0405“Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25 TTHĐ).

Bạn có biết một người nào dường như là một trường hợp không có chút hy vọng nào cả — một người dường như sẽ không bao giờ đến với Chúa không? Có thể có lúc bạn đã nghĩ rằng bản thân mình là một trường hợp vô vọng.

Tôi nhận thấy rằng nhóm nhỏ là nơi tốt nhất để một người không có hy vọng tìm được sự chữa lành. Một trong những điều tôi thích nhất về việc ở trong một nhóm nhỏ là bạn có thể cùng nhau cầu nguyện cho những trường hợp vô vọng. Và bạn có thể được nâng đỡ nhờ đức tin của những người trong nhóm khi bạn bắt đầu nghi ngờ.

Lu-ca đoạn 5 kể một câu chuyện tuyệt vời về một nhóm bạn đã đem một người bị bại liệt và đang cần được chữa lành đến dưới chân Chúa. Những người bạn này đã làm điều mà các nhóm nhỏ của những người tin Chúa vẫn còn làm ngày hôm nay — họ đem bạn đến với Chúa Jêsus khi bạn thấy khó mà có thể tự mình đến đó.

Trong câu chuyện này, bạn tìm thấy bảy đặc điểm của một nhóm nhỏ mà Chúa dùng để chữa lành. Hôm nay chúng ta sẽ học ba trong số những đặc điểm đó và lần sau chúng ta sẽ học đến những đặc điểm còn lại. Đây là ba đặc điểm đầu tiên:

Lòng thương xót: Người bại này đã được chữa lành vì được bạn bè mình quan tâm đến. Tất cả bắt đầu với việc bạn quan tâm đến những người đang bị tổn thương. Rô-ma 15:2 nói, “Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ” (TTHĐ). Chúa đã dùng những người này vì họ rất nhạy cảm để thấy được nhu cầu của bạn mình. Và Ngài sẽ dùng bạn khi bạn không quá bận rộn chú tâm đến những nhu cầu của bản thân và khi bạn bắt đầu quan tâm đến người khác hơn là chính bản thân mình.

Đức tin. Những người này tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho bạn họ. Hãy xem Lu-ca 5:20: “Thấy đức tin của họ, Chúa bảo người bại: “Tội lỗi con được tha rồi!” (KTHĐ). Không phải đức tin của người bại liệt đã khiến người đó được chữa lành; đó là đức tin của những người bạn mình. Bạn có biết những người nào bại liệt đến nỗi họ không thể tin vào Chúa không? Đó là lúc bạn phải có lòng tin giúp cho họ.

Sự can thiệp. Những người này không chỉ cầu nguyện cho bạn của mình; họ cũng hành động nữa. Họ đã can thiệp tham gia vào! Chỉ cầu nguyện cho một người nào đó đang bị tổn thương và vướng vào tội lỗi thì chưa đủ. Bạn còn phải làm một điều gì đó. Chúa Jêsus bảo trong Lu-ca 14:23, “Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào ép mời người ta vào cho đầy nhà ta” (TTHĐ). Kinh Thánh có rất nhiều câu chuyện về những người đã đem người khác đến với Chúa Jêsus.

Vì vậy, hãy nhớ khi bạn ở với một người đang cần sự hy vọng và sự chữa lành, hãy bày tỏ lòng thương xót, hãy có đức tin và hãy can thiệp hành động thay cho bạn mình. Không ai được tạo dựng nên để sống đời sống cô độc. Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta cần đến nhau.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Việc có đức tin cho một người nào khác sẽ trông giống như thế nào?

2.    Bạn có tin rằng không ai đang ở ngoài tầm với của Chúa Jêsus không? Nếu vậy, bạn sẵn lòng làm điều gì để đem những người đang tuyệt vọng này đến với Chúa Jêsus?

3.    Bạn đang cầu nguyện cho người bạn nào đang bị tổn thương? Bạn có thể làm được điều gì để giúp người này tìm được sự chữa lành?

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jesus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa?

Tội lỗi của bạn ngăn cách bạn với Chúa. Và chỉ có ân điển của Chúa mới có thể đem bạn trở lại mối quan hệ với Ngài.  Kinh Thánh dạy, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ). Nếu bạn đã sẵn sàng cầu nguyện tin nhận Chúa, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã được cứu rỗi! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

Nguyền xin Chúa ở cùng, ban phước và giúp bạn kiên trì làm theo sự dạy dỗ của Chúa để bạn sẽ trở thành một tuyệt tác của ân điển của Chúa trên đời sống bạn. A-men!


 

 

 

 

HOW TO HELP SOMEONE FIND HOPE AND HEALING, PART 1

By Rick Warren — 

“Therefore [Jesus] is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them” (Hebrews 7:25 NIV).

Do you know someone who seems like a hopeless case—someone who seems like they’ll never come to Christ? Maybe you once thought you were a hopeless case yourself.

I’ve found that a small group is the best place for a hopeless person to find healing. One of the parts I like best about being in a small group is that you can pray together for hopeless cases. And you can lean on the faith of each other when you start to doubt.

Luke 5 tells a great story of a small group of men who took a friend who was paralyzed and in need of healing to the feet of Jesus. Those men did what small groups of Christian friends still do today—they take you to Jesus when it feels too hard to get there by yourself.

In this story, you find seven characteristics of a small group that God uses to heal. Today we’re going to look at three of those characteristics, and tomorrow we’ll look at the rest. Here are the first three:

Compassion. This man was healed because his friends cared. It all starts with you caring about people who are hurting. Romans 15:2 says, “We should help others do what is right and build them up in the Lord” (NLT). God used these guys because they were sensitive to a friend’s need. And he’ll use you when you aren’t preoccupied with your own needs and when you start caring more about others than you do yourself.

Faith. The men believed God would heal their friend. Take a look at Luke 5:20: “When Jesus saw their faith, he said, 'Friend, your sins are forgiven’” (NIV). It wasn’t the paralytic’s faith that made him well; it was the faith of his friends. How many people do you know who are so paralyzed they can’t believe in God? That’s when you have to believe for them.

Intervention. These friends didn’t just pray for their friend; they took action as well. They intervened! It’s not enough just to pray for someone who is hurting and caught in sin. You also have to do something. Jesus says in Luke 14:23, “Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full” (NIV). The Bible is full of examples of people taking others to Jesus.

So remember—when you’re with a friend in need of hope and healing, show compassion, have faith, and intervene on your friend’s behalf. No one was made to do life alone. God made us to need each other.

Talk It Over

  • What does it look like to have faith for another person?
  • Do you believe that no one is outside Jesus’ reach? If so, what are you willing to do about bringing “hopeless” people to Jesus?
  • What hurting friend have you been praying for? What can you do to take action and help this person find healing?

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer?

Your sins separate you from God. And it’s only God’s grace that can get you back into right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. I’ve looked for the truth about my life in many places, but now I know the truth is only found in you. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day. I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management. I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”