0214“Chúa Cứu Thế là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình (Cô-lô-se 1:15 KTHĐ).

Hài nhi bé nhỏ trong máng cỏ chúng ta ăn mừng trong mùa Giáng Sinh đó là ai?

Cô-lô-se 1:15 cho biết, “Chúa Cứu Thế là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình” (KTHĐ).

Bạn đã từng nghe câu nói rằng, nếu bạn muốn một điều gì đó được làm cho đúng, thì hãy tự mình làm lấy. Đức Chúa Trời muốn công việc cứu rỗi bạn được làm đúng cách vì vậy Ngài đã tự mình xuống thế gian. Ngài đã không đến qua một tấm ảnh avatar đại diện cho mình, như một thiên sứ, hay như một nhà tiên tri. Chúa đã đến như một con người. Ngài đã trở thành một hài nhi và sau đó là một người bằng xác thịt là Chúa Cứu Thế Jêsus.

Tất cả mọi người trên thế giới mừng lễ sinh nhật của hài nhi bé nhỏ trong máng cỏ bởi vì hài nhi đó là Đức Chúa Trời đã xuống thế sống với dân sự của Ngài.

Nếu bạn muốn biết Đức Chúa Trời như thế nào, hãy nhìn vào Chúa Jêsus.

Nhưng Chúa Jêsus đã không chỉ đến để sống. Ngài đã đến để chết thế cho tội lỗi bạn để bạn có thể sống đời đời với Đức Chúa Trời.

Tại sao điều này lại là cần thiết?

Bởi vì mặc dầu Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu thương, Ngài cũng là Chúa của công lý. Công lý đòi hỏi cần có những hành động để sửa đổi điều sai trái lại cho đúng. Công lý đòi hỏi con người phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Thiên đàng là toàn hảo, nhưng chúng ta thì không. Vì thế nên chúng ta cần có một Cứu Chúa. Đức Chúa Trời đem con người bất toàn vào thiên đàng hoàn toàn nhờ vào ân điển của Ngài.

Tin Lành của Giáng Sinh là tin Đức Chúa Trời đã ban món quà là chính Con Ngài để trả giá cho mọi điều bạn sai trái đã từng làm và ban cho bạn ân điển để vào thiên đàng.

Kinh Thánh nói, “(Chúa Jêsus) Ngài đã lãnh hết hình phạt tội lỗi loài người trên chính thân Ngài; Ngài hy sinh tính mạng để chuộc tội cho chúng ta và cho cả nhân loại” (IGiăng 2:1 KTHĐ).

Món quà đó tốt hơn bất cứ món quà nào mà bạn có ở dưới cây Giáng Sinh trong nhà bạn năm nay. Bạn chỉ cần đưa tay ra nhận lãnh món quà đó.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chúng ta có thể học được những đặc điểm nào về Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus?

2.      Bạn có thể làm cho món quà Chúa Jêsus của Đức Chúa Trời thành một phần nổi bật hơn trong việc mừng lễ Giáng Sinh của mình bằng cách nào?

3.      Làm cách nào để bạn chia sẻ thông điệp về món quà Giáng Sinh của Đức Chúa Trời với một người nào đó trong tuần này?


 

 

 

Christ Is The Visible Image Of The Invisible God

By Rick Warren —

“Christ is the visible image of the invisible God” (Colossians 1:15 NLT).

Who was the little baby in the manger we celebrate at Christmas?

Colossians 1:15 says, “Christ is the visible image of the invisible God” (NLT).

You’ve heard the phrase that, if you want something done right, do it yourself. God wanted to do the job of saving you right, so he came to earth himself. He didn’t come as an avatar, an angel, or a prophet. God came as a person. He became the baby and then the man Jesus Christ.

People all around the world celebrate the little baby in the manger because that child is God, come to live with his people.

If you want to know what God is like, take a look at Jesus.

But Jesus didn’t come simply to live. He came to die for your sins so that you can spend eternity with God.

Why was this necessary?

Because even though God is a God of love, he is also a God of justice. Justice demands wrongs be righted. It demands that the debt of sin be paid for.

And, heaven is perfect, but we’re not. Because of that, we need a Savior. God gets imperfect people into heaven through grace.

The Good News of Christmas is that God gave the gift of his Son to pay for everything you have ever done wrong and offer you the grace to enter heaven.

The Bible says, “When [Jesus] served as a sacrifice for our sins, he solved the sin problem for good—not only ours, but the whole world’s” (1 John 2:1 The Message).

That gift will beat anything under your tree this year. You just need to accept it.

Talk It Over

  • What are some of the characteristics we can learn about God from Jesus?
  • How can you make God’s gift of Jesus a more prominent part of your Christmas celebration?
  • How can you share the message of God’s Christmas gift with someone else this week?