0645“Phước cho dân tộc nào có CHÚA là Đức Chúa Trời mình” (Thi 144:15 BDM).

Trong vài ngày qua, chúng ta đã xem đến những gì người ta thật sự mất đi khi họ bị lạc mất về thuộc linh. Họ không những chỉ mất đi phương hướng, sự bảo vệ và tiềm năng mà còn mất đi hạnh phúc của mình nữa.

Khi bạn hòa thuận cùng Đức Chúa Trời, điều đó sẽ ban cho bạn sự bình an bạn cần có để hòa thuận với người khác, khiến bạn trở nên một người hạnh phúc hơn. Nhưng khi bạn bị phân cách khỏi Chúa, bạn cũng thường bị xa cách rời khỏi những người khác — và không được hạnh phúc.

Chúng ta thấy điều này xảy ra trong câu chuyện về đứa con hoang đàng trong Lu-ca 15. Chuyện về một người trẻ tuổi rời bỏ cha mình đem theo gia tài thừa kế của mình và phung phí hết gia tài đó trong lối sống buông thả. Lu-ca 15:14 kể rằng, “Khi nó đã tiêu hết tiền… nên nó bắt đầu túng ngặt” (BDM). Việc coi thường, bất cảm của anh ta đã khiến anh trở nên cô đơn và khốn khổ.

Sự thật ở đây là, không có gì phá hủy hạnh phúc nhanh chóng hơn là sự xung đột trong một mối quan hệ. Vì vậy, khi người thanh niên đó có một sự bất đồng với cha mình, nó đã gây nên một mối quan hệ căng thẳng. Điều này dẫn đến oán giận, mặc cảm tội lỗi và hối tiếc.

Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ lại chúng ta buồn khổ như thế nào khi chúng ta ở trong sự đối lập với Cha thiên thượng của mình. Chúng ta không được dựng nên để sống xa cách Chúa. Đó là lý do tại sao khinh thường Chúa và đi theo lối riêng của mình sẽ không bao giờ có kết quả tốt cả.

Nhưng ngay lúc chúng ta nói, “Chúa ơi, con đã mệt mỏi chán ngán cách con đang sống,” Chúa sẽ chạy ra đón chúng ta. Chúa sẽ chủ động trước. Chúa thậm chí sẽ ăn mừng, giống như người cha đã làm cho đứa con hoang đàng của mình: “Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó... Chúng ta hãy ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được’” (Lu-ca 15:22-24 TTHĐ).

Có thể bạn đang nói rằng, “Mục Sư Rick ơi, tôi đã từng cảm thấy mình gần gũi với Chúa, nhưng tôi không còn cảm thấy như vậy nữa và tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình.” Bạn hãy nhớ điều này: Chúa không di chuyển; bạn đã dời đi. Ngài là Đấng không thể dời chuyển được.

Hãy biết rằng Chúa coi bạn là vô cùng quý giá và Ngài muốn bạn trở về với Ngài. Và khi bạn làm như thế, Chúa sẽ “động lòng thương xót” (Lu-ca 15:20 TTHĐ), giống như người cha đối với đứa con hoang đàng của mình vậy.

Trở về với Cha thiên thượng của bạn và sống trong mối quan hệ cần có với Chúa là cách duy nhất để có sự vui mừng và hạnh phúc thật sự!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn cảm thấy mình gần gũi với Chúa như thế nào ngay bây giờ? Điều đó ảnh hưởng đến mức độ vui vẻ của bạn như thế nào?

2.    Một mối quan hệ căng thẳng đã ảnh hưởng đến hạnh phúc nói chung của bạn trong những cách nào?

3.    Hôm nay bạn có thể thực hiện những bước nào để giải quyết xung đột trong một mối quan hệ khó khăn trên đất này? Còn mối quan hệ của bạn với Chúa thì sao?

Hãy chạy về với Chúa

Nếu bạn mệt mỏi vì sống xa cách Chúa, chỉ cần cầu nguyện lời cầu nguyện này với Chúa hôm nay, Chúa sẽ nghe và sẽ đáp lời bạn:

“Lạy Chúa, con biết con đã không sống theo cách Chúa muốn. Dù con biết điều đúng nên làm, con đã rời xa Chúa và chọn những điều làm Chúa đau lòng. Cảm tạ Chúa vì Chúa không bao giờ quay lưng khỏi con. Chúa không bao giờ lìa bỏ con hay thay đổi cách Chúa nghĩ về con. Cảm ơn Chúa vẫn luôn yêu thương con!

Thưa Cha, hôm nay con xin chọn quay đầu lại, hướng về Cha, và bắt đầu tìm kiếm Nước Cha và sự công bình của Cha trở lại. Xin giúp con tin cậy nơi tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống con để con sẽ trung tín theo Chúa suốt những ngày tháng của cuộc đời con. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

 

 

 


ARE YOU READY TO RETURN?

From The Miracle Of Mercy

“Happy are the people whose God is the LORD” (Psalm 144:15 CSB).

Over the last couple days, we’ve been looking at what people actually lose when they are spiritually lost. Not only do they lose their direction, protection, and potential, but they also lose their happiness.

When you’re in harmony with God, it gives you the peace you need to be in harmony with others, making you a happier person. But when you’re disconnected from God, you’re often disconnected from others—and unhappy.

We see this happen in the story of the prodigal son in Luke 15. It’s about a young man who left his father, taking his inheritance with him and wasting it on careless living. Luke 15:14 says, “He spent everything he had . . . and he was left without a thing” (GNT). His recklessness had left him lonely and miserable.

The truth is, nothing destroys happiness faster than conflict in a relationship. So, when the young man had a conflict with his dad, it created a strained relationship. This led to resentment, guilt, and regret.

This story reminds us of how unhappy we are when we’re in conflict with our heavenly Father. We weren’t designed to live disconnected from God. That’s why thumbing our nose at him and going our own way never works.

But the moment we say, “God, I’m tired of living the way I’ve been living,” he runs out to meet us. He takes the initiative. He even celebrates, like the father did with his prodigal son: “Quick! Bring the finest robe in the house and put it on him . . . We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and has now returned to life” (Luke 15:22-24 NLT).

Maybe you’re saying, “Pastor Rick, I used to feel close to God, but I don’t feel close to him anymore, and I’ve lost my happiness.” Remember: God didn’t move; you moved. He’s the unmovable.

Know that God sees you as extremely valuable and wants you to return to him. And when you do, he will be “filled with love and compassion” (Luke 15:20 NLT), like the father with his prodigal child.

Returning to your heavenly Father and being in right relationship with him is the only way to true joy and happiness!

Talk It Over

  • How close to God do you feel right now? How is it affecting your level of joy?
  • In what ways has a strained relationship affected your overall happiness?
  • What steps can you take today to resolve conflict in a difficult earthly relationship? What about in your relationship with God?

Run Back to God

If you’re tired of living away from God, just say this prayer to him today, and he will hear and respond: “God, I know I haven’t been living the way you want me to. Even though I know the right thing to do, I’ve turned away from you and chosen the things that hurt your heart. Thank you that you’ve never turned away from me. You’ve never left me or changed how you feel about me. Thank you for loving me still!

“Father, I choose today to turn a different direction, toward you, and start seeking again your kingdom and your righteousness. Help me to trust your love and your direction in my life so that I will be faithful to follow you all the days of my life. I pray this in Jesus’ name. Amen.”