0067“Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta không chấp nhận sự bất chính, thiên vị, hay nhận hối lộ.”  (IISử 19:7 BHĐ)

Đất nước chúng ta đang rất rất cần sự chữa lành về vấn đề chủng tộc. Chúng ta đang rơi vào trạng thái bất ổn và Hội Thánh không thể giữ im lặng. Thân thể Đấng Christ phải đề cập đến vấn đề này dù điều đó gây khó chịu.

Chúng ta không thể phớt lờ vấn nạn phân biệt chủng tộc, đơn giản là vì, Chúa ghét điều đó. Nếu Chúa ghét định kiến về chủng tộc thì chúng ta cũng nên như vậy.

Tại sao Chúa ghét định kiến về chủng tộc?

Định kiến chủng tộc nghi ngờ sự sáng tạo của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có thể làm ra chúng ta tất cả đều giống nhau, giống nhau như đúc, nhưng Chúa đã không làm như vậy. Ngài yêu thích sự đa dạng.

Định kiến chủng tộc là dấu hiệu của sự ngu dốt.

Khi bày tỏ định kiến, chúng ta đang cho cả thế giới thấy rằng chúng ta không biết mình đang nói gì. Chúng ta thể hiện sự ngu dốt của mình.

Kinh Thánh chép: “Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.” (IGiăng 2:11 BHĐ)

Kinh Thánh cho biết rằng nếu tôi ghét một ai đó chỉ vì người đó không giống tôi thì tôi đang ở trong bóng tối – và mù lòa. Đó là một lời buộc tội rất nghiêm trọng từ Chúa.

Định kiến chủng tộc bất tuân Đại Giới Răn

Phao-lô cho biết: “Vì cả luật pháp được tóm tắt trong một lời nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” Nhưng nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau.” (Ga 5:14-15)

Nếu bạn thể hiện thái độ phân biệt chủng tộc, bạn đang bất tuân lẽ thật rõ ràng của câu Kinh Thánh này. Chúng ta không thể vừa xét đoán người khác qua vẻ bề ngoài vừa thực sự yêu thương người đó như anh em chị em của mình.

Định kiến chủng tộc là một trọng tội.


Định kiến khiến Đức Chúa Trời phẫn nộ. Kinh Thánh chép: “Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị thì anh em phạm tội, bị luật pháp kết án như một người phạm pháp.” (Gia 2:9)

Phân biệt chủng tộc là tội lỗi (sin), chứ không phải vấn đề màu da (skin). Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải khai trình về tội lỗi này trước Chúa. Điều quan trọng cần nhớ khi tra xét lòng mình để xem có định kiến hay sự cố chấp nào hay không chính là: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (IGiăng 1:9). Chúng ta chỉ xóa bỏ được định kiến khi mỗi lòng của chúng ta được biến đổi bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài có thể và sẵn lòng thay đổi chúng ta.

 

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Nếu Đức Chúa Trời ghét định kiến thì vì sao đây lại là một tội lỗi khó bỏ đối với Hội Thánh trong suốt những năm qua? Làm sao để chủng ta có thể vượt qua điều đó?
  1. Trong 4 lý do Chúa ghét định kiến được đề cập ở trên, lý do nào có ý nghĩa nhất đối với bạn? Tại sao?
  1. Hãy xin Chúa chỉ ra bất kỳ định kiến nào có trong đời sống bạn. Khi Ngài đã chỉ cho bạn thấy, hãy xưng nhận đó là tội, xin Chúa Giê-xu chữa lành sự tan vỡ trong bạn và dẫn bạn đến với sự hòa thuận về chủng tộc.

 


GOD HATES PREJUDICE, AND WE SHOULD, TOO

BY RICK WARREN — 

“The LORD our God does not tolerate perverted justice, partiality, or the taking of bribes.” 2 Chronicles 19:7 (NLT)

Our nation is desperate for healing on the topic of race. We’re in a mess, and the Church can’t be silent. The Body of Christ has to talk about it, even though it’s uncomfortable.

We can’t ignore racism because, quite simply, God hates it. If God hates racial prejudice, then we should, too.

Why does God hate racial prejudice?

Racial prejudice questions God’s creation.

God could have made us all the same. We could have all looked alike, but God didn’t do that. He loves variety!

Racial prejudice is a sign of ignorance.

When we demonstrate prejudice, we show the world we don’t know what we’re talking about. We’re revealing our foolishness.

The Bible says, “Anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in the darkness. They do not know where they are going, because the darkness has blinded them” (1 John 2:11 NIV).

The Bible says if I hate someone just because that person is different, I’m in the dark — and blind. That’s a pretty serious accusation from God.

Racial prejudice disobeys the Great Commandment.

Paul says, “The entire law is fulfilled in keeping this one command: 'Love your neighbor as yourself.’ If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other” (Galatians 5:14-15 NIV).

If you display a racist attitude, you’re disobeying the plain truth of this Scripture. We can’t make judgments about another person based on outward appearance and truly love him or her as a brother or sister.

Racial prejudice is a serious sin.

Prejudice makes God mad. The Bible says, “If you treat people according to their outward appearance, you are guilty of sin, and the Law condemns you as a lawbreaker” (James 2:9 TEV).

Racism is a problem of sin, not skin. One day we’ll give an account for that sin before God.

The important thing to remember as we search our hearts for prejudice and bigotry is that, “If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness” (1 John 1:9 NIV). We will only eliminate prejudice as each one of our hearts is transformed by the love of God. He is willing and able to change us.

Talk It Over

  • If God hates prejudice, why has this been such a difficult sin for the Church to deal with throughout the years? How can we overcome that?
  • Of the four reasons why God hates prejudice mentioned above, which is the most significant to you? Why?
  • Ask God to reveal any prejudice in your life. Once he does, confess it as sin, and ask Jesus to heal your brokenness and to lead you toward racial reconciliation.