“Chúng ta biết rằng mọi sự được Đức Chúa Trời hợp lại để làm ích cho những người yêu mến Ngài.” Rô-ma 8:28

Buồn bã, mất mát và đau đớn là những phần không thể nào tránh được trong cuộc sống. Nhưng bạn có biết rằng Đức Chúa Trời dùng những điều này để giúp bạn tăng trưởng không? Ngài làm điều đó theo ba cách.

Cách thứ nhất, Chúa dùng đau đớn để thu hút sự chú ý của bạn. C. S. Lewis đã viết rằng, “Chúa thì thầm với chúng ta trong niềm vui của chúng ta, nói với lương tâm của chúng ta, nhưng hét lên trong sự đau đớn của chúng ta.”  Đau đớn là cái loa của Chúa.  Hiếm khi nào bạn thay đổi khi nhìn vào ánh sáng. Bạn thay đổi khi bạn cảm thấy được sức nóng.

Châm 20:30 nói rằng: “Đôi khi cần phải trải qua một kinh nghiệm đau đớn mới khiến chúng ta thay đổi đường lối mình.”

Cách thứ hai, Chúa mang điều tốt đẹp ra từ những điều xấu xa. Một trong những câu nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh là Rô-ma 8:28 “Chúng ta biết rằng mọi sự được Đức Chúa Trời hợp lại để làm ích cho những người yêu mến Ngài. “

Khi bạn trải qua một sự mất mát, đó là cơ hội để trưởng thành trong tính cách mình. Bạn không thể kiểm soát sự đau đớn mà mình đang trải qua, nhưng bạn có thể quyết định việc nó sẽ khiến bạn trở nên cay đắng hơn hay là tốt đẹp hơn. Bạn có thể quyết định xem đó sẽ là bước đạp để tiến lên hay là nỗi sợ hãi. Bạn phải nhớ rằng, ngay cả trong cơn đau đớn của bạn, Chúa vẫn làm việc cho lợi ích bạn.

Cách thứ ba, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị bạn cho cõi đời đời. Kinh Thánh nói trong IICô-rinh-tô 4:17-18 rằng: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta là để chuẩn bị chúng ta cho sự vinh hiển cao trọng đời đời không gì sánh được.  Những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng.  Vì vậy chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được.”

Có lẽ trước đây bạn đã từng nghe tôi nói rằng bạn sẽ không đem theo xe hơi của mình lên thiên đàng.  Bạn sẽ không đem điện thoại thông minh và quần áo của mình lên thiên đàng. Bạn sẽ không đem sự nghiệp của mình lên thiên đàng. Nhưng bạn sẽ mang theo tính cách của mình. Bạn sẽ đem theo chính bạn.

Đức Chúa Trời quan tâm đến sự phát triển tính cách của bạn hơn là sự thoải mái, dễ chịu của bạn. Tại sao? Vì bạn sẽ có rất nhiều thời gian để sống không đau đớn và buồn phiền trên thiên đàng, nhưng bây giờ không phải là lúc cho điều đó; đây là giai đoạn để chuẩn bị sẵn sàng. Đây là giai đoạn học tập. Đây là hành động khởi động. Chúa dùng những khó khăn của bạn tại đây trên đất để giúp bạn sẵn sàng cho sự vinh hiển đời đời.  Đây là một niềm an ủi.

Khi đang đau đớn, bạn cần hỏi rằng: “Chúa đang làm điều gì?” Có phải Ngài đang cố thu hút sự chú ý của bạn? Có phải Ngài đang mang điều tốt ra từ điều xấu? Có phải Ngài đang chuẩn bị cho tính cách của bạn trên thiên đường?

Dù thế nào đi chăng nữa, bạn có thể tin cậy rằng Chúa sẽ sử dụng nỗi đau đớn của bạn để giúp bạn trưởng thành.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đức Chúa Trời đang làm việc cho lợi ích của bạn có nghĩa gì? Có phải điều này mang ý nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ để những điều tốt lành xảy ra cho người tin Chúa không?

2.    Tại sao thường dễ để tập trung vào thực tế ngày hôm nay hơn là vào những lời hứa về thiên đàng?

3.    Làm thế nào bạn có thể chuẩn bị cho mình bây giờ để sẵn sàng nghe tiếng Chúa khi đang trong thời điểm đau đớn?

 

 

 


HOW GOD USES GRIEF TO HELP YOU GROW

BY RICK WARREN —

“We know that in all things God works for the good of those who love him.”  Romans 8:28 (NIV)

Grief, loss, and pain are inevitable parts of life. But did you know that God uses these things to help you grow? He does it in three ways.

First, God uses pain to get your attention. C. S. Lewis wrote, “God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain.” Pain is God’s megaphone. You rarely change when you see the light. You change when you feel the heat.

Proverbs 20:30 says, “Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways” (GNT).

Second, God brings good out of bad. One of the most famous verses in the Bible is Romans 8:28: “We know that in all things God works for the good of those who love him” (NIV).

When you experience a loss, it’s an opportunity to grow in character. You can’t control the pain you go through, but you can decide whether it’s going to make you bitter or better. You can decide whether it’s going to be a stepping-stone or a stumbling block. You have to remember that, even in your pain, God is working for your good.

Third, God prepares you for eternity. The Bible says in 2 Corinthians 4:17-18: “These little troubles are getting us ready for an eternal glory that will make all our troubles seem like nothing. Things that are seen don’t last forever, but things that are not seen are eternal. This is why we keep our minds on the things that cannot be seen” (CEV).

You’ve probably heard me say before that you’re not taking your car to heaven. You’re not taking your smartphone and your clothes to heaven. You’re not taking your career to heaven. But you are taking your character. You are taking you.

God is more interested in your character development than in your comfort. Why? Because you’ll have plenty of time to live free from pain and sorrow in heaven, but now is not the time for that; this is the get-ready stage. This is the learning stage. This is the warm-up act. God uses your troubles here on Earth to get you ready for an eternal glory. That’s a comfort.

When you’re in pain, you need to ask, “What is God doing?” Is he trying to get your attention? Is he trying to bring good out of bad? Is he preparing your character for heaven?

No matter what, you can trust that God will use your pain to help you grow.

Talk It Over

What does it mean that God is working for your good? Does it mean that God only lets good things happen to believers?

Why is it often easier to focus on today’s realities than on the promises of heaven?

How can you prepare yourself now so that you are ready to hear from God when you are in a time of pain?