiệm vụ dành cho mọi người trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải rao truyền Tin Lành cho thế giới, gần xa. Tại sao? Vì ba lý do sau đây:

Thứ nhất, Chúa muốn có một gia đình lớn. Nếu bạn ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, thì Ngài muốn bạn đem những người khác vào trong gia đình Ngài. Ngài muốn bạn nói với mọi người về Tin Lành.

Thứ nhì, chỉ có Chúa mới có thể đem đến cho bạn sự cứu rỗi và hy vọng. Đây là tin tức tuyệt vời nhất trên thế giới! Giữ kín tin này là có tội.

Thứ ba, Đại Mạng Lệnh là điểm then chốt của lịch sử. Thời điểm Chúa Jêsus Christ trở lại tùy thuộc vào việc chúng ta vâng theo sự dạy dỗ của Ngài. Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của việc nói cho thế giới biết về Chúa Jêsus.

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (IIPhi-e-rơ 3:9). Chúa sẽ không buộc ai phải yêu mến Ngài cả, nhưng Ngài muốn mọi người có cơ hội để trả lời “có” hoặc “không” với tình yêu của Ngài.

Ma-thi-ơ 24:14 nói rằng, “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”  Hoàn thành nhiệm vụ của Đại Mạng Lệnh là điều tất yếu. Câu hỏi duy nhất là, thế hệ nào sẽ có được vinh dự làm điều đó?

Hãy cùng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách nói với ai đó về Chúa Jêsus ngay hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến ba người mà bạn biết rằng đang cần được nghe Tin Lành. Hãy dành thời gian cầu nguyện và lập kế hoạch kết nối với ít nhất một người trong đó để nói về Tin Lành.

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn những người theo Chúa Jêsus tham gia vào việc nói cho thế giới biết về sứ điệp Phúc Âm?

3.    Ngay cả khi bạn không thể đến một quốc gia khác và chia sẻ Tin Lành, thì bạn có thể làm gì để hỗ trợ công việc của những người đang phục vụ giữa những người chưa bao giờ được nghe đến Tin Lành?

 

 

 


THE GREAT COMMISSION: LET’S FINISH THE TASK!

BY RICK WARREN —

“All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”  Matthew 28:18-20 (ESV)

Jesus didn’t just come back to life and then go straight to heaven. After the resurrection, he spent 40 days traveling in Jerusalem and talking to people—one time to a group of 500 people! Because he appeared to so many, the Gospel spread rapidly over the Roman Empire.

Right before he went back to heaven, Jesus gave his last instructions to his followers. These commands, known as the Great Commission, are not just meant for priests or pastors or ministers or missionaries. They apply to everyone who follows Jesus.

These are Jesus’ instructions: “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age” (Matthew 28:18-20 ESV).

This is the assignment for everybody in God’s family. We are to pass on the Good News to the world, near and far. Why? There are three reasons:

First, God wants a big family. If you’re in God’s family, then he wants you to bring others into his family. He wants you to tell people about the Gospel.

Second, only God can offer you salvation and hope. This is the greatest news in the world! Keeping it a secret would be criminal.

Third, the Great Commission is the hinge point of history. The timing of Jesus Christ’s return is dependent upon our obedience to his instructions. God is waiting for us to finish the task of telling the world about Jesus.

The Bible says that God is “not willing for any to perish, but for all to come to repentance” (2 Peter 3:9 NASB). God will not force anyone to love him, but he wants everybody to have the chance to say “yes” or “no” to his love.

Matthew 24:14 says, “The Good News about God’s kingdom will be preached in all the world, to every nation. Then the end will come” (NCV). Finishing the task of the Great Commission is inevitable. The only question is, which generation will have the privilege of doing it?

Let’s work together to finish the task. You can start by telling someone about Jesus today.

Talk It Over

  • Think of three people you know who need to hear the Gospel. Take some time to pray and make a plan to connect with at least one of them to talk about the Good News.
  • Why do you think God wants Jesus’ followers to participate in telling the world about the Gospel message?
  • Even if you can’t go to another country and share the Gospel, what is something you can do to support the work of those who are serving among people groups that have not yet heard the Good News?