0236“Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5 BHĐ).

Nhiều người đang cảm thấy tài chánh của mình không được ổn định, vững vàng trong những ngày này — bất kể họ có nhiều tiền đến đâu trong ngân hàng. Có người đang tự hỏi: Tuần sau tôi còn có công việc làm nữa hay không? Điều gì sẽ xảy ra đối với nền kinh tế? Liệu tôi sẽ có đầy đủ để làm những điều tôi muốn cho cuộc sống mình không?

Nếu bạn đang tự hỏi những câu hỏi đó, thì bạn cần phải nhớ đến lời Chúa hứa trong Hê-bơ-rơ 13:5, “Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (BHĐ).

Bạn có thấy được điều đó không? Lời hứa rằng Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn có liên quan đến vấn đề tài chánh của bạn trong tương lai. Ngài đang nói rằng bạn không cần phải đam mê tiền bạc. Bạn có thể thỏa lòng với những gì mình đang có. Bạn không cần phải tích trữ tài sản của mình — bởi vì bạn có được bảo đảm về sự hiện diện của Chúa. Chúa luôn luôn thấy bạn và luôn biết bạn cần những điều gì. Và bởi vì Chúa là tình yêu, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, kể cả khi bạn đang túng thiếu.

Bạn đang nương cậy về điều gì cho sự bảo đảm về tài chánh trong tương lai của mình? Bạn đang tin cậy vào tài sản của mình hay vào sự hiện diện của Chúa?

Nếu việc từ bỏ tính đam mê tiền bạc, dâng phần mười, hoặc sống rộng rãi với người khác là điều khó làm đối với bạn, thì đó là điều chứng tỏ rằng bạn đang thiếu đức tin. Bạn không thật sự tin rằng Chúa sẽ giữ lời hứa rằng Ngài sẽ luôn chăm sóc bạn. Bạn đang sống với một tâm lý mình luôn túng thiếu.

Thay vào đó, hãy bắt đầu sống dựa trên những lời hứa của Chúa. Một khi bạn làm điều này, bạn sẽ không cần phải tích trữ nữa vì bạn tin cậy rằng Chúa sẽ chu cấp đầy đủ nhu cầu của bạn. Bạn sẽ sử dụng tài sản của mình với một tấm lòng rộng rãi. Đây là cách duy nhất để sống một đời sống có mục đích!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn nghĩ Cơ đốc nhân có nên dự trữ vật thực, đồ dùng trong thời kỳ đại dịch không? Tại sao có hay tại sao không?

2.      Có những lời hứa nào trong Lời Chúa về sự hiện diện và chăm sóc của Chúa cho bạn?

3.      Bản tường trình hàng tháng từ ngân hàng về những chi thu trong tài khoản của bạn cho biết bạn đặt sự trông cậy của mình vào điều nào? Nó cho thấy đức tin của bạn như thế nào về việc Chúa sẽ chu cấp cho nhu cầu bạn?

 

Hãy trông cậy vào Chúa Jêsus hơn vào tài chánh của bạn.

Kinh Thánh nói rằng sự bảo đảm chỉ thật sự có được khi bạn tin cậy vào Chúa, chứ không phải vào tài sản hay khả năng của mình. Cách duy nhất để lên thiên đàng là qua sự tin cậy Đức Chúa Trời qua Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì để có được tình yêu của Chúa hay làm việc để được lên thiên đàng. Kinh Thánh nói rằng, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Nếu bạn chưa tin cậy vào Chúa Jêsus và cam kết bước theo Ngài, tại sao lại còn phải chần chờ? Nếu bạn đã sẵn sàng để bước qua lằn ranh đó và quyết định tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

“Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa và xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn dư dật và chu cấp mọi nhu cầu trong đời sống của bạn.


 

 

How Much More Do You Need?

By Rick Warren — 

“Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, 'Never will I leave you; never will I forsake you” (Hebrews 13:5 NIV).

Many people are feeling financial instability these days—no matter how much they have in the bank. Some are wondering, Am I going to have a job next week? What’s going to happen to the economy? Will I have enough to do the things I want to do with my life?

If you’re asking those questions, then you need to remember God’s promise in Hebrews 13:5—“Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, 'Never will I leave you; never will I forsake you’” (NIV).

Did you see that? God’s promise to never leave you is connected to your financial future. He’s saying there’s no need for you to love money. You can be content with what you have. You don’t need to hoard your resources—because you have the assurance of God’s presence. God always sees you and always knows what you need. And because God is love, he will never forsake you, including when you are in need.

What are you trusting for your future financial security? Are you trusting in your possessions or in God’s presence?

If you have a hard time letting go of money, tithing, or being generous, then you are revealing a lack of faith. You don’t really believe God will keep his many promises to take care of you. You’re living with a scarcity mentality.

Try instead to start living with God’s promises in mind. Once you do that, you will not have to hoard because you will trust God. You will hold your resources with an open hand. This is the only way to live a purposeful life!

Talk It Over

  • Do you think Christians should stock up on supplies during the pandemic? Why or why not?
  • What are some promises from God’s Word about his presence and how he takes care of you?
  • How does your bank statement reveal where you put your trust? How does it show your faith that God will provide?

 

Trust in Jesus more than your finances.

The Bible says true security comes when you trust in God, not in your own wealth and abilities. The only way to get to heaven is by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You don’t have to earn God’s love or work your way into heaven. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? If you’re ready to step across that line and make a decision to believe in Jesus Christ and follow him, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and one day you will accept me into your eternal home in heaven.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that, if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”

If you just prayed to accept Jesus, please email me at Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. and let me know about it. I’d like to send you some free materials to help you start your journey with Jesus.