0492“Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch” (Gia-cơ 1:17 TTHĐ).

Khi mọi thứ chung quanh đang thay đổi thì điều quan trọng cần nhớ đến Chúa là một người Cha không hề thay đổi. Chúa sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng. Ngài là Đấng có thể trông cậy vào. Ngài là Đấng đáng tin cậy và xứng đáng với sự cậy trông của bạn.

Gia-cơ 1:17 khẳng định, “Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch.”

Có một số người cha trên thế gian này khó có thể đoán trước được. Trong lúc lớn lên, có những người không thể biết được cha của họ sẽ đối xử với họ như thế nào. Họ không biết được khi nào cha mình sẽ yên lặng hay trở nên hung bạo, sẽ ôm ấp họ hay gây tổn thương, chấp nhận hay từ bỏ họ. Những người cha bất nhất, hay thay đổi sẽ tạo nên những đứa con thiếu tự tin.

Nhưng Chúa không phải là người có tính khí thất thường như thế. Cha thiên thượng của bạn không bao giờ thay đổi. Một trong những điều bạn có thể tin cậy nơi Chúa là cách Ngài cư xử với bạn sẽ không bao giờ đổi thay.

Kinh Thánh nói trong IITi-mô-thê 2:13 rằng, “Nếu chúng ta thất tín, Thì Ngài vẫn thành tín; Vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được.” 

Thế giới này đang thay đổi nhanh chóng hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao, khi mọi thứ đều mơ hồ, không đoán trước được, bạn cần phải có một điều gì đó trong cuộc sống không bao giờ thay đổi — một chiếc neo cho linh hồn của bạn.

Chỉ có một vấn đề ở đây là trên hành tinh này không có điều gì tồn tại mãi mãi cả. Nhưng một điều bạn có thể tin cậy cho đến đời đời đó là sự yêu thương, chăm sóc không bao giờ thay đổi của Cha thiên thượng.

Kinh Thánh cho biết rằng, “Đức Chúa Trời yêu thương của tôi sẽ đến giúp tôi” (Thi 59:10 BDM 2002).

Bạn luôn luôn có thể trông cậy vào điều đó.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Thế giới này không ngừng thay đổi. Điều đó góp phần vào việc gia tăng sự căng thẳng của bạn như thế nào?

2.    Tình yêu của Chúa dành cho bạn không hề thay đổi. Điều này đóng vai trò như một chiếc neo cho linh hồn bạn như thế nào?

3.    Những sự ban cho tốt lành và trọn vẹn nào trong đời sống bạn là bằng chứng của tình yêu không hề thay đổi của Chúa đối với bạn?

  

 

 

 


YOU CAN COUNT ON GOD

By Rick Warren — 

“Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows" (James 1:17 NIV).

When everything is changing around you, it’s important to remember that God is a consistent Father. He will never let you down. He can be counted on. He is reliable and worthy of your trust.

James 1:17 says, “Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows” (NIV).

Some human fathers are unpredictable. Growing up, some people never knew how their dad was going to treat them. They never knew if he was going to be silent or violent, if he was going to hug them or hurt them, or if he was going to accept them or reject them. Inconsistent fathers produce insecure children.

But God isn’t moody like that. Your heavenly Father is consistent. One of the things you can count on about God is that he will always act the same toward you.

The Bible says in 2 Timothy 2:13, “If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself” (NIV).

The world is changing faster than ever before. That’s why, when everything else is up in the air, you need something in your life that never changes—an anchor for your soul.

There’s only one problem: On this planet, nothing lasts. But there’s one thing you can count on into eternity: the consistent, caring love of your heavenly Father.

The Bible says, “My God is changeless in his love for me” (Psalm 59:10 TLB).

You can always count on that.

Talk It Over

  • The world is constantly changing. How does that contribute to your stress?
  • God’s love for you is changeless. How does that serve as an anchor for your soul?
  • What are the good and perfect gifts in your life that are evidence of God’s changeless love for you?