0151“Các con có nghe lời dạy rằng: 'Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con.” (Ma-thi-ơ 5:43-44 – BHĐ)

Sự bất công là một phần trong tình trạng đời sống của con người.  Bạn không thể sống trên thế giới này mà chưa hề có cảm giác bị người khác đối xử cách bất công.  Có thể đó là từ cha mẹ hoặc người trong gia đình đã làm cho bạn có một tuổi thơ bất hạnh, sầu khổ.  Có thể đó là do cấp trên đã đối xử cách khác biệt với bạn so với những đồng nghiệp khác.  Có thể bạn cảm thấy mình không được đối xử cách công bình trong một tiến trình pháp lý nào đó.

Bạn có thể lựa chọn phản ứng mình đối với người làm bạn tổn thương bằng cách gây lại tổn thất cho họ. Chắc chắn không ai nghi ngờ rằng đây là sự lựa chọn dễ dàng nhất.

Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một phương án lựa chọn khác. Lời Chúa dạy rằng, “Các con có nghe lời dạy rằng: 'Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con.” (Ma-thi-ơ 5:43-44 – BHĐ)

Khi người khác làm tổn thương bạn, họ nghĩ rằng bạn ắt hẳn sẽ trả đũa.  Họ cho rằng bạn sẽ tìm cách trả thù.  Nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn làm điều hoàn toàn ngược lại.  Ngài muốn bạn đáp lại bằng tình yêu thương.

Khi đáp lại sự ngược đãi bằng tình yêu thương bạn sẽ khiến người khác không còn có thể điều khiển, khống chế mình nữa.  Tác giả T. Washington đã từng phát biểu: “Tôi sẽ không bao giờ để cho bất cứ người nào chi phối điều khiển cuộc đời mình bằng cách để cho người ấy khiến tôi căm ghét họ.” 

Bạn không thể kiểm soát được việc người khác có đối xử không công bằng với bạn hay không nhưng bạn có thể kiểm soát được việc mình có trở nên cay đắng trong quá trình đó hay không.  Bạn có thể kiểm soát được cách mình phản ứng lại với sự bất công đó.

Chỉ vì bạn chọn lựa đối xử cách yêu thương với người có lỗi không có nghĩa là bạn cứ tiếp tục cho phép bất công xảy ra.  Ngược lại, chúng ta phải tìm công lý trong tình yêu thương.  Chúng ta có thể đạt được công lý trong thế gian mà không cần dùng đến sự trả đũa.  Kinh Thánh dạy cho chúng ta phải, “Hãy thi hành sự công chính, xét xử cách công bằng…” (Giê-rê-mi 22:3 – KTHĐ).

Martin Luther King Jr. là một ví dụ tuyệt vời về điều này.  Ông đã chiến đấu chống lại sự bất công mà không dùng đến vũ lực.  Ông đã đắc thắng điều dữ nhờ vào năng quyền của tình yêu thương.  Ông đã noi gương theo Chúa Jêsus, Đấng đã chọn tha thứ cho những người bắt bớ mình thậm chí cả khi họ giết Ngài.

Đó là sự kêu gọi cho chúng ta là những người theo Chúa Jêsus.  Sự thiên vị và bất công có thể là một phần trong điều kiện tình trạng sống của con người, nhưng chúng ta không được phép dung dưỡng nó.  Thay vào đó, Chúa kêu gọi chúng ta đáp trả lại bằng tình yêu thương.

Câu Hỏi Suy Ngẫm và Áp Dụng

1.    Có điều bất công nào bạn đang có mà rất khó cho bạn đáp trả lại bằng tình yêu thương?  Tại sao?

2.    Khi chúng ta oán ghét hay giữ lòng căm giận, chúng ta đã để cho họ điều khiển đời sống mình như thế nào?  

3.    Có những cách sáng tạo nào mà chúng ta có thể dùng tình yêu của Chúa để đối lại với những bất công trong cộng đồng mình đang sống?


 

God Says Respond to Unfairness with Love

By Rick Warren

 “You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.’ But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.”(Matthew 5:43-44 NIV)

 Unfairness is part of the human condition. You can’t live on this earth for long without feeling like someone has treated you unfairly. Maybe it’s a parent who put you through a miserable childhood. Maybe it’s an employer who treats you differently than your co-workers. Maybe you feel like you were treated unfairly by the legal process.

 You can choose to respond to the people who hurt you by hurting them. That’s the easiest choice to make, no doubt about it.

 But God gives us another option in his Word: “You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.’ But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:43-44 NIV).

 When people hurt you, they expect you to retaliate. They expect you to seek revenge. But God wants you to do the exact opposite. He wants you to respond in love.

Respond to mistreatment with love, and you keep the other person from controlling you. Booker T. Washington once said, “I will never allow another man to control my life by allowing him to make me hate him.” You can’t control when another person treats you unfairly. You can control whether you get bitter in the process. You can control your response to injustice.

 Just because you respond to an offender lovingly doesn’t mean you continue to allow injustice. On the contrary, we must lovingly seek justice. We must work for justice in the world without retaliating. The Bible commands us to “be fair-minded and just. Do what is right!” (Jeremiah 22:3a NLT, second edition)

 Martin Luther King Jr. was a great example of this. He fought against injustice without violence. He overcame evil through the power of love. He followed the example of Jesus, who chose to forgive his persecutors even as they were killing him.

 That’s our calling as followers of Jesus. Unfairness and injustice may be part of the human condition, but we must not feed into it. Instead, God calls us to respond in love.

Talk It Over

1.    What personal injustice in your life are you struggling to respond to in love? Why?

2.    How do we allow others to control us when we hate them or harbor bitterness toward them?

3.    What are some creative ways that your family or small group can respond to injustices in your community with the love of Jesus?