0488Để anh em đồng một lòng, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em (Rô-ma 15:6-7 TTHĐ).

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Cơ Đốc Giáo là một hệ thống tín ngưỡng. Việc Cơ Đốc Giáo bao gồm những tín lý là đúng — nhưng Cơ Đốc Giáo còn bao gồm nhiều điều hơn thế nữa. Cơ Đốc Giáo là về sự thuộc về và kết nối. Khi bạn là một Cơ Đốc Nhân, bạn thuộc về gia đình Đức Chúa Trời và bạn được kết nối với thân thể của Chúa Cứu Thế.

Chỉ có hai cách để gia nhập vào một gia đình: Bạn có thể được sinh ra trong gia đình đó hay được nhận làm con nuôi. Cả hai từ ngữ đó được dùng trong Kinh Thánh để giải thích ý nghĩa của việc được đem vào trong gia đình của Chúa. Bạn được “sanh lại” vào trong gia đình của Chúa, và bạn được “nhận làm con nuôi” vào trong gia đình của Chúa.

Một khi bạn được sinh ra, bạn không thể nào trở lại tình trạng chưa được sinh ra. Mối quan hệ của bạn với cha mẹ có thể bị rạn nứt, nhưng bạn vẫn là con cái trong gia đình. Cũng tương tự như vậy, một khi bạn được tái sanh vào trong gia đình của Chúa, bạn không thể không thể quay lại tình trạng chưa được tái sanh. Bạn vẫn cứ tiếp tục là con cái trong gia đình Chúa!

Chúa cũng nói rằng bạn được nhận vào trong gia đình Ngài. Theo luật La-mã thời Tân Ước, người ta có thể từ bỏ những đứa con họ sinh ra. Nhưng nếu họ nhận một người làm con nuôi, họ bị cấm không bao giờ được từ bỏ những đứa con đó. Chúa nói rằng không những bạn chỉ được tái sanh vào trong gia đình của Ngài, nhưng Chúa còn nhận bạn làm con nuôi và Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ bạn. Đó chính là tin tức tốt lành!

Bạn có thể hỏi rằng, “Thật thế sao? Bất kể tôi làm điều gì, Chúa cũng sẽ không từ bỏ tôi sao?” Đúng vậy, bất kể bạn có làm điều gì đi chăng nữa!

Khi bạn trở thành một phần của gia đình Đức Chúa Trời, bạn trở thành một phần của Hội Thánh Ngài. Hội Thánh không phải là một nơi bạn đi đến dự lễ; đó là nơi bạn thuộc về. Kinh Thánh dạy rằng, “con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời” (ITi-mô-thê 3:15 TTHĐ).

Rô-ma 15:6-7 chép rằng, “Để anh em đồng một lòng, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em” (TTHĐ).

Cũng như bạn mãi mãi là con của Đức Chúa Trời, bạn cũng là một phần trong gia đình lớn hơn của Ngài, là Hội Thánh, mãi mãi. Chương trình đã định sẵn của Chúa cho bạn là trở thành một phần của gia đình Ngài mãi mãi!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những lợi ích nào của việc thuộc về gia đình Đức Chúa Trời?

2.    Bằng chứng nào trong cuộc sống bạn cho thấy rằng bạn thuộc về gia đình Chúa?

3.    Làm thế nào để bạn có thể dùng những ân tứ, khả năng của mình để phục vụ thân thể Đấng Christ và cho thế giới thấy được ý nghĩa của việc thuộc về gia đình Đức Chúa Trời?

Bất kể bạn ở đâu hay làm gì, bạn có một chỗ trong gia đình đời đời của Chúa, Chúa luôn sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời mời đang rộng mở. Chỉ cần tin và nhận.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng khi con chết, con sẽ phải khai trình trực tiếp với Chúa về cuộc đời con. Con xin xưng nhận rằng con đã sống cả đời mình cố gắng đạt cho được sự chấp nhận từ người khác và từ Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi và hướng đến Chúa.

Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho tội lỗi mình. Con biết rằng con không thể dùng việc làm để nhận được sự tha thứ và chấp nhận của Ngài. Con biết rằng chỉ có ân điển của Chúa và sự tốt lành của Ngài mới có thể cứu được con, Chúa ơi.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 

 

 


CHRISTIANITY: ADOPTED INTO THE FAMILY

 

By Rick Warren —

From Connecting With God: The Lord's Prayer

“You will all be joined together, and you will give glory to God the Father of our Lord Jesus Christ. Christ accepted you, so you should accept each other, which will bring glory to God" (Romans 15:6-7 NCV).

Most people think Christianity is a belief system. It’s true that Christianity includes beliefs—but it’s so much more than that. It’s about belonging and connection. When you’re a Christian, you belong to the family of God and are connected to the body of Christ.

There are only two ways to get into a family: You can be born into it or adopted into it. Both phrases are used in the Bible to explain what it means to be brought into the family of God. You are “born again” into the family of God, and you are “adopted” into the family of God.

Once you’re born, you can’t be unborn. Your relationship with your parents may be broken, but you are still their child. In the same way, once you are born again into the family of God, you can’t be unborn. You remain in the family of God!

God also says you’re adopted into his family. According to New Testament-era Roman law, people could disown children they birthed. But if they adopted children, they were forbidden to ever disown them. God says you are not only born again into his family, but he has adopted you—and there is no way he will ever disown you. That’s good news!

You may ask, “Really? No matter what I do, God won’t let me go?” Yes, no matter what you do!

When you become part of the family of God, you become part of his church. Church isn’t something you go to; it’s something you belong to. The Bible says, “I want you to know how people who are members of God’s family must live. God’s family is the church” (1 Timothy 3:15 GW).

Romans 15:6-7 says, “You will all be joined together, and you will give glory to God the Father of our Lord Jesus Christ. Christ accepted you, so you should accept each other, which will bring glory to God” (NCV).

Just like you are God’s child forever, you are part of his bigger family—the church—forever. That has been God’s plan all along—to make you part of his forever family!

Talk It Over

  • What are the benefits to belonging to the family of God?
  • What is the evidence in your life that you belong to the family of God?
  • How can you use your gifts and abilities to serve the body of Christ and show the world what it means to belong to God’s family?

No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me and make me part of your family forever. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”