0258“Con chỉ cần Ta ở với con là đủ. Càng biết mình yếu đuối, con càng kinh nghiệm quyền năng Ta đến mức hoàn toàn” (IICôr 12:9 KTHĐ).

Chúa có thể sử dụng mọi việc để nó trở thành những điều tốt lành. điều đó bao gồm những điểm yếu của bạn nữa. Dưới đây là bốn cách Ngài dùng những điểm yếu của bạn cho việc tốt lành của Ngài:

1. Những yếu đuối này giúp bạn tránh được sự kiêu ngạo. Khi bạn nhận ra rằng mình không toàn hảo — rằng mình không thể làm được tất cả mọi sự. Bạn sẽ trở nên một người khiêm nhường hơn nhiều. Và có lòng khiêm nhường sẽ giúp bạn càng giống Chúa Jêsus hơn.

Chúa đã làm một số điều vĩ đại qua sứ đồ Phao-lô. Nhưng Phao-lô có một điều trong cuộc đời của ông đã giữ cho ông không trở nên kiêu ngạo. Ông gọi đó là một “cái giằm xóc, cái gai đâm vào da thịt” và ông đã cầu xin Chúa cất cái gai đó khỏi ông: “Đã ba lần, tôi nài xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Nhưng Chúa trả lời: “Con chỉ cần Ta ở với con là đủ.” (IICôr 12:8-9 KTHĐ). Ân điển của Chúa cũng sẽ luôn đủ cho bạn.

2. Những điểm yếu của bạn sẽ giúp bạn biết coi trọng người khác: Bạn không cần phải có tất cả mọi ân tứ, tài năng, hay các câu trả lời. Điều đó sẽ khiến cho bạn biết quý trọng và biết dựa vào những ân tứ và tài năng của những người chung quanh bạn. Chúng ta cần có nhau. Những điểm yếu của bạn có thể sẽ là cách để bạn học biết sống trong cộng đồng của những người sống theo Lời Kinh Thánh.  Kinh Thánh nói trong ICôr 12:22, “Những chi thể nào trong thân xem như yếu đuối hơn lại là rất cần thiết” (BHĐ).

3. Những điểm yếu của bạn khiến bạn càng nương cậy vào Chúa nhiều hơn IICôr 12:9 nói rằng, “Con chỉ cần Ta ở với con là đủ. Càng biết mình yếu đuối, con càng kinh nghiệm quyền năng Ta đến mức hoàn toàn” (KTHĐ). Nếu bạn không có những điểm yếu, khiếm khuyết nào cả, bạn sẽ không nghĩ rằng mình cần đến Chúa. Bạn sẽ sống cả đời tự lực, chỉ dựa vào sức mình và đó không phải là cách nên sống. Phao-lô chia sẻ, “Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi... Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ” (IICôr 12:9-10 BHĐ).

4. Những điểm yếu của bạn tạo cho bạn một mục vụ. Chúa không muốn chỉ sử dụng những ưu điểm của bạn trong mục vụ. Ngài cũng muốn sử dụng ngay cả những khuyết điểm của bạn nữa. “Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp!” (IICôr 1:4 BHĐ). Sau khi Chúa giúp bạn vượt qua một khó khăn hay học được cách sống và giải quyết những khiếm khuyết của mình thì bạn có thể giúp được những người cũng trải qua những khó khăn như bạn.

Đây chính là Đấng mà bạn đang hầu việc. Ngài đan dệt những điều xấu trong cuộc đời của bạn để làm nên những việc tốt lành. Chúa sẽ dùng những khuyết điểm của bạn để khiến bạn giống Chúa Jêsus hơn khi bạn nương cậy vào Ngài và trông dựa vào gia đình của những người tin Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn có thể kể ra những khuyết điểm của bạn dễ dàng giống như những ưu điểm của bạn không? Tại sao biết được điểm yếu của mình lại là quan trọng?

2.      Bạn có thể dùng khuyết điểm lớn nhất của mình để phục vụ người khác như thế nào?

3.      Bạn nghĩ tại sao Chúa thiết kế con người với nhu cầu phụ thuộc lẫn nhau để được thành công?


 

 

God Can Use Your Weaknesses For Good

By Rick Warren — 

“I am with you; that is all you need. My power shows up best in weak people.”

2 Corinthians 12:9 (TLB)

God can use all things for good—even your weaknesses. Here are four ways he uses your weaknesses for good.

Your weaknesses prevent arrogance. When you realize you’re not perfect—that you don’t have it all together—you will become a much humbler person. And being humble makes you more like Jesus Christ.

God did some great things in and through the apostle Paul. But Paul had something in his life that kept him from becoming arrogant. He called it a “thorn in the flesh” and asked God to take it away: “Three times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, 'My grace is sufficient for you’” (2 Corinthians 12:8-9 NIV). God’s grace will always be enough for you too.

Your weaknesses help you value others. It’s okay if you don’t have all the gifts, talents, or answers. That just makes you appreciative of and dependent on the people in your life and their gifts and talents. We need each other. Your weaknesses may be the way you learn to live in biblical community. The Bible says in 1 Corinthians 12:22, “Some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary” (NLT).

Your weaknesses make you more dependent on God. A different translation of 2 Corinthians 12:9 says, “I am with you; that is all you need. My power shows up best in weak people” (TLB). If you had no weaknesses, you wouldn’t think you needed God. You’d spend your life being self-sufficient—and that’s no way to live. Paul says, “Now I am glad to boast about how weak I am; I am glad to be a living demonstration of Christ’s power . . . for when I am weak, then I am strong—the less I have, the more I depend on him” (2 Corinthians 12:9-10 TLB).

Your weaknesses give you a ministry. God doesn’t want to use only your strengths in ministry. He also wants to use your weaknesses. God “comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God” (2 Corinthians 1:4 NIV). After God helps you go through a problem or learn to live with a weakness, you can then help somebody else with the same difficulty.

That’s the kind of God you serve. He weaves even the bad stuff in your life to make good. God will use your weakness to make you more like Jesus as you depend on him and the family of believers.

Talk It Over

  • Can you name your weaknesses as easily as your strengths? Why is it important to be able to identify your specific weaknesses?
  • How can you use your greatest weakness for ministry to others?
  • Why do you think God designed people with a need to be interdependent in order to thrive?