0462“'Đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo nầy, vì trận chiến nầy chẳng phải của các con đâu nhưng là của Đức Chúa Trời” (IISử 20:15 TTHĐ).

Cầu nguyện là một cuộc đối thoại chứ không phải là độc thoại. Khi bạn cầu nguyện đừng một mình nói tất cả! Bạn không thể xây dựng tình bạn với Chúa nếu bạn không để Chúa nói chuyện với bạn.

Làm thế nào bạn có thể để Chúa nói chuyện với mình? Đó là qua Kinh Thánh. Mọi điều Chúa muốn nói với bạn đều đã ở trong Lời của Ngài. Người ta luôn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó và nghĩ rằng, “Ước gì Chúa bảo cho tôi biết Ngài muốn tôi làm điều gì. Ước gì Ngài sẽ viết điều đó lên bầu trời.” Chúa sẽ không viết ý muốn của Ngài lên bầu trời vì Ngài đã viết điều đó trong Kinh Thánh rồi!

Hãy ngưng tìm kiếm một dấu hiệu (sign), và bắt đầu nhìn vào Kinh Thánh (Scripture). Hãy ngưng tìm kiếm một khải tượng (a vision), và bắt đầu tìm một câu Kinh Thánh (a verse). Ý muốn (will) của Chúa ở trong Lời (Word) của Chúa. Càng đọc Kinh Thánh nhiều chừng nào, bạn càng biết được mình cần phải làm điều gì.

Vua Giê-hô-sa-phát đang đối diện với ba đội quân thù nghịch hợp sức lại để tấn công ông và dân Y-sơ-ra-ên. Người Y-sơ-ra-ên biết rằng họ không đủ sức chống cự lại. Họ biết rằng nếu dựa vào sức riêng của mình, họ sẽ bị đánh bại. Vì vậy họ đã cầu nguyện xin Chúa trợ giúp. Đây là điều Chúa phán với họ qua một người của Chúa:

15 Hỡi toàn thể người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán với các ngươi thế nầy: 'Đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo nầy, vì trận chiến nầy chẳng phải của các con đâu nhưng là của Đức Chúa Trời. 16 Ngày mai, hãy kéo xuống đánh chúng. Kìa, chúng đi lên dốc Xít. Các con sẽ gặp chúng ở cuối thung lũng đối diện hoang mạc Giê-ru-ên. 17 Trong trận nầy, các con khỏi phải chiến đấu. Hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va, Đấng ở với các con. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Đừng sợ, đừng khiếp đảm! Ngày mai hãy đi ra đón chúng, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các con.’” 18 Giô-sa-phát cúi sấp mặt xuống đất. Toàn thể Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mặt xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy Ngài” (IISử 20:15-18 TTHĐ).

Hãy tưởng tượng cả một dân tộc đang rạp xuống đất, cúi đầu quỳ lạy và thờ phượng Chúa vì Ngài phán với họ rằng, “Ta sẽ chiến đấu cho con.”

Khi bạn cầu nguyện một lời cầu nguyện đột phá của sự đầu phục như Giê-hô-sa-phát đã làm, Chúa sẽ nói cùng một điều như thế với bạn. Vì vậy, đừng sợ hãi hay nản lòng! Đó là trận chiến của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ giải quyết trận chiến đó. Cứ tiếp tục phục vụ trong vị trí của bạn. Hãy chờ đợi và nhìn xem những gì Chúa sẽ làm.

Chúa còn có rất nhiều lời hứa tuyệt diệu hơn nữa dành cho bạn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được về những lời hứa đó là gì cho đến khi bạn mở Kinh Thánh ra và bắt đầu đọc.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Có khó để cho bạn tập trung khi đọc Kinh Thánh không? Nếu có, những bước thiết thực nào bạn có thể làm để giảm thiểu sự phân tâm trong lúc học Kinh Thánh?

2.    Khi đang ở trong hoàn cảnh khó khăn bạn sẽ làm khác đi như thế nào nếu bạn tin rằng chiến trận bạn đang chiến đấu thật sự là của Đức Chúa Trời chứ không phải của bạn?

3.    Bạn có thể khích lệ một người nào đó hôm nay bằng cách nhắc nhở họ về những lời hứa của Chúa?

 

 

 


GOD’S TRYING TO TALK TO YOU

By Rick Warren — 

“Do not be afraid! Don’t be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God’s" (2 Chronicles 20:15 NLT).

Prayer is a conversation, not a monologue. When you pray, don’t do all the talking! You can’t build a friendship with God if you don’t let him talk to you.

How do you let God talk to you? Through the Bible. Everything God wants to say to you, is already in his Word. People are always looking for some sign, thinking “I wish God would tell me what he wants me to do. I wish he would write it in the sky.” God is not going to write his will in the sky because he’s already written it in a Book!

Stop looking for a sign, and start looking at Scripture. Stop looking for a vision, and start looking for a verse. God’s will is in God’s Word. The more you read his Book, the more you’re going to know what to do.

King Jehoshaphat was facing three enemy armies that teamed up and advanced against him and Israel. Israel knew they didn’t have the strength to fight them. They knew that, in their own power, they would be defeated. So they prayed for help. This is what God said to them through one of his people:

“'Do not be afraid! Don’t be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God’s . . . You will not even need to fight. Take your positions; then stand still and watch the LORD’s victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the LORD is with you!’ Then King Jehoshaphat bowed low with his face to the ground. And all the people of Judah and Jerusalem did the same, worshiping the LORD” (2 Chronicles 20:15-18 NLT).

Imagine an entire nation getting on the ground, bowing down on their knees, and worshiping God because he told them, “I’m going to take care of it.”

When you pray a breakthrough prayer of surrender like Jehoshaphat did, God will say the same thing to you. So don’t be afraid or discouraged! It’s God’s battle, and he’ll handle it. Keep serving in your position. Wait, and watch what God does.

God has so many more amazing promises for you. But you’ll never know about them until you open the Bible and start reading.

Talk It Over

  • Is it difficult for you to focus when you’re reading the Bible? If so, what are some practical steps you can take to minimize distractions during your Bible study?
  • What would you do differently in your difficult situation if you believed that the battle you’re fighting is really God’s, not yours?
  • How can you encourage someone today by reminding them of God’s promises?