0404“Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 TTHĐ).

Có rất nhiều điều khác nhau có thể ngăn trở bạn trong việc hoàn thành sứ mạng của đời sống mình. Trong nhiều năm qua, tôi đã suy nghĩ không biết kẻ thù tồi tệ nhất là sự trì hoãn hay là sự chán nãn. Nếu Sa-tan không thể khiến bạn trì hoãn sứ mạng cuộc đời của mình thì nó sẽ cố gắng làm cho bạn từ bỏ nó hoàn toàn.

Sứ đồ Phao-lô dạy rằng bạn cần phải chống lại với sự nản lòng: “Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 TTHĐ).

Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi về việc làm những điều đúng đắn không? Tất cả chúng ta đều có lúc trải qua những lúc như vậy. Có những lúc thật dễ làm những điều sai hơn là điều đúng.

Khi bạn nản lòng, công việc của bạn sẽ không còn có hiệu quả nữa. Khi bạn nản lòng, bạn sẽ làm những điều ngược lại với đức tin của mình.

Khi bạn thối chí nản lòng nó cũng giống như bạn đang nói rằng: “Điều đó không thể nào hoàn thành được.” Nản lòng là hoàn toàn trái ngược với việc tin tưởng rằng: “Tôi biết Chúa có thể làm được mọi việc vì Ngài đã nói như vậy.”

Khi bạn xem xét mình đang chống cự với sự chán nản như thế nào, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

- Tôi đối phó với sự thất bại như thế nào?

- Khi mọi việc không diễn ra theo ý mình muốn, tôi có bực bội, gắt gỏng không?

- Khi mọi việc không diễn ra theo ý mình muốn, tôi có thất vọng, chán nản không?

- Khi mọi việc không diễn ra theo ý mình muốn, tôi có cằn nhằn, phàn nàn không?

- Tôi có hoàn tất những gì mình đã bắt đầu không?

- Tôi kiên trì như thế nào?

Nếu bạn nản lòng, đó là lúc bạn nên chống cự lại. Đừng bỏ cuộc mà không tranh đấu chống lại nó. Không có điều gì đáng giá có thể từng xảy ra mà không có kiên trì và nghị lực.

Khi một nghệ nhân muốn tạo nên một tác phẩm điêu khắc, người đó phải đục đẽo, chạm trổ từng mảnh nhỏ. Người ấy không có thể chỉ lấy búa gõ vào cái đục một lần và đột nhiên tất cả những mảnh thừa sẽ rớt xuống để có được một kiệt tác. Người ấy phải từ từ đục, đẽo tảng đá đó từng chút một.

Điều đó cũng đúng với cuộc sống. Không có gì thật sự đáng giá lại đến được một cách dễ dàng. Bạn phải tiếp tục đục đẽo nó không ngừng và đeo đuổi nó,  từ từ, dần dần cuộc sống của bạn sẽ trở thành một kiệt tác của ân điển Đức Chúa Trời.

Trên thực tế những người vĩ đại chỉ là những người bình thường với một quyết tâm phi thường. Những người vĩ đại không bao giờ bỏ cuộc. Sau này khi bạn cảm thấy nản lòng, hãy nhớ lại rằng Chúa đang ở cùng bạn và Ngài đứng về phía bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Thái độ của bạn trước hoàn cảnh khó khăn cho thấy được điều gì về đức tin bạn?

2.    Điều gì khiến bạn quyết định bỏ cuộc?

3.    Lời Chúa có thể giúp bạn được kiên trì như thế nào? Bạn có thể liên lạc với ai để cho bạn sự khích lệ trong việc kiên trì, bền chí?

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jesus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa?

Tội lỗi của bạn ngăn cách bạn với Chúa. Và chỉ có ân điển của Chúa mới có thể đem bạn trở lại có mối quan hệ với Ngài.  Kinh Thánh dạy, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ). Nếu bạn đã sẵn sàng cầu nguyện tin nhận Chúa, xin hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã được cứu rỗi! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

Nguyền xin Chúa ở cùng, ban phước và giúp bạn kiên trì làm theo sự dạy dỗ của Chúa để bạn sẽ trở thành một tuyệt tác của ân điển của Chúa trên đời sống bạn. A-men!


 

 

 

 

NOTHING WORTHWHILE IS EVER EASY

By Rick Warren — 

“Let’s not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up” (Galatians 6:9 NLT).

Many different things can keep you from completing your life mission. Over the years, I’ve debated whether the worst enemy is procrastination or discouragement. If Satan can’t get you to put off your life mission, then he’ll try to get you to quit altogether.

The apostle Paul teaches that you need to resist discouragement: “Let’s not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up” (Galatians 6:9 NLT).

Do you ever get tired of doing what’s right? I think we all do. Sometimes it seems easier to do the wrong thing than the right thing.

When you’re discouraged, you become ineffective. When you’re discouraged, you work against your own faith.

When you’re discouraged, it’s as if you’re saying, “It can’t be done.” That’s the exact opposite of saying, “I know God can do it because of what he said.”

As you consider how well you resist discouragement, ask yourself these questions:

  • How do I handle failure?
  • When things don’t go my way, do I get grumpy?
  • When things don’t go my way, do I get frustrated?
  • When things don’t go my way, do I start complaining?
  • Do I finish what I start?
  • How persistent am I?

If you’re discouraged, it’s time to resist. Don’t give up without a fight. Nothing worthwhile ever happens without endurance and energy.

When an artist creates a sculpture, he has to keep chipping away. He doesn’t hit the chisel with the hammer once, and suddenly all the excess stone falls away, revealing a beautiful masterpiece. He keeps hitting and hitting, chipping away at the stone.

That’s true of life too. Nothing really worthwhile ever comes easy. You keep hitting it and going after it, and little by little your life becomes a masterpiece of God’s grace.

The fact is that great people are really just ordinary people with an extraordinary amount of determination. Great people don’t know how to quit. The next time you feel discouraged, remember God is with you and God is for you.

Talk It Over

  • What does your attitude toward tough situations reveal about your faith?
  • What have you been ready to give up on?
  • How can God’s Word help you endure? Who in your life can you reach out to today to encourage you to keep going?

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer?

Sometimes you have to work hard to keep doing the right thing, day after day, without being discouraged. But you don’t have to work hard for your salvation. In fact, you can’t earn God’s love or work your way into heaven. Salvation is a gift! The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to him, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”