0312“Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu” (IICô-rinh-tô 4:18 TTHĐ).

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn để sống trên thiên đàng với Ngài cho đến đời đời. Thiên đàng mới là nhà của bạn chứ không phải là trái đất.

Đó là lý do tại sao đôi khi bạn cảm thấy không hài lòng và thoải mái trong cuộc sống. Bạn không hoàn toàn hạnh phúc vì điều đó không được dự định để có được tại đời này.

Nếu bạn hoàn toàn được vui vẻ hạnh phúc trên đất, có lẽ bạn sẽ nghĩ là mình có thể sống mà không cần Chúa. Nhưng Chúa đã tạo dựng nên bạn để mong đợi khao khát một điều tốt đẹp hơn nhiều đó là một gia đình trên thiên đàng với Ngài.

Con cá sẽ không bao giờ hạnh phúc khi sống ở trên cạn, bởi vì nó được tạo dựng nên để sống dưới nước. Chim đại bàng sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa lòng nếu nó không được bay lượn trên không.

Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn khi sống trên đất, bởi vì bạn đã được tạo dựng nên cho những điều tốt đẹp hơn thế nữa. Bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc ở đây, nhưng những giây phút đó chẳng đáng kể gì so với những điều Chúa đã chuẩn bị sẵn cho bạn trong cõi đời đời.

Đó cũng là lý do tại sao một số lời hứa của Chúa dường như không được thành toàn, một số lời cầu nguyện dường như không được trả lời, và một số hoàn cảnh có vẻ dường như thật bất công. Vì cuộc đời này chưa phải là đoạn kết của câu chuyện.

Khi bạn nhận ra rằng cuộc sống trên đất chỉ là tam bợ, nó sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm, cái nhìn của bạn về những điều mà bạn coi là giá trị. Những giá trị đời đời, chứ không phải những giá trị nhất thời sẽ trở thành yếu tố định đoạt những quyết định của bạn.

Kinh Thánh bảo chúng ta “không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu” (IICô-rinh-tô 4:18 TTHĐ).

Sau này khi bạn thấy mình đang khao khát những điều mà cuộc sống này không thể đem đến cho bạn hãy nhớ lại rằng đây là bằng chứng cho thấy rằng bạn đã được tạo dựng nên cho một điều gì đó nhiều hơn thế nữa!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Chúa Nhật Phục Sinh nhắc nhở bạn rằng bạn đã được tạo dựng nên cho nhiều hơn những gì trái đất này có thể đem lại cho bạn như thế nào?

2.    Những điều sẽ còn tồn tại trong cuộc sống của bạn là gì?

3.    Quan điểm về cõi đời đời đã thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của bạn — như những mục tiêu, kế hoạch, lịch trình và các mối quan hệ như thế nào?

 

Bạn đã tin cậy lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa?

Tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để mừng Lễ Phục Sinh là việc ăn năn tội lỗi và tin cậy vào Đức Chúa Trời để được cứu rỗi qua Chúa Jêsus. Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Chúa Jêsus, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Giê-xu, con tin Chúa đã tạo dựng nên con để sống đời đời với Ngài. Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm, mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội mình và cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con xin tin nhận Chúa là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa, là Chủ của cuộc đời con. Hôm nay, con xin trao hết tất cả đời sống con cho Ngài. Con muốn theo Chúa và làm điều gì Chúa bảo con làm.”

“Kính lạy Chúa Jêsus, con biết ơn Chúa vì tình yêu và sự hy sinh của Chúa đã giúp con có thể ở cùng Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì bạn nhận được sự sống đời đời.  Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

God Designed You For More

By Rick Warren —

“We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal” (2 Corinthians 4:18 NIV).

God created you to live in heaven with him for eternity. Heaven is your home—not Earth.

That’s why you sometimes experience discontentment and dissatisfaction in life. You’re not completely happy here because you’re not supposed to be!

If you were totally happy on Earth, you might think you could live without God. But God created you to long for something much better—a home in heaven with him.

A fish would never be happy living on land, because it was made for water. An eagle could never feel satisfied if it wasn’t allowed to fly.

You will never feel completely satisfied on Earth, because you were made for more. You will have happy moments here, but it’s nothing compared to what God has planned for you in eternity.

This is also why some of God’s promises seem unfulfilled, some prayers seem unanswered, and some circumstances seem unfair. This life is not the end of the story.

When you realize life on Earth is just temporary, it radically alters your values. Eternal values, not temporal ones, become the deciding factor for your decisions.

The Bible tells us to “fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal” (2 Corinthians 4:18 NIV).

The next time you find yourself longing for more than this life offers you, remember that’s just evidence that you were made for something more!

Talk It Over

  • How does Easter weekend remind you that you were made for more than this Earth offers?
  • What are the things that will last in your life?
  • How does an eternal perspective change everyday aspects of your life—like goals, plans, schedules, and relationships?

Have you trusted God’s promise of salvation?

I can think of no better way to celebrate Easter than by repenting of your sins and trusting God for salvation through Jesus. If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I believe you created me to live with you for eternity. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”