0483“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: Hãy vui mừng lên… Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện” (Phi-líp 4:4,6 BDM 2002).

Trái với quan niệm của nhiều người, Chúa muốn bạn được vui vẻ hạnh phúc. Nhiều người không tin điều này là thật; họ nghĩ bạn càng ngây ngô tẻ nhạt chừng nào, bạn càng có sự thuộc linh nhiều chừng đó. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, “Phước cho dân tộc nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!” (Thi 144:15b TTHĐ).

Không những Chúa muốn bạn hạnh phúc, Ngài còn dạy bạn làm thế nào để được hạnh phúc! Thật ra, Chúa có một công thức gồm bốn phần để được hạnh phúc. Công thức đó được tìm thấy trong sách Phi-líp mà trong những lần tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét công thức đó.

Phần thứ nhất trong công thức để có được hạnh phúc đó là: không lo lắng về bất cứ điều nào cả. Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: Hãy vui mừng lên… Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện” (Phi-líp 4:4,6 BDM 2002).

Lo lắng, về cơ bản có ý nghĩa là: Bạn không tin cậy Chúa trong một lãnh vực nào đó. Đây là điều trái ngược với đức tin. Điều cũng giống như nói rằng, “Chúa ơi, con không thật sự tin là Chúa đang cầm quyền trên mọi sự.”

Bạn có để ý thấy rằng lo lắng không bao giờ giải quyết được vấn đề không? Nó chỉ hao tốn sức lực của chúng ta. Nó không thay đổi được quá khứ và cũng không thay đổi được tương lai — nhưng chắc chắn rằng nó có thể làm hỏng hiện tại. Có người đã từng nói lo lắng giống như một cái ghế xích đu lắc tới lắc lui; nó khiến cho bạn làm một điều gì đó, nhưng việc đó không đi đến đâu được cả.

Chúa Jêsus nói về điều đó như thế này, “Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:43 TTHĐ).

Nếu bạn chuyển sức lực mình dùng để lo lắng về một điều nào để thay bằng sự cầu nguyện thì sao? Thay vì nhấn nút hoảng loạn, nếu bạn nhấn nút cầu nguyện thì sao?

Cầu nguyện là mối tương giao giữa bạn với Chúa và là điều đầu tiên bạn cần làm khi bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng chứ không phải là phương sách cuối cùng. Một số người nói rằng, “Chúng ta đã thử tất cả mọi điều khác rồi. Vậy thì chúng ta cũng nên cầu nguyện thôi! Thay vì lo lắng, hãy đem những vấn đề bạn đang bận tâm, lo lắng của bạn đến với Chúa trước để không phải lãng phí sức lực mình cho sự lo lắng.

Bạn không thể nào lo lắng và hạnh phúc cùng một lúc được. Đó là lý do tại sao bước đầu tiên để có được hạnh phúc là ngừng lo lắng — và bắt đầu cầu nguyện! Điều này không dễ làm chút nào cả vì bản chất tự nhiên của con người là lo lắng. Hãy thử làm điều đó ngay hôm nay.

Khi bạn ngừng lo lắng và bắt đầu cầu nguyện, bạn sẽ tìm thấy được một sức lực mới trong đời sống mình khi bạn sống cho mục đích của Chúa mỗi ngày.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Người khác thấy bạn là người tin cậy nơi Chúa hay là người hay lo lắng?

2.    Bạn không tin cậy nơi Chúa trong lãnh vực nào của đời sống bạn?

3.    Một ngày của bạn sẽ như thế nào nếu bạn cầu nguyện nhiều hơn và lo lắng ít đi? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn như thế nào?

 

 

 

 

 

 


PRAY INSTEAD OF WORRY

By Rick Warren —

“Always be full of joy in the Lord. I say it again—rejoice! Don’t worry about anything; instead, pray"(Philippians 4:4, 6 NLT).

Contrary to popular opinion, God wants you to be happy. Many people don’t believe that to be true; they think the more dull you are, the more spiritual you are. But the Bible says, “Happy are the people whose God is the Lord” (Psalm 144:15 GNT).

Not only does God want you to be happy, but he tells you how to be happy! In fact, God has a four-part formula for happiness. It’s found in the book of Philippians, and we’ll look at it together over the next few days.

The first part of the happiness formula is this: Worry about nothing. The Bible says, “Always be full of joy in the Lord. I say it again—rejoice! Don’t worry about anything; instead, pray” (Philippians 4:4, 6 NLT).

Worry basically means one thing: You’re not trusting God in a particular area. It’s the opposite of faith. It’s like saying, “God, I really don’t believe you’ve got everything under control.”

Have you noticed how worry never solves your problems? It only takes up a lot of energy. It can’t change the past, and it can’t change the future—but it can certainly ruin the present. Somebody once said that worry is like a rocking chair; it will give you something to do, but you don’t get anywhere with it.

Jesus said it like this: “Don’t ever worry about tomorrow. After all, tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own” (Matthew 6:34 GW).

What if you converted the energy you use to worry about something to pray about it instead? Rather than pushing the panic button, what if you pushed the prayer button?

Prayer is your communication with God and the first thing you should do when you start to worry—not a last resort. Some people say, “We’ve tried everything else. We might as well pray!” Instead, take your concerns to the Lord first so that you won’t waste energy worrying.

You can’t worry and be happy at the same time. That’s why the first step to happiness is to stop worrying—and start praying! It’s not always easy to do—people are natural worriers. Give it a try today.

As you stop worrying and start praying, you’ll find new power in your life as you live for God’s purposes every day.

Talk It Over

  • Do people see you as a person who trusts in God, or as a person who worries?
  • In what area of your life are you not trusting God?
  • What would your day look like if you prayed more and worried less? How would your happiness be affected