0213“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16 BHĐ).

Một số người nghĩ rằng khi nói một người nào đó bị “lạc mất” về mặt thuộc linh là xúc phạm đến họ. Nhưng điều này không đúng hẳn. Thật ra, gọi là “lạc mất” lại là một lời khen ngợi.

Có sự khác biệt nhau giữa việc đánh mất và việc bỏ quên. Nếu bạn để quên một vật ở chổ nào đó, điều đó có nghĩa là vật đó không quan trọng đối với bạn. Nhưng nếu bạn đánh mất một vật thì vật đó lại là có giá trị vì bạn phải bỏ công sức để tìm kiếm nó. Bạn để quên cái kẹp tóc ở chỗ nào đó nhưng bạn đánh mất kiếng của mình.

Người ta chỉ bị lạc mất bởi vì họ đáng được tìm thấy. Hãy suy nghĩ đến điều đó như thế này: Khi một kiệt tác bị mất, giá trị của nó không bị giảm xuống nhưng lại nó tăng lên cao.

Khi bạn không được kết nối với Chúa, bạn bị lạc mất qua nhiều phương diện. Bạn mất đi định hướng, mất đi sự bảo vệ của Chúa, mất đi tiềm năng của mình, hạnh phúc của mình, và cả ngôi nhà tương lai của bạn trên thiên đàng. Tuy nhiên có một điều mà bạn không bị mất, đó là giá trị của bạn.

Bạn là người giá trị đến nỗi vào Giáng Sinh đầu tiên, Đức Chúa Trời đã trả bằng giá chính Con của Ngài để tìm được bạn. Câu nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh nói rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16 BHĐ).

Bạn là người vô cùng quan trọng đối với Chúa đến nỗi Ngài đã thực hiện một sứ mệnh giải cứu để tìm kiếm bạn. Chúa đã đến thế gian như một hài nhi bé nhỏ chỉ để một ngày kia Ngài có thể chết trên cây thập tự cho tội lỗi của bạn.

Câu chuyện Giáng Sinh cho thấy giá trị của bạn là quý giá đến mực nào. Đức Chúa Trời đã yêu thương bạn đến nỗi khi bạn còn đang lạc mất, Chúa đã sai điều quý giá nhất của Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần gian để đem bạn trở về.

Đừng bao giờ quên: Bạn vô cùng quan trọng đối với Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Nhiều người vật lộn với giá trị bản thân của mình. Biết được Chúa Giê-xu đến thế gian để tìm kiếm bạn sẽ thay đổi cách bạn đánh giá bản thân mình như thế nào?

2.      Hãy nghĩ đến một người mà rất khó cho bạn có thể yêu nhất. Chúa Giê-xu yêu quý người đó đến nỗi Ngài đã chết cho họ. Bạn sẽ đối xử với người đó khác đi như thế nào khi biết Chúa Giê-xu yêu thương họ nhiều như vậy?

3.      Hãy ghi xuống tất cả những cách gia đình bạn mừng lễ Giáng Sinh. Hãy xem lại danh sách đó và dành một vài phút để suy nghĩ xem: cách mừng lễ Giáng Sinh của bạn phản ánh tầm quan trọng đời đời của của việc Chúa Giê-xu xuống thế như thế nào?

 


 

Christmas Proves Your Value

By Rick Warren — 

“For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life” (John 3:16 NIV).

Some people believe it’s insulting to say someone is spiritually “lost.” But it’s not. It’s actually a great compliment to be called spiritually lost.

There’s a difference between losing something and misplacing something. If you misplace something, it means it wasn’t important to you. But if you lose it, it’s valuable enough for you to try to find it. You misplace a bobby pin; you lose your glasses.

People are only lost because they’re worth finding. Think of it this way: The value of a masterpiece doesn’t go down when it’s lost; it goes up.

When you aren’t connected to God, you’re lost in many ways. You lose your direction, God’s protection, your potential, your happiness, and your future home in heaven—just to name a few. But there’s one thing you don’t lose: your value.

You’re so valuable that, on the very first Christmas, God paid the price of his Son to find you. The most famous verse in the Bible says, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life” (John 3:16 NIV).

You matter so much to God that he underwent a rescue mission to find you. He came to Earth as a little baby so that one day he could die on a wooden cross for your sin.

The Christmas story reveals your value. God loved you enough that, when you were lost, God sent his very best—Jesus—to get you back.

Never forget: You matter to God.

Talk It Over

  • Many people struggle with self-worth. How does knowing that Jesus came to Earth to find you change how much you value yourself?
  • Think about the person who’s most difficult for you to love. Jesus values that person so much that he died for them too. In what ways will you treat that person differently, knowing Jesus values them so much?
  • Make a list of all the ways your family celebrates the Christmas season. Now look at that list and take a few minutes to consider: How do your celebrations reflect the eternal significance of Jesus’ birth?