0461“Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa!” (IISử 20:12 TTHĐ).

Những lời cầu nguyện đột phá khác hơn những lời cầu nguyện khác.

Bạn thường cầu nguyện và xin Chúa cho sự giúp đỡ, sức mạnh, hay sự khôn ngoan. Khi bạn nói, “Chúa ơi, con cần sự giúp đỡ của Chúa,” điều đó có nghĩa là bạn vẫn còn nghĩ rằng bạn có thể làm được điều đó với sự giúp đỡ của Chúa. Và không có gì sai với những lời cầu nguyện đó!

Nhưng trong lời cầu nguyện đột phá, bạn nói rằng, “Chúa ơi, con không cách nào có thể làm được điều này. Điều này vượt quá khả năng của con. Con cần Chúa làm việc này cho con.” Đó là lời cầu nguyện khi bạn cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Lời cầu nguyện này thật ra là bước đầu tiên của chương trình Mừng Sự Phục Hồi (Celebrate Recovery), “Con nhận biết rằng con không phải là Chúa; con thừa nhận rằng con hoàn toàn bất lực, không kiểm soát được khuynh hướng làm những điều sai trái của mình và thú nhận rằng con không thể kiểm soát được cuộc sống của mình.” Sau khi bạn tập trung vào Chúa, đó chính là bước thứ hai của lời cầu nguyện đột phá.

Sau khi vua Giê-hô-sa-phát hướng sự tập trung của mình vào Đức Chúa Trời, ông đã nói rằng, “Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa!” (IISử 20:12 TTHĐ).

Bạn cũng nên làm điều tương tự khi bạn cầu nguyện cho một sự đột phá trong cuộc sống mình. Đầu tiên, bạn thưa với Chúa bạn thực sự cảm thấy mình như thế nào. Bạn có cảm thấy hoàn toàn bất lực, như mình đang liên tục chiến đấu một điều gì đó mà không dẫn đến một sự thay đổi nào cả không? Hãy thưa với Chúa điều đó. Hãy thưa với Chúa là bạn cảm thấy mình tuyệt vọng và thừa nhận rằng mình thật yếu đuối.

Bạn không cần phải mạnh mẽ hoặc biết tất cả mọi điều nếu bạn được gắn chặt với Chúa — bởi vì Ngài đầy quyền năng và Ngài biết hết mọi sự. Bạn không cần phải có mặt ở mọi nơi nếu bạn được giao kết với Chúa vì Ngài ở khắp mọi nơi.

Bạn nên làm gì khi bạn ở trong một tình huống mà không thể kiểm soát, thay đổi, hay quản lý được? Bạn cần chờ đợi và tin cậy vào tất cả những lẽ thật mà bạn biết về Chúa.

Đôi khi đức tin cũng có nghĩa là không cần làm gì cả. Bạn chỉ cần đứng yên, chờ đợi và tin cậy. Nếu bạn cố gắng làm một điều gì đó, bạn sẽ dành lại sự kiểm soát vào tay mình.

Đây là đức tin trông như thế nào trong 2 Sử Ký, “Toàn thể người Giu-đa cùng vợ và con cái họ đều đứng trước mặt CHÚA” (IISử 20:13 BDM 2002). Điều này không có nghĩa là họ đứng yên trong năm phút. Có lẽ họ đã đứng trước Chúa hàng giờ. Bằng cách đơn giản đứng nơi đền thờ, họ đang nói với Chúa rằng họ đang phải đối diện với những điều vượt quá sức lực, khả năng của họ. Họ đã cùng đường, nhưng họ vẫn tiếp tục tin cậy rằng Chúa sẽ trả lời.

Khi cần một sự đột phá, hãy làm theo gương người Giu-đa: Chờ đợi, thức canh và tin cậy.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tại sao bạn thường có khuynh hướng cố gắng nắm giữ quyền lực, ngay cả khi biết mình không thể thay đổi được điều gì?

2.    Điều gì đã trở nên không thể quản lý được trong cuộc sống của bạn?

3.    Điều gì khiến cho bạn khó chờ đợi Chúa làm công việc mà bản thân bạn không thể làm được?

 

 

 


GOD IS ALL-POWERFUL—SO YOU DON’T HAVE TO BE

By Rick Warren — 

“We are helpless in the face of this large army that is attacking us. We do not know what to do, but we look to you for help" (2 Chronicles 20:12 GNT).

Breakthrough prayers are different from other prayers.

You likely often pray and ask God for his help, strength, or wisdom. When you say, “God, I need your help,” that means you still think you can accomplish it with God’s help. And there’s nothing wrong with those prayers!

But in a breakthrough prayer, you say, “God, I can’t possibly do this. It’s beyond my ability. I need you to do this.” It’s the prayer you pray when you feel powerless.

This prayer is actually the first step of Celebrate Recovery: “I realize I’m not God; I admit I’m powerless to control my tendency to do the wrong things, and confess my life is unmanageable.” And, after you focus on God, it’s the second step of a breakthrough prayer.

After King Jehoshaphat turned his focus to God, he said, “We are helpless in the face of this large army that is attacking us. We do not know what to do, but we look to you for help” (2 Chronicles 20:12 GNT).

You should do the same thing when you’re praying for a breakthrough in your life. First, you tell God exactly how you feel. Do you feel powerless, like you’ve been battling something constantly without any change? Tell God about it! Tell him it feels hopeless and admit your weakness.

You don’t have to be powerful or know everything if you’re connected to God—because he’s all-powerful and all-knowing. You don’t have to be in every place if you’re connected to God—because he is everywhere.

What should you do when you’re in a situation that you cannot control, change, or manage? You should wait and trust in all the things you know to be true about God.

Sometimes faith means doing nothing. You just stand still, you wait, and you trust. If you try to do something about it, it puts control back in your court.

Here’s what faith looked like in 2 Chronicles: “All the men of Judah, with their wives and children, were standing there at the Temple” (2 Chronicles 20:13 GNT). This doesn’t mean they stood for five minutes. They might have stood before the Lord for hours. By simply standing, they were saying to God that what they were facing was too big for them. They were at the end of their rope, but they kept hanging on, because they trusted God to provide.

When you’re in need of a breakthrough, follow their example. Wait, watch, and trust.

Talk It Over

  • Why do you tend to try to hold on to power, even when you know you can’t change something?
  • What has become unmanageable in your life?
  • What makes it difficult for you to wait on God to do the work that you cannot do yourself?