0152“[Môi-se] coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng” (Hê-bơ-rơ 11:26 BHĐ).

Cam kết thứ nhất là: Quyết định trở thành người như Chúa muốn. Cam kết thứ hai là: Quyết định chọn gánh lấy những đau khổ, gian khó ngắn hạn để được lợi ích lâu dài. Quyết định thứ ba mà Môi-se lựa chọn là quyết định định hình cuộc sống của ông có. Ông chọn sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thay vì theo thế gian. Và đó chính là lý do Đức Chúa Trời đã dùng ông cách rất đặc biệt.

Hê-bơ-rơ 11:26 chép, “Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng.”  Môi-se đã làm một cuộc định giá và ông biết rõ điều gì quan trọng nhất đối với mình. Tôi xin được phép hỏi bạn: Điều gì là quan trọng nhất trong đời sống bạn? Ba hay bốn giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là gì? Bạn có thể kể tên chúng ra cách dễ dàng không?

Nếu bạn hỏi tôi những điều đó, tôi xin trả lời rằng đối với tôi: Ba điều quan trọng nhất là sự chính trực, sự khiêm nhường và lòng rộng rãi. Hơn 30 năm trước tôi đã quyết định sẽ xây dựng đời sống mình trên sự chính trực, sự khiêm nhường và lòng rộng rãi vì đó là những điều giúp tôi thoát khỏi ba cái bẫy rập của chức vụ lãnh đạo.

Bạn có thể kể tên ngay lập tức ba giá trị quan trọng nhất trong đời sống bạn không? Nếu bạn không làm được điều nầy thì chắc chắn bạn không thể sống theo những điều đó. Bạn chưa thực sự sống theo các giá trị của mình nếu ngay đến tên chúng bạn cũng không nêu ra được.

Trước khi bước sang một ngày mới, bạn cần ngồi xuống suy nghĩ: “Điều gì là quan trọng nhất đối với tôi? Những giá trị đứng hàng đầu trong cuộc sống tôi là gì?” Bạn cần viết những điều này xuống vì nếu chưa xác định rõ các giá trị của mình, bạn không cách nào có thể sống theo những giá trị ấy.

Môi-se đã chọn sống theo các giá trị, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thay vì của đời này. Vì sao điều đó lại quan trọng đến như vậy? Vì nếu bạn không xác định được điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình, những người khác sẽ quyết định làm điều đó thay cho bạn. Họ sẽ uốn nắn bạn vào cái khuôn đúc của họ và cả cuộc đời mình bạn sẽ sống theo theo những giá trị tiêu chuẩn của người khác.

Bạn phải xác định điều gì là quan trọng nhất đối với mình và rồi sống đúng theo các giá trị đó.

Câu Hỏi Suy Ngẫm và Áp Dụng

1.      Ba giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là gì?

2.      Làm sao bạn biết chắc đó là những giá trị quan trọng nhất?

3.      Ba giá trị này định hướng cho cuộc đời bạn như thế nào? Xin trình bày càng cụ thể càng tốt.


 

Commit to Living by Your Values

By Rick Warren

“[Moses] regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward” (Hebrews 11:26 NIV).

The first resolution: Choose to be who God wants you to be. The second resolution: Choose short-term pain for long-term gain. And then Moses made a third life-shaping resolution: He chose God’s values, not the world’s. And that’s why God used him!

Hebrews 11:26 says, “He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward” (NIV).  Moses made a value judgment. He clarified what mattered most to him. Let me ask you: What matters most in your life? What are the top three or four values in your life? Can you name them easily?

If you ask me, I’ll tell you quite simply what they are for me: integrity, humility, and generosity. I decided more than 30 years ago that I wanted to build my life on integrity, humility, and generosity because they’re the antidotes to the three traps of leadership.

Can you name the three most important values in your life right now? If you can’t, then you certainly can’t live by them. You’re not living your values if you can’t even name them. Before you go one more day, you need to sit down and ask, “What’s most important to me? What are the top values in my life?” And you need to write them out, because until you clarify your values, you can’t live by them.

Moses chose God’s values over the world’s values. Why is this so important? Because if you don’t decide what’s important in your life, other people are going to decide for you. They’re going to push you into their mold. And you’re going to live your life by their values, not yours.You’ve got to decide what’s most important to you and then live by those values.

Talk About It

  • What are the three most important values in your life?
  • How did you determine that those are your most important values?
  • How are these three values shaping the way you live your life? Be as specific as possible.