0490“Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế nầy: 'Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh’” (Ma-thi-ơ 6:9 TTHĐ).

Chỉ có 7 lần trong Cựu Ước Đức Chúa Trời được gọi là “Cha”. Con người không nghĩ đến Đức Chúa Trời như một người Cha được. Họ nghĩ đến Ngài như Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Năng hoặc Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Nhưng Chúa Jêsus đến và dạy rằng đây là cách mọi người nên cầu nguyện: Hãy gọi Chúa là “Cha.” Chúa Jêsus dùng danh xưng này hơn 150 lần khi Ngài nói về Đức Chúa Trời.

Khi gọi Đức Chúa Trời là “Cha”, Chúa Jêsus đã phá vỡ những định kiến về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là một bạo chúa hung dữ, một người hay giết chết niềm vui, hay là một sức mạnh không quan tâm gì đến chúng ta. Thay vào đó, Ngài là Đức Chúa Trời cách cá nhân và Ngài đã tạo dựng nên bạn với khả năng có được mối quan hệ với Ngài. Đó là điều Ngài mong muốn hơn bất cứ điều nào khác.

Chỉ có một vấn đề ở đây. Đối với nhiều người, tiếng “cha” là một từ tiêu cực; nó nhắc lại tất cả những điều xấu trong ký ức. Rất nhiều người nói rằng, “’Cha chúng con ở trên trời ư’? Nếu Đức Chúa Trời cũng giống như cha tôi, thì tôi thật không muốn có.”

Sự thật ở đây là, trong khi nhiều người có những người cha rất tuyệt vời, thì một số những người khác lại có một người cha tính khí thất thường, vui buồn bất chợt, ngược đãi, thích điều khiển và hay bạo hành. Nói đến “Cha chúng con ở trên trời” có thể đem theo những gánh nặng đầy đau đớn.

Nhiều người nghĩ cách tự động rằng Đức Chúa Trời cũng giống như người cha trên đất của họ. Điều này không thành vấn đề nếu cha của họ là người tử tế, khôn ngoan và yêu thương. Nhưng nếu cha của họ vô lý, quá đáng thì họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng là người vô lý, quá đáng. Nếu cha của họ không đáng tin cậy thì điều đó cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời là Đấng không đáng tin cậy. Nếu họ gặp khó khăn trong việc gần gũi với cha của mình thì họ cũng nghĩ rằng mình sẽ khó có thể được gần gũi với Chúa.

Khi bạn phản ảnh những tổn thương và những cảm xúc của mình lên trên Chúa thì không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn khó có thể có được mối quan hệ với Ngài. Những quan niệm sai lầm sẽ ngăn cách bạn với Chúa.

Thay vào đó, hãy bỏ qua những quan niệm sai lầm và những chuyện không thật để bạn có thể hiểu sự thật về Đức Chúa Trời là Cha. Chúa yêu thương bạn, Ngài ở cùng bạn và vì bạn! Bạn sẽ thấy được rằng lẽ thật đó giải thoát cho bạn được tự do — tự do để biết Chúa và yêu mến Ngài!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những điều nào mà người cha trên đất đã giúp bạn hiểu về Đức Chúa Trời? Những điều nào đã làm trở ngại cho mối quan hệ của bạn với Chúa?

2.    Bạn có mối liên hệ tốt với người cha trên đất hay với một người bạn coi là cha trong những cách nào? Bạn có đối với Chúa như vậy không?

3.    Làm thế nào để bạn có thể bỏ đi những quan niệm sai lầm của mình về những người cha để tìm biết Đức Chúa Trời là Cha thật sự là Đấng như thế nào?

 

 

 

 

 


GET TO KNOW GOD AS FATHER

By Rick Warren — 

“This, then, is how you should pray: 'Our Father in heaven, hallowed be your name'" (Matthew 6:9 NIV).

In the Old Testament, God is called “Father” only seven times. People just didn’t think of God as Father. They thought of him as Creator, Almighty One, God of Israel, and so on.

Then Jesus came along and said this is how people should pray: Call him “Father.” Jesus uses the expression more than 150 times when he refers to God.

In calling God “Father,” Jesus shattered stereotypes of God. God is not an angry tyrant, the universal killjoy, or an impersonal force. Instead, he is a personal God, and he created you with the ability to have a relationship with him. That’s what he wants more than anything else.

There’s only one problem. For many people, the word “father” is a negative term; it brings up all kinds of bad memories. A lot of people say, “'Our Father in heaven’? If God’s like my father, then no thanks.”

The truth is, while many people have wonderful fathers, other fathers are fickle, moody, abusive, controlling, and violent. Saying “our Father in heaven” can carry painful baggage.

Many people unconsciously think God is like their earthly father. This may not be a problem if their father was kind, wise, and loving. But if their father was unreasonable, they think God is unreasonable. If he was unreliable, that must mean God is unreliable. If they have a hard time connecting with their father, they assume they’ll have a hard time connecting with God.

When you project your hurts and emotions onto God, it’s no wonder you have a hard time connecting with him. Misconceptions will keep you disconnected from God.

Instead, let go of misconceptions and myths so you can understand the truth about God the Father. He loves you, and he’s with you and for you! You’ll find that truth will set you free—free to know God and to love him!

Talk It Over

  • In what ways have earthly fathers helped you understand God? In what ways have they hindered your relationship with God?
  • In what ways do you relate well to your earthly father, or to a father figure in your life? Do you identify with God in the same ways?
  • How can you set aside your own misconceptions about fathers and get to know who God the Father really is?