0489“Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng; thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau” (Rô-ma 12:4-5 TTHĐ).

Trong Kinh Thánh, Hội Thánh thường được gọi là “thân thể của Chúa Cứu Thế.” Những gì Chúa Jêsus đã làm khi Ngài ở trong thân thể trên đất của Ngài, Chúa muốn những người theo Ngài cũng tiếp tục làm điều đó ngày hôm nay. Chúng ta là thân thể của Chúa Cứu Thế trên đất này.

Kinh Thánh nói, “Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng; thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau” (Rô-ma 12:4-5 TTHĐ).

Tất cả mọi người đều cần thiết trong thân thể của Chúa Cứu Thế. Cần phải có mỗi người trong chúng ta để làm cho thân thể đó được trọn vẹn.

Giống như trò chơi ghép hình. Khi bạn ghép hình và thiếu đi một mảnh ghép, bạn sẽ chú ý thấy được điều gì? Đây là một mảnh còn thiếu đó.

Thân thể của Chúa Cứu Thế cũng như vậy. Mỗi người đều rất cần thiết.

Bạn có thể nói rằng, “Tôi chỉ là một cái móng chân trong thân thể của Chúa Cứu Thế mà thôi.” Bạn có bao giờ mất một móng chân chưa? Bạn sẽ nhận thấy ngay. Có lần tôi đã làm rớt một vật nặng hơn 5 kg trên ngón chân của tôi. Móng chân chỉ là một phần rất nhỏ của thân thể tôi, nhưng tôi đã nhận biết rằng mình đã thiếu nó trong khoảng sáu tháng.

Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa sự nổi bật xuất chúng và sự quan trọng. Một điều gì đó có thể nổi bật nhưng lại không quan trọng.

Mũi của tôi nổi bật, nhưng nó không quan trọng. Tôi có thể mất đi cái mũi của mình nhưng vẫn có thể tiếp tục sống suốt đời. Nhưng những bộ phận không ai nhìn thấy được bên trong tôi chẳng hạn như tim, gan hoặc phổi. Chúng không nổi bật, nhưng nếu mất chúng, tôi chắc chắn sẽ chết.

Có lẽ bạn có thể không cảm thấy rằng mình nổi bật trong thân thể của Chúa Cứu Thế, nhưng bạn lại rất quan trọng. Có nhiều bộ phận và bộ phận nào cũng đều cần thiết. Tất cả chúng ta đều có công việc quan trọng cần làm!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy nghĩ về một thời gian khi bạn bị tách rời khỏi thân thể của Chúa. Điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?

2.    Bạn đang đóng một vai trò quan trọng nhưng không nổi bật nào trong thân thể Chúa Cứu Thế? Thái độ của bạn đối với sự phục vụ đó là gì?

3.    Làm thế nào để bạn có thể khuyến khích những người khác trong thân thể Chúa Cứu Thế sử dụng những ân tứ mình có để phục vụ lẫn nhau?

 

 

 

 


YOU’RE NEEDED IN THE BODY OF CHRIST

By Rick Warren —

“Just as there are many parts to our bodies, so it is with Christ’s body. We are all parts of it, and it takes every one of us to make it complete, for we each have different work to do. So we belong to each other, and each needs all the others” (Romans 12:4-5 TLB).

In the Bible, the church is often called the “body of Christ.” What Jesus Christ did when he was here in his physical body, he wants his followers to continue to do today. We are the body of Christ here on Earth.

The Bible says, “Just as there are many parts to our bodies, so it is with Christ’s body. We are all parts of it, and it takes every one of us to make it complete, for we each have different work to do. So we belong to each other, and each needs all the others” (Romans 12:4-5 TLB).

Everybody is needed in the body of Christ. It takes every one of us to make it complete.

It’s like a jigsaw puzzle. When you put together a puzzle and one piece is missing, what are you going to notice? The one missing piece.

That’s the way it is in the body of Christ. Everyone is needed.

You may say, “I’m just a toenail in the body of Christ.” Have you ever lost a toenail? You notice it. I once dropped a 12-pound weight on a toenail. It was just a tiny part of my body, but I sure noticed it was missing for about six months.

Never confuse prominence and significance. Something can be prominent but not significant.

My nose is prominent, but it’s not significant. I could lose my nose and keep on living the rest of my life. But, inside me, there are things no one ever sees, like my liver, heart, and lungs. They’re not prominent, but if I lost them, I’d die.

You may not feel prominent in the body of Christ, but you are significant. There are many parts, and each one of them is needed. We all have important work to do!

Talk It Over

  • Think of a time when you were disconnected from the body of Christ. How did it impact your life?
  • What significant, but not prominent, role are you playing in the body of Christ? What is your attitude toward your service?
  • How can you encourage others in the body of Christ to use their gifts to serve each other?