0080Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không?” (Gia-cơ 2:19-20 – BHĐ)

Bạn có biết rằng ma quỷ cũng tin Chúa Giê-xu không? Nhưng chúng không có trong danh sách được vào Thiên Đàng? Tại sao lại như thế? Lý do là khi một người nói rằng họ tin Chúa Giê-xu không có nghĩa là họ đặt niềm tin nơi Chúa. Điều đó cũng không có nghĩa là họ tin cậy rằng Ngài sẽ thực hiện những lời Ngài hứa.

Gia-cơ nói rằng đức tin không phải chỉ là một điều mình biết, một kiến thức.  Đức tin là một hành động.  Đức tin là điều chủ động chứ không phải bị động.  Đức tin thật phải có sự cam kết tin cậy Chúa Giê-xu.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải làm một điều gì đó để đạt được sự cứu rỗi. Kinh Thánh chép: Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu… cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.” (Êph 2:8-9 BHĐ). Điều Gia-cơ muốn nói đến đây là niềm tin và sự cam kết của chúng ta với Chúa Giê-xu phải được phản ánh qua hành động của chúng ta.  Những điều tốt chúng ta làm chính là bằng chứng của đức tin thực thụ.

Có lẽ bạn đang cố gắng tìm hiểu vì sao mối liên hệ với Chúa Giê-xu của bạn dường như có điều gì không đúng lắm, có phải đó là vì bạn chưa thực hành đức tin của mình không?  Kinh Thánh chép: Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.” (Gia 2:26 – BHĐ). Từ ngữ Gia-cơ lập đi lập lại nhiều lần ở đây là từ "hành động".  Thông điệp của ông rất rõ ràng: đức tin thật sẽ được thể hiện qua lối sống.  Đức tin của bạn phải thay đổi bản thân bạn và những điều bạn làm.

Hôm nay bạn có thể làm gì để cho người khác thấy được đức tin của bạn nơi Chúa Giê-xu?  Bạn có thể làm gì để phục vụ, hỗ trợ, khích lệ và thậm chí là cho họ thấy đức tin đang thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào?

Đây là thời điểm tốt nhất để đứng về phía Chúa và chứng tỏ đức tin của bạn qua hành động. Như trong ICô 16:13-14 chép: “Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương” (BHĐ)

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Cả đức tin lẫn hành động là một phần trong đời sống tăng trưởng của Cơ Đốc nhân như thế nào?

2. Xin nêu một số điều trong đời sống của bạn đã thể hiện được đức tin thật của bạn?

3. Kinh Thánh nói rõ rằng chúng ta được cứu hoàn toàn chỉ nhờ vào đức tin nơi Chúa Giê-xu: “ Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.” (Êph 2:8-9 – BHĐ)

Nhưng, qua đức tin của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ thay đổi chúng ta để thái độ và hành động của chúng ta trở thành chứng cứ của niềm tin chúng ta nơi Ngài. Êph 2:10 chép: Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (BHĐ). Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu, đây là lúc để làm điều đó. 

 

 


Real Faith Is More Than Just Believing

BY RICK WARREN —

“You say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you! Even the demons believe this, and they tremble in terror. How foolish! Can’t you see that faith without good deeds is useless?.” James 2:19-20 (NLT)

Did you know the Devil believes in Jesus? So do the demons. But you won’t find any of them in heaven.  Why? Because saying you believe in Jesus doesn’t mean you have faith in him. It also doesn’t mean you trust him to fulfill his promises.

James says faith is more than just intellectual knowledge. Faith is something you do. It’s active, not passive. Real faith involves making a commitment to trust in Jesus.

Now this doesn’t mean we can earn our salvation. The Bible says, “For it is by grace [we] have been saved, through faith . . . not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV). What James is saying is that our belief and commitment to Jesus is reflected in the things we do. Our good deeds are evidence of our real and trusting faith.

Maybe you’re struggling to make sense of why your relationship with Jesus doesn’t seem to be working. Could it be you’re not putting your faith into practice? The Bible says, “Anyone who doesn’t breathe is dead, and faith that doesn’t do anything is just as dead!” (James 2:26 CEV). The word you see James use over and over is “do.” His message is very clear: real faith shows up in your lifestyle. Your faith should change you and the things you do.

What can you do today to show others your faith in Jesus? How can you serve them, support them, encourage them, and even show them how your faith is changing you?

There’s no better time than right now to take a stand for Jesus Christ and demonstrate your faith. As 1 Corinthians 16:13-14 says, “Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. And do everything with love” (NLT).

Talk It Over

1.How are faith and works both a part of a growing Christian’s life?

2.What are some ways your life shows you have meaningful relationship with Jesus?

3.The Bible is clear that we are saved by faith in Jesus, nothing more and nothing less: “God saved you by his grace when you believed. And you can’t take credit for this; it is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it” (Ephesians 2:8-9 NLT).

But, through our faith, God transforms us so that our attitudes and actions become evidence of our trust in him. Ephesians 2:10 says, “For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago”,/em> (NLT). If you’ve never placed your trust in Jesus, now is the time to do it. To find out how, watch this video where I share: “What Does It Mean to Follow Christ?”