“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó,và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” Giăng 10:27-28

Giống như bất kỳ người cha yêu thương nào, Đức Chúa Trời không muốn mất đi bất cứ đứa con nào của mình. Và có rất nhiều thế lực gian ác trên thế gian đang muốn làm tổn thương con cái Ngài. Tại sao? Bởi vì nếu chúng có thể làm tổn thương con cái Đức Chúa Trời, thì chúng có thể làm tổn thương Đức Chúa Trời.

Những người muốn dâng đời sống mình cho Đấng Christ thường sợ rằng họ sẽ không thể giữ được lời cam kết đó. Họ nói rằng: “Có quá nhiều cám dỗ trong đời sống tôi, tôi nghi ngại không biết mình có thể cứ mãi được cứu hay không”.

Nhưng cũng giống như bạn không thể tự cứu mình khỏi tội lỗi, bạn không thể giữ cho mình mãi mãi có được sự cứu rỗi. Đó là công việc của Chúa Jêsus. Ngài đã chắc chắn rằng bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống của bạn, sự cứu rỗi của bạn đã được bảo đảm. Ngài đảm bảo rằng bạn sẽ an toàn lên thiên đàng để sống với Đức Chúa Trời mãi mãi.

Chúa Jêsus phán trong Giăng 10:27-28 rằng, “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó,và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.”

Có lẽ có lúc bạn muốn buông tay Chúa, nhưng Ngài sẽ không bao giờ buông tay bạn. Đó gọi là sự an toàn đời đời, và đó là công việc của Chúa Jêsus, không phải của bạn.

Sứ đồ Phao-lô nói về Chúa Jêsus rằng, “Ta biết Đấng ta đang tin và chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày Chúa trở lại” (IITi-mô-thê 1:12).

Đây là những gì Chúa Jêsus đang làm ngay lúc này trên thế giới: Ngài đang bảo vệ sự cứu rỗi của bạn. Ngài đang bảo vệ sự cứu rỗi của tất cả những người đã được chọn vào trong gia đình Đức Chúa Trời bởi đức tin.

Bạn có thể đánh mất đi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Bạn có thể mất đi gia đình, công việc, sức khỏe hoặc trí nhớ mình. Nhưng có một điều bạn không bao giờ có thể đánh mất đó là sự cứu rỗi.

Bạn không cần phải làm việc để được cứu rỗi, và bạn không cần phải làm việc để giữ nó. Bạn có thể yên nghỉ trong công việc của Đức Chúa Trời đã làm cho bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sự an toàn của bạn là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời cho bạn được tự do để làm những gì?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng có rất nhiều người không tin tưởng khi nhận được điều mà họ không cần làm mà vẫn có?

3.    Ai trong cuộc đời bạn cần nghe đến lời mời gọi của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi đời đời? Có những người tin Chúa nào bạn biết cần có được sự khích lệ và nhắc nhở về sự an toàn đời đời của họ không? Làm thế nào bạn sẽ tiếp cận với họ ngày hôm nay?

 

Sự cứu rỗi của bạn được bảo đảm trong Chúa Jêsus

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng bằng cách tin cậy nơi Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng đời sống mình lên cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin vào Con của Ngài là Chúa Jêsus Christ thì mọi điều sai phạm con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ đem con vào ngôi nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

“Con xin xưng nhận mình đã phạm tội cùng Chúa, và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để gánh thay tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa kể từ hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 

 


YOU CAN’T LOSE WHAT JESUS HAS SECURED

BY RICK WARREN — 

“My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand.”  John 10:27-28 (ESV)

Like any loving father, God doesn’t want to lose any of his children. And there are a lot of evil forces in the world that would like to try to hurt his children. Why? Because if they can hurt God’s children, then they can hurt God.

It is common for people who want to give their lives to Christ to be afraid they won’t be able to keep that commitment. They say, “There are so many temptations in my life, I’m doubting that I can keep myself saved.”

But just as you can’t save yourself from your sins, you can’t keep yourself saved. That is Jesus’ job. He has made sure that no matter what happens in your life, your salvation is secure. He has ensured that you will make it safely to heaven to live with God forever.

Jesus says in John 10:27-28, “My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand” (ESV).

There may be times you want to let go of God’s hand, but he will never let go of you. That’s called eternal security, and it’s Jesus’ job, not yours.

The apostle Paul said of Jesus, “I know the one in whom I trust, and I am sure that he is able to guard what I have entrusted to him until the day of his return” (2 Timothy 1:12 NLT).

This is what Jesus is doing in the world right now: He is safeguarding your salvation. He’s protecting the salvation of everybody who has chosen to become part of God’s family by faith.

You can lose a lot of things in life. You may lose your family, your job, your health, or your mind. But the one thing you can never lose is your salvation.

You don’t have to work for your salvation, and you don’t have to work to keep it. You can rest in God’s work for you!

 

Talk It Over

  • What does your security as a member of God’s family free you to do?
  • Why do you think so many people are distrustful of receiving something they don’t have to work for?
  • Who in your life needs to hear about God’s offer of eternal salvation? Are there any believers you know who need to be encouraged and reminded of their eternal security? How will you reach out to them today?

Your salvation is secure in Jesus

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God’s Son, Jesus Christ. You can’t earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”