0154“Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39 BHĐ)

Trong Ê-phê-sô chương 1, Kinh Thánh cho biết trước khi lập nền trái đất, Đức Chúa Trời đã chọn bạn.  Nhưng Ngài không chỉ chọn bạn thôi đâu mà Ngài còn dành tình yêu Ngài cho bạn.  Chúa đã tạo dựng nên thế giới này vì Ngài yêu thương bạn và muốn có một nơi cho gia đình Ngài. Bạn không chỉ được chọn mà còn được yêu.

Trước khi tạo dựng nên trái đất, Đức Chúa Trời đã ấn định bạn là trung tâm tình yêu của Ngài. Có lẽ bạn ít khi nào để tâm đến Chúa nhưng Ngài luôn chú tâm vào bạn.  Thực ra, Đức Chúa Trời có thể quan tâm đến tất cả mọi người cùng một lúc. Tại sao? Vì Ngài là Đức Chúa Trời.

Chúa luôn quan tâm đến bạn trong từng khoảnh khắc của đời sống bạn. Ngài nhìn thấy những lúc thăng, trầm, những khoảnh khắc tốt, xấu, từng đỉnh cao, trũng thấp, những niềm vui và từng giọt nước mắt. Chúa dựng nên bạn để yêu bạn, và Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu bạn.

“Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39 BHĐ)

Bạn không thể bị phân cách khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời vì hai lý do: Tình yêu ấy là vĩnh cửu tình yêu vô điều kiện.  Chúa không bao giờ phán, "Ta yêu con nếu ..." Ngài cũng không phán, "Ta yêu con vì ..." Chúa chỉ phán, "Ta yêu con."  Chúa ban cho bạn một tình yêu vĩnh cửu, vô điều kiện vì Đức Chúa Trời là tình yêu.

Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho bạn không dựa trên việc bạn làm mà dựa vào việc Ngài là Ai.  Tình yêu ấy không dựa trên biểu hiện của bạn mà dựa trên bản tánh của Ngài.  Bạn có thể dành cả đời để cố gắng làm cho Chúa ngừng yêu bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ thành công.

Bạn không thể làm gì để cho Chúa yêu bạn ít đi một chút.  Và bạn cũng không thể làm gì để Chúa yêu bạn nhiều hơn một chút.  Ngài yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài đã tạo dựng nên bạn và quan tâm đến bạn.  Ngài yêu bạn nhiều đến nỗi muốn ở bên bạn mãi mãi, cho dù bạn có tội lỗi, xấu xa đến mức nào. Ngài yêu bạn nhiều đến nỗi đã sai Con Ngài đến chết thay cho tội lỗi của bạn. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một tình yêu nào lớn hơn như vậy.

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1. Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến bạn?  Bạn cảm thấy thế nào khi biết mình luôn là tâm điểm tình yêu của Ngài?

2. Có bao giờ bạn lo sợ rằng mình đã làm một điều nào đó khiến Chúa không còn yêu bạn nhiều như trước không?  Làm sao để bạn có thể nhắc nhở mình yên tâm về tình yêu của Chúa?

3. Những bản tánh nào của Đức Chúa Trời khiến bạn tin tưởng vào tình yêu thương của Ngài?


 

Can You Make God Stop Loving You?

BY RICK WARREN — 

“For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.”  Romans 8:38-39 (NIV)

The Bible says in Ephesians 1 that, before he laid down the earth’s foundations, God chose you. But he didn’t just choose you. He set his love on you. He made the world because he loves you and wanted a place for his family.  You’re not only chosen. You’re loved.

Before the earth was created, God settled on you as the focus of his love. You may rarely be focused on God. But God is focused on you all the time. In fact, God can focus on everybody at the same time. Why? Because he’s God.

At every moment of your life, God is focused on you. He sees every high, every low, every good moment, every bad moment, every mountain, every valley, every joy, and every tear. God made you to love you, and he will never stop loving you.

“For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:38-39 NIV).

You can’t be separated from God’s love for two reasons: It’s eternal, and it’s unconditional. God never says, “I love you if . . . ” He doesn’t say, “I love you because . . . ” God says, “I love you . . . period.” God gives you an eternal, unconditional love because God is love.

God’s love for you is based not on what you do but on who he is. It’s not based on your performance. It’s based on his character. You can spend your whole life trying to make God stop loving you, but you will fail.

There is nothing you can do to make God love you less. And there’s nothing you can do to make God love you more. He loved you enough to create you and set his focus on you. He loved you enough to want to be with you forever, despite your sin against him. He loved you enough to send his Son to save you from your sin. You’ll never find a greater love.

Talk It Over

1.    How does it make you feel to know that God is always focused on you? How does it make you feel to know that you are always the focus of his love?

2.    Have you ever feared you have done something to make God love you less? How were you reassured of his love?

3.    What do you know about God’s character that makes you confident of his love?