0038“Nầy, Ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc; Ta đã thử nghiệm ngươi trong lò hoạn nạn. » (Ê-sai 48:10)

Điều gì đang trói buộc bạn? Điều gì đang ngăn trở bạn trở thành người như Chúa muốn?

Đức Chúa Trời có thể dùng những thử thách trong đời sống để loại bỏ những gì đang cầm giữ bạn. Chẳng ai thích những lúc căng thẳng, hạn chót gần kề và những sự kỳ vọng dường như quá xa vời.

Nhưng đôi khi Đức Chúa Trời dùng “sức nóng” trong đời sống để đốt cháy những gì đang trói buộc bạn. Bạn chỉ cần tin cậy Đức Chúa Trời trong lúc đau đớn.

Trong Ê-sai 48:10, Đức Chúa Trời phán, “Nầy, Ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc; Ta đã thử nghiệm ngươi trong lò hoạn nạn.” Bạn sẽ không trải nghiệm lò lửa hừng thực sự nhưng sẽ trải qua lò hoạn nạn rất rất nhiều lần. Đức Chúa Trời hứa sẽ tinh luyện bạn bằng ngọn lửa đó.

Giống như bạc và vàng. Khi bị nung chảy, tất cả các tạp chất đều bị đốt cháy.

Từ đó, bạn có vàng hay bạc nguyên chất 100%. Nếu hỏi một thợ bạc làm thế nào để biết bạc có nguyên chất hay không, người đó sẽ trả lời rằng ấy là khi soi mình vào cái vạc, bạn thấy bóng mình phản chiếu trong đó.

Đức Chúa Trời biết bạn được tinh sạch khi Ngài có thể nhìn thấy bóng Ngài phản chiếu trong bạn, vì bạn giống Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Chỉ có lửa mới có thể làm được điều đó.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1. Xin nêu một số thử thách Đức Chúa Trời đem đến nhằm tôi luyện bạn. Những sự thử thách ấy khiến bạn trở nên giống Chúa Giê-xu hơn như thế nào?

2. Đôi khi, trong lúc chịu khổ chúng ta dễ quay lưng với Đấng Christ hơn là để cho sự thử thách ấy khiến chúng ta trở nên giống Ngài. Vì sao lại như vậy?

3. Vì sao chúng ta phải để cho người khác thấy được rằng những sự thử thách khiến chúng ta nương cậy vào sức lực của Đức Chúa Trời hơn là sức riêng của chúng ta?

 

 


 

Why Do You Sometimes Have to Walk Through Fire?

BY RICK WARREN — 

“I have refined you, but not as silver is refined. Rather, I have refined you in the furnace of suffering.” Isaiah 48:10 (NLT)

What’s got you tied up? What’s limiting you from being all God meant for you to be? God can use the trials in your life to eliminate what’s holding you back.  No one likes those times when things get stressful, deadlines are coming too fast, and expectations seem unreachable. But sometimes God uses heat in your life to burn off the stuff that’s tying you down. You just need to trust God through the pain.

God says in Isaiah 48:10, “I have refined you, but not as silver is refined. Rather, I have refined you in the furnace of suffering” (NLT). It’s unlikely you’ll literally go through a fiery furnace in your life, but you’ll go through the furnace of suffering many, many times. God promises to refine you with that fire.

It’s like silver and gold. When it’s heated up, all the impurities are burned off. Then, you’re left with 100 percent gold or silver.  If you ask a silversmith how to know when silver is pure, he’ll tell you it happens when you can see your reflection while looking into the cauldron.

God knows you’re purified when he can see his own reflection in you, because you look more like Jesus Christ. Only the fire can do that in your life.

Talk It Over

1.What are some of the refining trials God has brought you through? How have they made you more like Jesus?

2.Sometimes it’s easier to turn away from Christ in the midst of our suffering instead of allowing it to make us more like him. Why is this so?

3.Why is it important for others to see that trials make us depend on God’s strength and not our own?