0321“Trước ngày sinh con, Ta đã dành riêng con để truyền giảng lời Ta cho các dân tộc” (Giê-rê-mi 1:5 KTHĐ).

Bạn có muốn sống một cuộc sống có mục đích và đầy ý nghĩa không? Hãy nghĩ đến những gì bạn làm thật tốt và tìm cách làm những điều như vậy nhiều hơn. Rồi suy nghĩ đến những gì bạn làm không được tốt lắm và tìm cách làm những điều đó ít đi.

Chúa đã tạo dựng nên bạn để trở thành một người có một không hai. Chúa đã định dạng bạn một cách cụ thể cho một mục đích đặc biệt mà chỉ có bạn mới có thể hoàn thành được. Trong Giê-rê-mi 1:5, Chúa nói, “Trước ngày sinh con, Ta đã dành riêng con để truyền giảng lời Ta cho các dân tộc” (KTHĐ).

Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, bạn có thể yên tâm trong lẽ thật rằng Chúa đang làm việc trong đời sống của bạn và Ngài đã định dạng bạn để bạn được thành công. Chúa đã định dạng cho bạn để chuẩn bị cho những chương trình đó. Những dự tính của Chúa cho cuộc đời bạn không bắt đầu từ lúc bạn được sinh ra. Những kế hoạch đó đã bắt đầu trước khi bạn chào đời, khi Kinh Thánh nói rằng Chúa đã dựng nên bạn từ trong bụng mẹ.

Nhưng đây là phần hay nhất. Cách Chúa định dạng cho bạn cho thấy được cách Ngài muốn sử dụng bạn như thế nào. Làm thế nào để bạn khám phá ra được cách độc đáo mà Chúa đã tạo dựng nên bạn?

Tôi thích dùng những chữ cái của từ Định Dạng trong tiếng Anh để ghép lại là SHAPE—S: Spiritual Gifts, Ân tứ thuộc linh; H: Heart, Tấm lòng; A: Abilities, Khả năng; P: Personality, Cá tính; và E: Experiences, kinh nghiệm cuộc sống. Đây là năm điều khiến cho bạn là chính mình. Và, bằng cách xem xét từng lãnh vực này, bạn sẽ bắt đầu hiểu được Chúa muốn bạn làm gì với cuộc đời mình.

  • ÂN TỨ THUỘC LINH là những khả năng chỉ được Chúa ban cho những người tin Chúa để hầu việc Ngài. Chẳng hạn như một số ân tứ giúp bạn có khả năng tham gia vào các mục vụ như phục vụ, giảng dạy, khích lệ, lãnh đạo, dâng hiến, bày tỏ lòng thương xót, hay chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về Kinh Thánh.
  • TẤM LÒNG nói đến những ao ước, hy vọng, sở thích, tham vọng, ước mơ, và những điều yêu thích của bạn. Đó là những điều bạn thích làm và những điều bạn quan tâm nhiều nhất.
  • KHẢ NĂNG là những năng khiếu, tài năng bẩm sinh của bạn. Chúa muốn bạn làm những gì bạn có khả năng làm.
  • CÁ TÍNH ảnh hưởng đến cách nào và nơi nào bạn sử dụng những ân tứ thuộc linh và khả năng của mình. Cách bạn sử dụng những ân tứ thuộc linh của mình sẽ không giống với bất kỳ một ai khác.
  • KINH NGHIỆM dạy cho bạn những bài học giúp bạn trưởng thành. Chúng cũng giúp bạn giúp đỡ được những người đang trải qua những hoàn cảnh tương tự.

Bạn thân mến! Khi Chúa đã tạo dựng nên bạn, Ngài đập vỡ cái khuôn đúc — không có một người nào khác giống như bạn cả. Lời cầu nguyện của tôi là bạn sẽ tìm được sự tự do và sức lực tươi mới khi bạn sống và phục vụ theo định dạng (SHAPE) mà Chúa đã ban cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy cân nhắc xem bạn làm tốt điều gì và Chúa đã dẫn dắt bạn như thế nào. Từ đó, bạn có thể rút ra bài học nào về cách Đức Chúa Trời muốn sử dụng bạn cho công việc của Ngài?

2.    Điều gì có thể khiến bạn khó khăn trong việc tìm hiểu xem Đức Chúa Trời định dạng bạn như thế nào? Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự sáng suốt. Sau đó, yêu cầu một số bạn bè chia sẻ những gì họ thấy ở bạn — những phần có thể tiết lộ cách Đức Chúa Trời định dạng bạn.

3.    Bạn nghĩ như thế nào về lẽ thật rằng Chúa đã có một mục đích cho bạn trước khi Ngài đặt bạn vào lòng mẹ? Điều này có thể thay đổi cách bạn sống như thế nào?


 

 

YOUR SHAPE SHOWS YOUR PURPOSE

By Rick Warren — 

“Before I shaped you in the womb, I knew all about you. Before you saw the light of day, I had holy plans for you” (Jeremiah 1:5 The Message).

Do you want to live a life of purpose and meaning? Think of what you do well—and find ways to do more of those things. Then think of what you don’t do well—and find ways to do less of those things.

God created you to be unique. He shaped you in a specific way for a special purpose only you can fulfill. In Jeremiah 1:5, God says, “Before I shaped you in the womb, I knew all about you. Before you saw the light of day, I had holy plans for you” (The Message).

No matter what, you can rest in the truth that God is working in your life and that he shaped you to succeed. He shaped you in advance for those plans. God’s plans for your life didn’t start the moment you were born. Those plans started before your birth, when the Bible says God shaped you in your mother’s womb.

But here’s the best part. The way God shaped you reveals how he wants to use you. How do you discover the unique way God made you?

I like to use the acrostic SHAPE—your Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, and Experiences. These are the five things that make you, you. And, by looking as each of these areas, you’ll begin to understand what God wants you to do with your life.

Spiritual gifts are God-empowered abilities for serving him that are given only to believers. For instance, some gifts motivate you for ministry—like serving, teaching, encouraging, leading, giving, showing mercy, or offering biblical insight.

Heart refers to the bundle of desires, hopes, interests, ambitions, dreams, and affections you have. It’s what you love to do and what you care about most.

Abilities are the natural talents you were born with. God wants you to do what you’re able to do.

Personality affects how and where you use your spiritual gifts and abilities. You’ll use your gifts in different ways from anybody else.

Experiences teach you lessons that help you mature. They also help you minister to others going through similar experiences.

My friend, when God made you, he broke the mold—there is no one else like you. My prayer is that you will find freedom and renewed energy as you live and serve according to your SHAPE.

Talk It Over

  • Consider what you do well and how God has wired you. What lessons can you draw from that about how God wants to use you for his work?
  • What things may make it difficult for you to figure out how God has wired you? Ask God to give you discernment. Then ask some friends to share what they see in you—pieces that may reveal how God wired you.
  • What do you think about the truth that God had a purpose for you before he placed you in your mother’s womb? How might this change the way you live?