0667“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Êph 2:10 TTHĐ).

Chúa đặt bạn trên đất để làm một công việc nào đó mà chỉ có bạn mới có thể làm được. Kinh Thánh nói về điều đó như thế này: “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Êph 2:10 TTHĐ).

Nói cách khác đi, Chúa đã tạo dựng bạn để bạn có thể làm những việc lành. Thật ra, Ngài đã dự định trước những gì bạn sẽ dành cả cuộc đời mình ra để làm. Chúa đã ban cho bạn những khả năng tự nhiên và hoàn cảnh sống cụ thể mà bạn cần đến để hoàn thành công việc đó. Tuy nhiên, Chúa đã không dự định để bạn làm công việc mình một mình. Bạn cần những người khác để cùng làm việc chung.

Bạn biết được cảm giác mà mình có khi phải tự mình làm quá nhiều việc. Bạn mệt mỏi và kiệt sức. Tại sao vậy? Bởi vì bạn đang cố gắng tự mình làm công việc của bạn, trong khi Chúa không bao giờ có ý định như vậy. Cộng đồng là câu trả lời của Chúa cho sự kiệt sức.

Kinh Thánh nói rằng, “Hai người hơn một. Hiệu quả công việc của hai người làm chung sẽ hơn gấp đôi một người làm một mình” (Truyền 4:9 KTHĐ). Khi bạn cùng làm việc trong một đội, bạn sẽ hoàn thành được nhiều việc hơn nhiều. Thêm vào đó, có những đồng đội tốt bên cạnh sẽ vui hơn rất nhiều và ít mệt mỏi hơn!

Hãy hình dung điều này: Mỗi chúng ta cũng giống như một bông hoa tuyết. Tự mình, bạn không thể tạo nên được một sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, khi một bông tuyết mỏng manh gắn chặt với thật nhiều những bông tuyết khác, chúng có thể ngăn xe cộ lại. Cũng như những bông hoa tuyết, chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt lớn khi chúng ta cùng làm việc với nhau, mỗi người chúng ta làm phần việc của mình.

Bạn có biết rằng khi bạn cùng làm việc với những người khác ở trên đất này, thật ra là bạn đang thực tập cho cõi đời đời không? Trên thiên đàng, bạn sẽ phải làm việc, nhưng mỗi người chúng ta sẽ chỉ có một phần việc rất nhỏ, vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị quá mức hay mệt mỏi. Không một ai sẽ phải mang một gánh quá nặng nề, nhưng khi mỗi người chúng ta làm việc nhỏ của mình, tất cả mọi công việc vẫn sẽ được hoàn thành.

Trong lúc bạn trải qua đời sống này, hãy nhớ rằng bạn không phải làm mọi thứ một mình. Bạn cần những người khác cùng đi cạnh với bạn – và bạn cũng cần những người khác làm việc bên cạnh bạn.

Khi bạn chia sẻ gánh nặng của công việc của mình với những người tin Chúa khác, bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ hoàn thành được nhiều hơn cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã cố gắng tự mình hoàn thành quá nhiều công việc thay vì cùng làm việc với những người khác khi nào? Kết quả ra sao?

2.    Bạn tin rằng Chúa muốn bạn làm công việc gì? Làm thế nào để bạn có thể mời người khác cùng làm việc với bạn trong công việc đó?

3.    Khi những Cơ đốc nhân cùng nhau làm việc để hoàn thành nhiều hơn cho sự vinh hiển của Chúa, nó sẽ làm chứng thế nào cho phần còn lại của thế giới này?

 

 

 


GOD MADE US TO WORK TOGETHER

By Rick Warren —

“For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do” (Ephesians 2:10 NIV).

God put you on Earth to do a certain work that only you can do. The Bible says it this way: “For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do” (Ephesians 2:10 NIV).

In other words, God made you so you could do good works. In fact, he planned in advance what you would spend your life doing. And he gave you the specific natural abilities and life circumstances you’d need to complete that work. However, he didn’t plan for you to do your work alone. You need other people to work with you.

You know the feeling you get when you do too much work on your own. You get exhausted and burned out. Why? Because you’re trying to do your work alone, while God never meant for it to be that way. Community is God’s answer to fatigue.

The Bible says, “Two people are better than one, because they get more done by working together” (Ecclesiastes 4:9 NCV). When you work as a team, you get so much more done. Plus, having good teammates alongside you is a whole lot more fun and less tiring!

Picture this: Each of us is like a snowflake. On your own, you can’t make a big difference. However, when one fragile snowflake sticks with a lot of other snowflakes, they can stop traffic. Like snowflakes, we can make a big difference when we work together, each one of us doing our part.

Did you know that when you work together with other people here on Earth, you’re actually practicing for eternity? In heaven, you will have to work, but each of us will have just a small piece of work, so you’ll never get overloaded or tired. No one will carry a heavy burden, but as each one of us does our small part, all the work will still get done.

While you go through life, remember that you’re not supposed to do everything on your own. You need other people to walk alongside you—and you also need other people to work alongside you.

As you share the burden of your work with fellow Christians, you’ll find that you accomplish more for the glory of God.

Talk It Over

- When have you tried to accomplish too much work on your own rather than working alongside other people? What was the result?

- What work do you believe God wants you to do? How can you invite other people to work alongside you in that?

- When Christians work together to accomplish more for the glory of God, what kind of witness does that give to the rest of the world?