“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” Ma-thi-ơ 7:7

Đức Chúa Trời không những chỉ có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn; Ngài còn háo hức để ban cho bạn! Nhưng khi bạn quên mất rằng Đức Chúa Trời đã hết lòng giúp đỡ bạn như thế nào, thì rất dễ để bạn ngưng cầu xin Ngài và bắt đầu dựa vào sức mình.

Có lẽ bạn chỉ cầu xin Chúa cho những “việc lớn” chứ không phải “việc nhỏ”. Hãy đoán thử xem thế nào? Mọi thứ đều là nhỏ bé đối với Chúa. Không có lời cầu xin nào của bạn lại là lớn trong mắt Chúa. Ngài đếm từng sợi tóc trên đầu bạn, và Ngài biết có bao nhiêu sợi tóc rơi xuống trong bồn rửa mặt sáng nay.

Bạn không làm phiền Chúa khi bạn cầu xin Ngài; Ngài là Đấng đã bắt đầu lập ra hệ thống cầu nguyện. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh Tân Ước nói đến trên 20 lần rằng hãy cầu nguyện, xin bất cứ điều gì bạn cần đến. Ma-thi-ơ 7:7 nói rằng: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”

Đôi khi, thay vì cầu xin Chúa một điều gì đó, bạn chỉ lo lắng về nó.  Nhưng nếu điều đó lớn đến nỗi cần phải lo lắng, thì nó đủ nghiêm trọng để cho bạn cầu nguyện. Lo lắng sẽ không làm được gì cả, nhưng cầu nguyện sẽ giải quyết được vấn đề.

Đức Chúa Trời khiến cho đức tin và sự tin cậy của bạn tăng trưởng lên giống như cách cha mẹ dạy con cái tin cậy. Kinh Thánh nói rằng: “Vậy nếu các ngươi . . . còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban . . . cho kẻ xin Ngài” (Lu-ca 11:13).

Đây là cách qua lại giữa cha mẹ và con cái. Đầu tiên, đứa trẻ nhận ra rằng mình có một nhu cầu chưa được đáp ứng. Thứ hai, đứa trẻ bày tỏ nhu cầu đó ra. Thứ ba, cha mẹ đáp ứng lại nhu cầu đó.

Chúa cũng sử dụng chu trình này để dạy bạn cách tin cậy Ngài: Bạn có một nhu cầu chưa được đáp ứng. Bạn bày tỏ nhu cầu chưa được đáp ứng đó ra cho Chúa. Ngài đáp ứng nhu cầu đó, và bạn học biết tin cậy Ngài hơn.

Nếu bạn không bày tỏ nhu cầu của mình ra cho Chúa, làm thế nào để bạn có thể lớn lên được trong sự tin cậy?

Khi bạn cầu xin Chúa, Ngài sẽ luôn chứng tỏ sự tốt lành của Ngài. Nhưng đôi khi bạn sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa. Thường Chúa sẽ không trả lời ngay lập tức vì Ngài muốn thử thách đức tin bạn.

Hãy làm thử điều đó ngay hôm nay. Hãy dâng những nhu cầu của bạn lên cho Chúa trong lời cầu nguyện. Sau đó, hãy nhìn xem cách Ngài trả lời sự cầu xin của bạn và đáp ứng những nhu cầu đó. Bạn sẽ học biết để tin cậy rằng Đức Chúa Trời là đáng tin cậy và bạn có thể nương cậy nơi Ngài cho dù có như thế nào chăng nữa.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều dối trá nào về bản thân hoặc về Đức Chúa Trời đã khiến bạn không thể cầu xin sự giúp đỡ của Ngài?

2.    Một trong những cách chính mà Đức Chúa Trời thử thách lòng tin cậy của bạn nơi Ngài là thông qua vấn đề tiền bạc của bạn. Theo bạn tại sao là như vậy?

3.    Hôm nay bạn cần được giúp đỡ điều gì? Hãy bắt đầu bằng cách bày tỏ lòng biết ơn về những gì Chúa đã làm cho bạn, rồi cầu nguyện xin Ngài giúp đỡ.

 

 

 

 


GOD GROWS YOUR FAITH THROUGH PRAYER

BY RICK WARREN —

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.” Matthew 7:7 (NIV)

God is not only able to meet all of your needs; he’s eager to meet them! But when you forget how committed God is to help you, it’s easy to stop asking for his help and to start depending on yourself.

Perhaps you only ask God for the “big stuff” and not the “small stuff.” Guess what? Everything is small to God. None of your requests are big in God’s eyes. He has every hair on your head numbered, and he knows how many fell out in the sink this morning.

You’re not bothering God when you give him your requests; he’s the one who set up the system of prayer in the first place. That’s why the New Testament tells you more than 20 times to ask for whatever you need in prayer. Matthew 7:7 says, “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you” (NIV).

Sometimes, instead of asking God for something, you just worry about it. But if it’s big enough to worry about, it’s big enough to pray about. Worry won’t solve anything, but prayer will.

God grows your faith and trust the same way a parent teaches a child to trust. The Bible says, “If you . . . know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give . . . to those who ask him” (Luke 11:13 NLT).

Here’s how it works between a parent and child. First, the child recognizes an unmet need. Second, the child expresses that need. Third, the parent meets that need.

God uses this same cycle to teach you how to trust him: You have an unmet need. You express that unmet need to God. He meets that need, and you learn to trust him more.

If you’re not expressing your needs to God, how can you grow in trust?

When you ask God, he will always prove his goodness. But sometimes you’ll have to wait patiently for God’s timing to deliver. He often does not give immediate answers because he wants to test your faith.

Go ahead—try it today. Take your needs to God in prayer. Then watch for the ways he answers your prayers and meets those needs. You’ll learn to trust that God is reliable and that you can count on him, no matter what.

Talk It Over

What lies about yourself or about God keep you from asking for his help?

One of the main ways God tests your trust and faith in him is through your finances. Why do you think this is so?

What do you need help with today? Start by expressing gratitude for what God has already done for you, and then ask for his help.