Thật vậy, trọn đời tôi phước lành và tình thương của Chúa sẽ theo tôi.” Thi 23:6

Ngay cả khi bạn đang ở giữa những tổn thương, thói quen và bế tắc, Chúa vẫn dõi theo bạn.

Vua Đa vít thưa với Chúa trong Thi Thiên 23:6 rằng, “Thật vậy, trọn đời tôi phước lành và tình thương của Chúa sẽ theo tôi.”

Khi Đa-vít nói rằng: “Thật vậy, phước lành của Chúa sẽ theo tôi,” ông không nói rằng: “Thật vậy, chỉ có điều tốt lành mới xảy ra cho tôi”. Đa-vít biết rõ cũng như bất kỳ ai khác rằng những điều tồi tệ sẽ xảy ra cho những người tốt. Ông đã bị ngược đãi và đối xử bất công nhưng vẫn là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng ông cũng đã phạm tội nặng nề với những người khác dầu họ không hại gì đến ông cả.

Điểm Đa-vít muốn nói đến ở đây là, cho dù mọi thứ có vẻ tồi tệ, độc ác hay khó khăn đến đâu — và cho dù chúng ta có làm mọi thứ hư hại, rối ren đến đâu nữa — thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho điều đó đem lại sự tốt lành. Sự tốt lành của Ngài đang theo đuổi chúng ta, cho dù chúng ta có rẽ sang hướng nào đi nữa.

Đó là một trong những lời hứa lớn lao của Đức Chúa Trời cho người tin Ngài: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28).

Trong mọi sự đang xảy đến với chúng ta, Đức Chúa Trời đang làm việc cho lợi ích của chúng ta — nếu chúng ta yêu mến Chúa và làm theo chương trình của Ngài. Câu Kinh Thánh này không nói rằng tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng nếu bạn là người tin Chúa, thì mọi điều đang cùng nhau hợp lại theo chương trình và mục đích của Chúa, và đó luôn là điều tốt đẹp.

Điều đó có nghĩa là sẽ không khó khăn, tình thế khó xử, thất bại hay thảm họa nào trong đời sống của một người tin Chúa mà cuối cùng Đức Chúa Trời lại không thể đem nó đến mục đích của Ngài.

Khi bạn tin vào điều đó, nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn vào mọi thứ trong đời sống mình — mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời và với những người khác, quá khứ, tương lai và bất cứ điều gì bạn đang phải đối diện ngày hôm nay. Khi bạn tin cậy nơi công việc tốt lành của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, bạn sẽ có thể tự tin đối mặt với những thử thách khó khăn nhất.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những khó khăn, tình thế khó xử hay những thất bại nào mà bạn nghĩ rằng mình không thể đương đầu được?

2.    Dựa trên Rô-ma 8:28, bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn bạn phản ứng như thế nào trước tình thế đó?

3.    Hãy nghĩ đến một lúc mà Đức Chúa Trời đã biến điều tệ hại trong đời sống bạn ra điều tốt lành. Tại sao việc nhớ đến sự thành tín của Chúa đối với bạn trong quá khứ lại là điều quan trọng?

 

 

 


GOD IS WORKING FOR YOUR GOOD

BY RICK WARREN —

Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life.” Psalm 23:6 (NLT)

Even in the middle of your hurts, habits, and hang-ups, God is watching over you.

King David says to God in Psalm 23:6, “Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life” (NLT).

When David says, “Surely your goodness will pursue me,” he’s not saying, “Surely only good things are going to happen to me.” David knew as well as anyone that bad things happen to good people. He had been abused and treated unfairly and was still a man who followed God’s heart. But he had also sinned terribly against people who had done no wrong to him.

David’s point is that, no matter how bad, evil, or difficult something seems—and no matter how much we mess things up—God will work it out for good. His goodness is pursuing us, no matter which way we turn.

It’s one of God’s great promises that he’s given to believers: “And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose” (Romans 8:28 NIV).

In everything that happens to us, God is working for our good—if we love God and are following his plans. This verse does not say that all things are good. But if you’re a believer, all things are working together for God’s plan and purposes, which are always good.

That means there is no difficulty, dilemma, defeat, or disaster in the life of a believer that God can’t ultimately turn toward his purpose.

When you believe that, it changes how you view everything in your life—your relationships with God and other people, your past, your future, and whatever you are facing today. As you trust in God’s good work in your life, you will be able to face even your toughest challenges with confidence.

Talk It Over

  • What difficulty, dilemma, or defeat have you been looking at as impossible to face?
  • In light of Romans 8:28, how do you think God wants you to respond to that situation?
  • Think of a time when God turned something bad in your life into something good. Why is it important to remember God’s faithfulness to you in the past?