0484“Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6 TTHĐ)

Nhiều người có một mục tiêu trong cuộc sống đó là làm sao có được hạnh phúc. Nhưng họ thường đi sai cách. Tuy nhiên, có một tin tốt lành. Chúa có một công thức gồm bốn phần để có được hạnh phúc sẽ giúp bạn vui vẻ hơn – nếu bạn thực hành và áp dụng điều đó vào cuộc sống của mình.

Chúng ta đã xem xét hai phần đầu của công thức hạnh phúc đó: Không lo lắng điều nào cả và cầu nguyện trong mọi sự. Phần thứ ba tập trung vào tầm quan trọng của lòng biết ơn: Cảm tạ Chúa về bất cứ điều gì.

Chúa muốn bạn thưa chuyện với Chúa về bất cứ điều gì và về tất cả mọi sự. Nhưng bạn nên cầu nguyện vượt hơn những lời cầu nguyện “Xin cho con” chẳng hạn như, “Lạy Chúa xin cho con điều này... Lạy Chúa xin cho con điều kia…”

Hãy tưởng tượng rằng nếu mỗi lần bạn nói chuyện với cha mẹ mình, bạn đều nói rằng, “Thưa ba cho con 50 đồng. Thưa mẹ cho con một chiếc xe hơi.” Đây là loại quan hệ như thế nào vậy? Cha mẹ muốn con cái của họ nói, “Cảm ơn ba mẹ về những gì ba mẹ đã cho con.”

Chúa cũng như thế. Ngài cũng muốn bạn dừng lại và nói rằng, “Lạy Cha thiên thượng, cảm ơn Cha! Cảm ơn Cha về những điều Ngài đã ban cho con.” Đây là cách cầu nguyện dẫn đến hạnh phúc.  Cho dù tình trạng của bạn có tệ hại đến đâu chăng nữa, bạn cũng có thể luôn luôn tìm thấy một điều gì đó để tạ ơn.

Kinh Thánh dạy rằng, “Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6 TTHĐ)

Câu chuyện Chúa Jêsus chữa lành cho mười người mắc bệnh phung là một thí dụ rất tốt về việc cảm tạ Chúa về “những điều Ngài đã làm” đã ảnh hưởng đến hạnh phúc như thế nào.

Trong Kinh Thánh những người mắc bệnh phong cùi là những người bị xã hội ruồng bỏ. Không ai muốn đến gần họ vì sợ bị lây bệnh. Nhưng Chúa Jêsus đã đối xử với tất cả mười người đó với lòng thương xót, chữa lành cho mỗi một người trong bọn họ. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết rằng, sau khi được chữa lành, chỉ có một người quay trở lại, “đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài” (Lu-ca 17:16 TTHĐ)

Giống như người phong cùi này đã quay lại, bạn có biết ơn Chúa về những gì Chúa Jêsus đã làm cho bạn không? Vậy thì hãy hướng đến Chúa trong sự cầu nguyện và vui mừng cảm tạ Chúa “đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài”

Câu hỏi suy ngẫm và áp dụng

1.    Điều gì Chúa đã làm cho bạn mà bạn chưa tạ ơn Ngài?

2.    Bạn không tin cậy Chúa trong lãnh vực nào của đời sống bạn?

3.    Một ngày của bạn sẽ như thế nào nếu bạn cầu nguyện nhiều hơn và lo âu ít đi? Điều này sẽ ảnh hưởng hạnh phúc của bạn như thế nào?

 

 

 

 


THANK GOD FOR ALL HE HAS DONE

BY RICK WARREN — 

“Tell God what you need, and thank him for all he has done." Philippians 4:6 (NLT)

Many people have one goal in life: to be happy. But they often go about it the wrong way. There’s good news, though. God has a four-part formula for happiness that will help you be more joyful—if you practice and apply it to your life.

We’ve already looked at the first two parts of the happiness formula: Worry about nothing and pray about everything. The third part focuses on the importance of gratitude: Thank God for anything. 

God wants you to talk to him about anything and everything. But you should pray more than just “give me” prayers: “God, give me this. God, give me that.”

Imagine if every time you talked to your parents, you said, “Dad, give me 50 bucks. Mom, give me a car.” What kind of relationship would you have? Parents want their kids sometimes just to stop and say, “Thank you for what you’ve already given me.”

God is the same way. He also wants you to stop and say, “Heavenly Father, thanks! Thanks for what you have given me.” This is the kind of prayer that leads to happiness. No matter how bleak your situation gets, you can always find something to be thankful for.

The Bible says, “Tell God what you need, and thank him for all he has done” (Philippians 4:6 NLT).

The story of Jesus healing 10 people with leprosy is a good example of how thanking God “for all he has done” affects happiness.

In the Bible, people who had leprosy were social outcasts. Nobody wanted to get close to them for fear that they might get leprosy. But Jesus treated all 10 with compassion, healing each one of them. Yet the Bible says that, after being healed, only one turned back: “And he lay face downward at Jêsus’ feet, thanking Him [over and over]” (Luke 17:16 AMP).

Like the leper who turned back, are you grateful for what Jesus has done for you? Then turn to God in prayer, and happily thank him “over and over.”

Talk It Over

  • What has God done for you that you haven’t thanked him for yet?
  • In what area of your life are you not trusting God?
  • What would your day look like if you prayed more and worried less? How would your happiness be affected?