0410Hãy chú tâm, cẩn thận thực hành những điều ta dạy, để mọi người đều thấy con tiến bộ.” (ITi-mô-thê 4:15 BDM-2002).

Ngay vào lúc bạn dâng cuộc đời mình cho Chúa Jêsus, Ngài ban cho bạn một bản tính hoàn toàn mới. Nhưng bạn vẫn sẽ còn có những thói quen, lối sống và hành vi cần phải được loại bỏ và thay thế. Đó là một quá trình lâu dài, nhưng đây là hai điều hướng dẫn nhỏ để giúp bạn trong hành trình đó.

Hãy buông bỏ đi những nỗi sợ hãi đang ngăn trở bạn trong việc tăng trưởng. Lẽ thật sẽ giải thoát cho bạn được tự do, nhưng nó thường hay khiến bạn phải chịu khổ sở trước. Sự sợ hãi về những điều bạn có thể khám phá ra nếu thành thật đối diện với những khuyết điểm trong tính cách của mình có thể khiến bạn bị giam hãm trong ngục tù của sự phủ nhận. Chỉ khi nào bạn để Chúa chiếu ánh sáng lẽ thật của Ngài trên những lỗi lầm, thất bại và những ức chế thì bạn mới có thể bắt đầu khắc phục chúng được. Đây là lý do tại sao bạn không thể tăng trưởng nếu không có được thái độ khiêm tốn, học hỏi.

Hãy ngưng định dạng con người của bạn dựa trên những “khiếm khuyết” mình có. Bạn nói rằng, “Tôi thì chỉ giống được như vậy thôi…” hay là “Đó chính là con người của tôi.” Nỗi lo không ý thức được ở đây là nếu bạn không buông bỏ sự tổn thương, bế tắc hoặc thói quen của mình, bạn sẽ không còn biết mình là ai nữa. Nỗi sợ hãi này chắc chắn sẽ làm chậm đi sự tăng trưởng của bạn.

Hãy nhớ rằng tính cách của bạn là tổng hợp các thói quen của bạn — và những thói quen tốt cần có thời gian để phát triển. Bạn không thể nói rằng mình là người chính trực trừ khi bạn luôn luôn là người thành thật. Một người chồng chung thủy với vợ hầu hết mọi lúc thì không chung thủy chút nào cả! Những thói quen của bạn xác định tính cách của bạn.

Nhớ rằng: Bạn phải thực hành hàng ngày những thói quen làm cho bạn giống Chúa Cứu Thế hơn, “Hãy chú tâm, cẩn thận thực hành những điều ta dạy, để mọi người đều thấy con tiến bộ” (ITi-mô-thê 4:15 BDM-2002).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã để thói quen xấu nào định nghĩa con người của bạn?

2.    Làm thế nào bạn có thể hạ mình xuống và cho thấy được rằng bạn đã sẵn sàng để đối diện với những ức chế của mình?

3.    Bạn cần phải thay đổi những gì trong cuộc sống mình — chẳng hạn như lịch trình, người bạn thường chơi chung, điều bạn thường xuyên nghĩ đển — để phát triển những thói quen tốt hơn?

 

Bạn có đang cần một bản tính mới không?

Tỗi lỗi đã chia cắt bạn với Chúa. Và chỉ có ân điển của Chúa mới đem bạn trở với Ngài — điều đó có nghĩa là bạn có một bản tính mới. Kinh Thánh cho biết, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9 TTHĐ, KTHĐ).

Nếu bạn muốn nhận ân điển của Chúa hãy cầu nguyện như sau: “Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội mình đã phạm. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời con, Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao hết đời sống con trong tay Ngài. Con muốn sống cuộc đời mình như cách Chúa muốn con sống.

Kính lạy Chúa Jêsus, con muốn được yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì ích kỷ phục vụ cho bản thân mình. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin hãy liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên đời sống của bạn và dùng bạn để đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình, bạn bè, và cho những người thân yêu của bạn. A-men.


 

 

 

HOW TO REMOVE AND REPLACE YOUR OLD HABITS

By Rick Warren —

“Practice these things. Devote your life to them so that everyone can see your progress.”

(1Timothy 4:15 (GW)

The moment you give your life to Jesus, he gives you a brand-new nature. But you will still have old habits, patterns, and practices that need to be removed and replaced. It’s a lifelong process, but here are two bits of guidance to help you on the journey.

Let go of the fears that keep you from growing. The truth will set you free, but it often makes you miserable first. The fear of what you might discover if you honestly face your character defects can keep you living in the prison of denial. Only as God is allowed to shine the light of his truth on your faults, failures, and hang-ups can you begin to work on them. This is why you cannot grow without a humble, teachable attitude.

Stop basing your identity around your “defects.” You say, “It’s just like me to be . . .” or “It’s just the way I am.” The unconscious worry is that if you let go of your hurt, hang-up, or habit, you won’t know who you are anymore. This fear can definitely slow your growth.

Remember that your character is the sum total of your habits—and good habits take time to develop. You can’t claim to have integrity unless it’s your habit to always be honest. A husband who is faithful to his wife most of the time is not faithful at all! Your habits define your character.

Remember: You have to practice every day the habits that will make you more like Christ.

“Devote your life to them so that everyone can see your progress” (1 Timothy 4:15 GW).

Talk It Over

- What bad habit have you let define you?

- How can you humble yourself and demonstrate that you are ready to face your hang-ups?

- What do you need to change about your life—such as your schedule, who you hang out with, or the thoughts you dwell on—so that you can work every day to develop better habits?

Are you in need of a new nature?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that can get you back into right relationship with him—that can give you a new nature.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”