0423“Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, Nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời Là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, Mang lấy hình đầy tớ, Và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:6-8 TTHĐ).

Hạnh phúc đến từ sự hòa thuận, và sự hòa thuận đến từ sự khiêm nhường, hạ mình. Chúa Jêsus là một tấm gương tốt nhất về sự khiêm nhường. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một người khiêm nhường, hạnh phúc, bạn cần phải tự hỏi mình rằng, “Chúa Jêsus sẽ làm gì?”

Chúa Jêsus sẽ làm gì với nan đề này? Chúa Jêsus sẽ làm gì với những người đang bị tổn thương? Chúa Jêsus sẽ làm gì tại văn phòng, trên sân gôn, hoặc trong cuộc hôn nhân của bạn?

Khi bạn hỏi rằng Chúa Jêsus sẽ làm gì, câu trả lời của bạn sẽ luôn là một câu trả lời khiêm tốn xây dựng sự hòa thuận và hạnh phúc hơn là tạo nên khó khăn, thất bại, cay đắng và oán giận.

Vậy, hành động giống như Chúa Jêsus có nghĩa như thế nào?

1. Đừng đòi hỏi những gì bạn cho rằng mình đáng được nhận:

Phi-líp 2:6 nói, “Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ” (TTHĐ).

Bạn có biết việc từ bỏ quyền lợi của mình là điều gì đối ngược lại với nền văn hóa như thế nào không? Đúng ra là bạn có quyền, nhưng việc đòi hỏi quyền lợi không phải là cách tốt nhất để cho nhu cầu của bạn được đáp ứng. Bạn có thể đối xử cách nhẹ nhàng mà không từ bỏ; bạn có thể hiểu được mà không đòi hỏi.

2. Hãy tìm những cách mà bạn có thể phục vụ:

Phi-líp 2:7 nói, “Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người” (TTHĐ).

Nếu bạn muốn giống như Chúa Jêsus, bạn phải học biết phục vụ. Nếu bạn không biết chắc lắm về việc mình sẽ phục vụ như thế nào và tại đâu, hãy phân tích ĐỊNH DẠNG (S.H.A.P.E.) của bạn và tìm xem các nhu cầu chung quanh mình.

3. Hãy làm điều đúng, ngay cả khi điều đó gây cho đau đớn:

Phi-líp 2:8 nói, “Ngài đã hiện ra như một người, Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, Thậm chí chết trên cây thập tự” (TTHĐ).

Chúa Jêsus là mẫu mực tốt nhất của sự khiêm tốn. Thư Phi-líp nói rằng, bởi sự khiêm nhường của Chúa Jêsus mà, “Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh” (Phi-líp 2:9 TTHĐ).

Khi bạn theo gương Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời cũng sẽ tôn quý sự khiêm nhường của bạn bằng sự hòa thuận và hạnh phúc.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Mối liên hệ giữa hạnh phúc, hòa thuận, và khiêm nhường là gì?

2.    Làm thế nào để bạn có thể “nhẹ nhàng mà không từ bỏ” hay “hiểu biết mà không đòi hỏi” trong một mối quan hệ?

3.    Một cách thiết thực bạn có thể theo gương Chúa Jêsus và lựa chọn việc phục vụ là gì?

 

 

 


TO BE HAPPY, BE HUMBLE

By Rick Warren — 

“Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges; he took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal’s death on a cross" (Philippians 2:6-8 NLT).

Happiness comes from harmony, and harmony comes from humility. Jesus is your ultimate example of humility. So if you want to be a happy, humble person, you have to learn to ask yourself: “What would Jesus do?”

What would Jesus do in this problem? What would Jesus do for that person who’s hurting? What would Jesus do at the office, on the golf course, or in your marriage?

When you ask what Jesus would do, your answer will always be a humble one that builds harmony and happiness rather than difficulty, defeat, bitterness, and resentment.

So, what does it mean to act like Jesus?

1. Don’t demand what you think you deserve.

Philippians 2:6 says, “Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to” (NLT).

Do you realize how countercultural it is to give up your right to something? Yes, you have rights, but demanding your rights isn’t the best way to get your needs met. You can be tender without surrender; you can be understanding without demanding.

2. Look for ways that you can serve.

Philippians 2:7 says, “Instead, he gave up his divine privileges; he took the humble position of a slave and was born as a human being” (NLT).

If you want to be like Jesus, you have to learn to serve.

3. Do what’s right even when it’s painful.

Philippians 2:8 says, “He humbled himself in obedience to God and died a criminal’s death on a cross” (NLT).

Jesus is the ultimate model of humility. In fact, Philippians goes on to say that, because of Jesus’ humility, “God elevated him to the place of highest honor” (Philippians 2:9 NLT).

When you follow Jesus’ example, God will honor your humility with harmony and happiness.

Talk It Over

  • What is the relationship among happiness, harmony, and humility?
  • How can you be “tender without surrender” or “understanding without demanding” in a relationship?
  • What is a practical way that you can follow Jesus’ example and choose to serve?