0706“Đừng làm điều gì do lòng ích kỷ và tự phụ. Trái lại phải khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn mình” (Phi 2:3 BPT).

Mọi mâu thuẫn, xung đột bạn trải qua trong một mối quan hệ đều có một yếu tố kiêu hãnh, tự phụ trộn lẫn trong đó.

Bạn có biết chữ cái ở chính giữa chữ “PRIDE” (kiêu hãnh) trong tiếng Anh là gì không? Đó là chữ “I” (Tôi). Ở giữa chữ “CRIME” (tội ác) chữ “I” (Tôi). Ở giữa chữ “SIN” (tội lỗi) cũng là chữ “I” (Tôi).

Chúng ta có vấn đề về “cái tôi”! “Tôi” muốn điều “Tôi” muốn, và tôi muốn nó ngay bây giờ – điều đó gây ra đủ mọi vấn đề. Thật ra sự tự phụ là cội rễ của mọi tội lỗi khác. Vì vậy, trong bất kỳ các mối quan hệ nào, đừng bao giờ để  sự tự phụ hướng dẫn bạn.

Kinh Thánh nói, “Đừng làm điều gì do lòng ích kỷ và tự phụ. Trái lại phải khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn mình” (Phi 2:3 BPT).

Trong câu này, Phao-lô chỉ ra hai loại kiêu ngạo gây nên xung đột. Một trong hai điều đó là tham vọng ích kỷ, và điều kia là tự phụ. Ích kỷ nói: “Tất cả là về tôi.” Tự phụ: “Tôi luôn luôn đúng.”

Ích kỷ gây ra đủ các loại vấn đề. Gia 3:16 nói, “Nơi nào có đố kỵ và ích kỷ, nơi đó có hỗn loạn và đủ thứ gian ác” (BPT). Khi bạn thấy sự hỗn loạn ở nơi làm việc, trong hội thánh, trong gia đình, trong hôn nhân và thậm chí trong chính quyền, bạn có thể biết rằng tham vọng ích kỷ và lòng ghen tị đang gây ra điều đó.

Tự phụ là thái độ cho rằng bạn lúc nào cũng đúng. Một bản dịch khác của Phi 2:3 nói rằng, “Đừng làm việc gì để thoả mãn tham vọng cá nhân hoặc tự đề cao, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình” (KTHĐ). Người ta làm điều này trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhưng điều này đặc biệt thấy rõ ràng trên mạng xã hội; đó là một cám dỗ rất lớn để làm cho bạn thấy mình tốt như thế nào trên mạng hơn là con người thật của bạn.

Trong Ga-la-ti, Phao-lô liệt kê nhiều hậu quả của việc sống với sự kiêu hãnh. Ông nói rằng, khi bạn sống một cuộc sống tự cho mình là trung tâm, nó sẽ thể hiện qua đủ mọi cách. Ông đề cập đến một số điều hiển nhiên – như đam mê lạc thú thấy được qua hành vi tình dục, trong tiệc tùng trụy lạc, và trong sự ăn uống say sưa.

Nhưng hầu hết những điều trong danh sách đó là tội lỗi trong mối quan hệ. Ga-la-ti 5:19-20 nói rằng, “Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là…gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị…Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời” (TTHĐ).

Sự kiêu hãnh dẫn đến tất cả các loại quan hệ bất hòa.

Nếu bạn muốn hạnh phúc trong các mối quan hệ của mình, bạn phải có sự hòa hợp. Và nếu bạn muốn có sự hòa hợp, bạn phải có sự khiêm nhường. Đừng bao giờ để sự kiêu hãnh, tự cao hướng dẫn bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Mối quan hệ nào của bạn được dẫn dắt bởi sự tự cao? Mối quan hệ nào được mô tả với đặc điểm của sự khiêm nhường?

2.    Những cách thiết thực để bạn có thể giữ sự khiêm nhường trong một mối quan hệ là gì?

3.    Bạn đã thấy sự tự cao tổn hại hay hủy phá một số quan hệ của bạn như thế nào? Bạn có thể làm gì hôm nay để giúp phục hồi các mối quan hệ đó?

 

 

 


DON’T LET PRIDE BE YOUR GUIDE

By Rick Warren —

“Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves” (Philippians 2:3 NIV).

Every conflict that you go through in a relationship has an element of pride mixed into it.

What is the middle letter of the word “pride”? I. What’s the middle letter of the word “crime”? I. What’s the middle letter of the word “sin”? I.

We have an “I” problem! “I” want what “I” want, and “I” want it now—and that causes all kinds of problems. In fact, pride is the root of every other sin. So, in any relationship, never let pride be your guide.

The Bible says, “Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves” (Philippians 2:3 NIV).

In this verse, Paul points out two conflict-creating kinds of pride. One of them is selfish ambition, and the other is vain conceit. Selfish ambition says, “It’s all about me.” Vain conceit believes, “I’m always right.”

Selfish ambition causes all kinds of problems. James 3:16 says, “Where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice” (NIV). When you find confusion in your workplace, your church, your home, your marriage, and even the government, you can know that selfish ambition and jealousy are causing it.

Vain conceit is the attitude that you are always right. Another translation of Philippians 2:3 says, “Don’t live to make a good impression on others” (TLB). People do this in every area of life, but it’s especially obvious on social media; it’s a great temptation to make yourself look better on the Internet than you really are.

In Galatians, Paul lists many effects of living with pride. He says that, when you live a self-centered life, it shows up in all kinds of ways. He mentions some obvious things—like self-indulgence showing up in sexual immorality and wild partying and getting drunk.

But most of the things on the list are relational sins. Galatians 5:19-21 says, “When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear . . . quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy . . . Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the Kingdom of God” (NLT).

Pride leads to all kinds of relational discord.

If you want to be happy in your relationships, you’ve got to have harmony. And if you’re going to have harmony, you’ve got to have humility. Never let pride be your guide.

Talk It Over

- Which of your relationships are guided by pride? Which are characterized by humility?

- What are practical ways you can maintain humility in a relationship?

- How have you seen pride damage or destroy some of your relationships? What can you do today to help restore those connections?