0311“Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại từ kẻ chết, để thừa hưởng gia tài không thể bị phá hủy, không hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời” (IPhi-e-rơ 1:3-4 BDM-2002).

Nếu bạn tìm kiếm trên google từ “Làm lại từ đầu” (Fresh start), bạn sẽ nhận được hơn 2 tỷ kết quả! Rõ ràng là rất nhiều người muốn có một khởi đầu mới trong cuộc sống. Họ nghĩ rằng, “Tôi đã làm hỏng tất cả mọi sự. Tôi thật sự đã làm cho đời sống mình rối reng, hỗn độn như thế. Tôi muốn có được một khởi đầu tươi mới.”

Có thể bạn là một trong những người đó. Bạn có thể cảm thấy mình không có chút hy vọng nào cả hoặc cảm thấy mình thật bất lực. Bạn có thể cho rằng mình đã già quá rồi hay là mình còn trẻ quá. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều xấu xa quá không thể bắt đầu lại được.

Bạn có thể nghĩ rằng mình không cần Chúa nhưng thật sự bạn cần có Chúa. Hoặc có thể bạn cho rằng Chúa không muốn có bạn — Chúa muốn chứ. Bạn có thể nghĩ rằng mình đã phạm tội lớn đến nỗi không thể nào tha thứ được nhưng bạn vẫn chưa phạm tội đến mức đó đâu.

Bất kể điều gì đã xảy ra trong đời sống bạn, Chúa muốn có một mối quan hệ với bạn.

Chúa Jêsus đang làm công việc ban cho con người có được một khởi đầu mới. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói, “Vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại từ kẻ chết, để thừa hưởng gia tài không thể bị phá hủy, không hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời” (IPhi-e-rơ 1:3-4 BDM-2002).

Sứ đồ Phao-lô đã nói một cách khác, “Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta” (ICô-rinh-tô 1:30 BDM-2002).

Khi bạn dâng đời sống của mình cho Chúa Cứu Thế, một số điều sẽ xảy ra:

- Bạn mở lòng mình ra với Chúa và học biết về Ngài.

- Bạn được ban cho một cuộc sống hoàn toàn mới mang đến cho bạn mọi lý do để sống.

- Bạn có được một tương lai trên thiên đàng.

Tôi muốn nói về điều đó như thế này: Quá khứ của bạn được tha thứ, bạn có được một mục đích sống, và một ngôi nhà trên thiên đàng. Thật là một điều lợi lớn! Quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn đều được chăm sóc khi bạn đặt sự tin cậy của mình vào Chúa Jêsus.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Một khởi đầu mới với Chúa Jêsus là như thế nào trong cuộc đời bạn?

2.    Khi bạn biết mình có “quá khứ được tha thứ, mục đích để sống và một ngôi nhà trên thiên đàng,” cách bạn sống sẽ thay đổi như thế nào?

3.    Trong cuộc đời của bạn ai là người cần được nghe Tin Lành về việc Chúa Jêsus ban cho một khởi đầu mới? Làm thế nào để bạn có thể tiếp cận với người đó?

 

Hãy có một khởi đầu mới với Chúa Jêsus.

Trong mùa Phục Sinh, bạn có nhận ra rằng mình đang sẵn sàng cho một khởi đầu mới với Chúa Jêsus không? Nếu bạn đã sẵn sàng, xin mời bạn cầu nguyện lời cầu nguyện này và tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa ngay hôm nay:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Ngài, con sẽ có được một khởi đầu mới. Mọi điều con đã từng làm đều sẽ được tha thứ, con sẽ học biết mục đích cuộc sống của mình và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào trong nhà đời đời của Chúa trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội mình và cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con xin tin nhận Chúa là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của con. Ngài là Chúa, là Chủ của con. Hôm nay, con xin trao hết tất cả đời sống con cho Ngài. Con muốn theo Chúa và làm điều gì Chúa bảo con làm.

“Kính lạy Chúa Jêsus, con biết ơn Chúa vì tình yêu và sự hy sinh của Chúa đã giúp con có thể ở cùng Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa và xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì bạn đã có một khởi đầu mới. Nguyện Chúa Phục Sinh ban cho bạn năng quyền Phục Sinh của Ngài để bạn sống một đời sống mới tràn đầy phước hạnh! Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. A-men!

 


 

 

 

 

 

Do You Need A Fresh Start?

By Rick Warren —

“Because Jesus was raised from the dead, we’ve been given a brand-new life and have everything to live for, including a future in heaven” (1 Peter 1:3-4 The Message).

If you google the phrase “fresh start,” you’ll get more than 2 billion results! Evidently, a lot of people would like to have a fresh start in life. They think, “I’ve blown it. I’ve really made a mess of things in my life. I’d like a fresh start.”

Perhaps you are one of those people. You may feel hopeless or helpless. You may think you’re unworthy. You may think you’re too old or too young. You may think you’ve done too many bad things.

You may think you don’t need God—you do. Or maybe you think God doesn’t want you—he does. You may think you’ve committed the unpardonable sin—you haven’t.

No matter what’s happened in your life, God wants a relationship with you.

Jesus is in the business of giving people a fresh start. The apostle Peter said, “Because Jesus was raised from the dead, we’ve been given a brand-new life and have everything to live for, including a future in heaven” (1 Peter 1:3-4 The Message).

The apostle Paul said it a different way: “Everything that we have—right thinking and right living, a clean slate and a fresh start—comes from God by way of Jesus Christ” (1 Corinthians 1:30 The Message).

When you give your life to Christ, several things happen:

  • You open up your life to God and get to know him.
  • You’re given a brand new life, which gives you everything to live for.
  • You get a future in heaven.

I like to say it this way: You get your past forgiven, a purpose for livin’, and a home in heaven. What a deal! Your past, present, and future are taken care of as you put your trust in Jesus.

Talk It Over

  • What has a fresh start with Jesus looked like in your life?
  • When you know you have “your past forgiven, a purpose for livin’, and a home in heaven,” how does that change the way you live?
  • Who in your life needs to hear the Good News that Jesus gives a fresh start? How can you reach out to that person?

Have a fresh start with Jesus.

Have you realized during this Easter season that you’re ready for a fresh start with Jesus? If you are, pray this prayer and receive his salvation today:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, I will have a fresh start. Everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin and ask for your forgiveness. I believe you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”