0668“Tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu” (IPhi 3:8 TTHĐ).

Là một mục sư, tôi thấy những tình huống hàng ngày mà đáng lẽ không một ai lại phải một mình trải qua những điều đó.

Đáng lẽ không ai phải chờ đợi một mình trong bệnh viện lúc người thân đang có cuộc giải phẫu sinh tử. Lẽ ra không nên người phụ nữ nào phải chờ đợi kết quả thử nghiệm về việc thai nghén có vấn đề một mình. Lẽ ra không ai phải chờ đợi một mình về tin tức từ chiến trường. Đáng lẽ không ai nên phải đứng một mình trước ngôi mộ còn chưa được lấp lại. Đáng lẽ không ai phải ở một mình trong đêm đầu tiên khi vợ hay chồng của họ mới vừa bỏ đi.

Những thời điểm khó khăn và những thảm kịch trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi; mỗi người trong chúng ta đều sẽ phải đối diện với chúng. Nhưng bạn không cần phải trải qua những điều đó một mình. Bạn cần hệ thống an toàn của Chúa để nâng đỡ bạn qua những lúc khó khăn đó.

Hệ thống an toàn của Chúa là gì? Đó là một nhóm những người tin Chúa khác – một số ít những người thật sự cam kết với bạn. Chúng ta gọi một nhóm nhỏ này là một cộng đồng, một gia đình trong Chúa. Đây là kế hoạch của Chúa dành cho cộng đồng: “Nếu chi thể nào đau, cả thân thể cùng đau” (ICôr 12:26 KTHĐ). Cộng đồng là câu trả lời của Chúa cho sự tuyệt vọng.

Rô-ma 12:15 bày tỏ một ý tương tự: “Hãy vui với kẻ vui; khóc với kẻ khóc”.

Rất dễ làm phần đầu của câu này. Khi một điều tốt đẹp xảy ra cho một người nào đó, thường rất dễ để gia nhập vào buổi tiệc của họ.

Nhưng khi một người đang gặp lúc khó khăn, dường như khó hơn để dự phần với họ. Nhưng thật ra, nó rất đơn giản. Khi bạn đang trải qua một cơn khủng hoảng, bạn không cần lời khuyên; bạn chỉ muốn có một người nào đó cùng ngồi với bạn, nắm tay bạn, choàng vai bạn, hay cùng khóc với bạn. Bạn muốn có một người nào đó chỉ đơn giản là ở cùng với bạn.

Phao-lô dạy rằng, “Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau” (ITê 5:11 TTHĐ). Nhưng khích lệ một người nào đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là nói những lời động viên hay đưa ra những lời khôn ngoan. Đôi khi cách giúp đỡ tốt nhất là chỉ ngồi yên lặng, chờ đợi và cùng khóc với một người bạn.

Bạn có một hệ thống an toàn, một nhóm nhỏ của những anh chị em tin Chúa khác mà bạn biết là bạn có thể nhờ cậy vào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời mình không? Nếu không, hôm nay hãy đi ra và bắt đầu xây dựng những tình bạn đó. Những lúc khó khăn trong đời sống không thể nào tránh được. Đừng bước vào đó mà không chuẩn bị.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ai là một phần trong hệ thống an toàn của bạn? Bạn đã làm việc để xây dựng cộng đồng với họ như thế nào?

2.    Những cách cụ thể nào bạn có thể là một phần trong mạng lưới an toàn cho một người khác?

3.    Sự khác nhau giữa việc tham gia một nhóm học Kinh Thánh với làm một phần của một cộng đồng là gì?

 

 

 


DO YOU HAVE A SAFETY NET?

By Rick Warren —

“Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble” (1 Peter 3:8 NIV).

As a pastor, I see situations every day that no one should ever have to go through alone.

Nobody should ever have to wait alone in the hospital while a loved one is in life-or-death surgery. No woman should ever have to wait alone for the lab report on a problem pregnancy. Nobody should ever have to wait alone for news from a battlefield. No one should ever have to stand alone at the edge of an open grave. Nobody should ever have to spend the first night alone when their spouse has just walked out.

Life’s tough times and tragedies are inevitable; each of us will face them. But you don’t need to go through them alone. You need God’s safety net to help hold you up through difficult times.

What is God’s safety net? It is a group of other believers—a handful of people who are really committed to you. We call this kind of group a community. Here’s God’s plan for community: “If one part suffers, every part suffers with it” (1 Corinthians 12:26 NIV). Community is God’s answer to despair.

Romans 12:15 expresses a similar idea: “Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn” (NIV).

The first part of that verse is easy to do. When something good happens to someone, it’s often easy to join in on the party.

But when someone is having a tough time, it can seem more difficult to get involved. But, really, it’s simple. When you’re going through a crisis, you don’t want advice; you just want somebody to sit with you, hold your hand, put an arm around your shoulder, or cry with you. You want someone simply to be with you.

Paul says, “Therefore encourage one another and build each other up” (1 Thessalonians 5:11 NIV). But encouraging someone else doesn’t always mean giving a pep talk or offering words of wisdom. Sometimes the best kind of encouragement is just sitting in silence, waiting and weeping with a friend.

Do you have a safety net, a group of fellow Christians that you know you can count on in life’s toughest times? If not, go out today and begin building those friendships. The hard times in life are inevitable. Don’t go into them unprepared.

Talk It Over

Who is part of your safety net? How have you worked to build community with them?

What are the practical ways you can be part of a safety net for someone else?

What is the difference in being part of a Bible study and being part of a community?