0259“Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường” (Gia-cơ 4:6 BHĐ).

Việc bạn dễ bị tổn thương cách dễ dàng không phải là một điểm yếu. Thực ra, việc bạn có tính nhạy cảm dễ bị tổn thương lại là một ưu điểm! Chúa có thể dùng tính nhạy cảm của bạn để giúp cho bạn được mạnh mẽ thuộc linh, thu hút chữa lành những tổn thương về mặt tinh thần, dễ dàng tiếp xúc xây dựng được mối quan hệ với người khác, và đào tạo cho vai trò lãnh đạo. Đây là cách Chúa làm những điều đó:

Trước tiên, thành thật không che giấu người khác về những khuyết điểm của mình sẽ giúp cho tình trạng thuộc linh của bạn được mạnh mẽ vì điều đó mở rộng cửa để đón nhận ân điển của Chúa: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường” (Gia-cơ 4:6 BHĐ). Ân điển là sức mạnh bạn cần có để thay đổi và vượt thắng được những thói quen xấu và những điểm yếu của mình.

Việc dễ bị thương tổn cũng giúp chữa lành về mặt cảm xúc. Gia-cơ 5:16 nói, “Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh” (BHĐ). Nếu bạn chỉ muốn được tha thứ, bạn không cần phải xưng tội với bất cứ ai khác ngoài Chúa. Nhưng nếu bạn muốn được chữa lành, bạn phải chia sẻ những yếu đuối, khiếm khuyết của mình ra với một người nào đó. Chúa đã tạo dựng nên bạn theo một phương cách mà việc chia sẻ bày tỏ cảm xúc mình ra là bước đầu tiên của việc được chữa lành (Revealing your feeling is the beginning of healing).

Kế tiếp, việc yếu đuối dễ bị tổn thương sẽ khiến bạn có được khả năng giao tiếp, tạo được sư gần gũi với người khác. Kinh Thánh nói, “Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách” (Gia-cơ 3:2 BHĐ). Gia-cơ thậm chí còn bao gồm cả chính mình trong câu đó. Khi một người nào đó nói với bạn là họ phạm sai lầm và đang trong tình trạng rối reng thì bạn có thể đồng cảm với họ.  Không ai muốn kết hôn hay làm bạn với một người yêu bản thân quá đỗi, tự cao tự đại. Nhưng khi bạn cho thấy rằng mình rất dễ bị thương tổn — khi bạn thú nhận những khuyết điểm của mình và thậm chí có thể tự cười mình vể điều đó — bạn sẽ đem được người khác đến gần mình.

Sự yếu đuối cũng như việc dễ bị thương tốn không chỉ mang lại cho bạn sức mạnh thuộc linh, giúp bạn chữa lành, và khiến bạn thu hút được người khác hơn. Đó còn là một điều kiện cần thiết cho vai trò lãnh đạo. Nếu bạn không thể là người nhạy cảm dễ bị thương tổn, bạn không phải là một người lãnh đạo mà chỉ là một người chủ mà thôi. “Nếu anh em khôn ngoan sáng suốt, phải sống một đời hiền hòa đạo đức, vì khôn ngoan chân chính nẩy sinh ra việc lành” (Gia-cơ 3:13 KTHĐ).

Khi bạn có được sự khôn ngoan của Chúa, bạn cũng sẽ trở nên khiêm tốn hơn. “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên” (Gia-cơ 4:10 BHĐ). Chúa quý trọng sự khiêm nhường và tình trạng dễ bị thương tổn của bạn và Ngài sử dụng chúng để huấn luyện bạn thành một người lãnh đạo.

Thật sự Kinh Thánh là trái ngược lại với nền văn hóa phải không? Thế gian bảo bạn phải đề cao cảnh giác và đừng tỏ ra yếu đuối. Nhưng Chúa lại bảo bạn hãy khoe khoang về những khuyết điểm của mình — vì những yếu đuối đó bày tỏ ra quyền năng của Chúa và khiến bạn phụ thuộc vào Chúa nhiều hơn.

Bạn có thể ngừng phòng thủ, che giấu và để những khuyết điểm của mình hướng người khác đến với Chúa Cứu Thế Jêsus không?

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn nghĩ gì về những người khiến bản thân dễ bị tổn thương bằng cách chia sẻ những khuyết điểm của họ với người khác?

2.      Tại sao nhận được sự khôn ngoan của Chúa lại khiến cho bạn khiêm tốn hơn?

3.      Bạn quan tâm nhiều hơn đến việc làm cho người khác biết đến khả năng của mình hay là quyền năng của Chúa? Bằng chứng của câu trả lời này được chứng minh qua cuộc sống của bạn như thế nào?


 

 

Four Strengths In Vulnerability

By Rick Warren — 

“God opposes the proud but gives grace to the humble” (James 4:6 NLT).

Your vulnerability is not a weakness. In fact, vulnerability is a strength! God can take your vulnerabilities and make you spiritually empowered, emotionally healed, relationally attractive, and formed for leadership. Here’s how.

First, being open and honest with other people about your weaknesses is spiritually empowering because it opens the door to God’s grace: “God opposes the proud but gives grace to the humble” (James 4:6 NLT). Grace is the power you need to change and break through your bad habits and weaknesses.

Vulnerability is also emotionally healing. James 5:16 says, “Admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed” (TLB). If you want to just be forgiven, you don’t need to confess your sin to anyone other than God. But if you want to be healed, you’ve got to share your weaknesses with somebody else. God has wired you in such a way that revealing your feeling is the beginning of healing.

Next, vulnerability is relationally attractive. The Bible says, “We all stumble in many ways” (James 3:2 NIV). James even included himself in that statement. When someone tells you that they mess up too, they become more relatable. Nobody wants to be married to or friends with a narcissist. But when you’re vulnerable—when you admit your weaknesses and maybe even laugh at yourself—you draw people in.

Being vulnerable doesn’t just give you spiritual power, help you heal, and make you more attractive. It’s also a requirement for leadership. If you can’t be vulnerable, you’re not a leader; you’re just a boss. “If you are wise and understand God’s ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom” (James 3:13 NLT).

As you gain God’s wisdom, you also become humbler. “Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up” (James 4:10 NIV). God honors your humility and vulnerability and uses them to form you into a leader.

The Bible can really be countercultural, can’t it? The world tells you to keep your guard up and not appear weak. But God says to boast in your weaknesses—because they reveal his power and make you more dependent on him.

Will you let your guard down so that your weaknesses can point others to Jesus Christ?

Talk It Over

  • What do you think of people who make themselves vulnerable by sharing their weaknesses with others?
  • Why does getting God’s wisdom make you humbler?
  • Are you more interested in making known your strengths or God’s power? How is evidence of your answer revealed in your life?