0464Vua lập những người ca ngợi CHÚA để ca ngợi sự uy nghi thánh khiết của CHÚA.  Những người này đi trước đoàn quân, hô: “Hãy cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời (IISử  20:21 BDM 2002).

Câu chuyện của vua Giô-sa-phát là một minh họa hoàn hảo về sức mạnh của sự cảm tạ Chúa trước khi nhận được câu trả lời cho sự cầu nguyện đột phá của bạn.

Khi phải đối đầu với cuộc tấn công của ba đội quân thù nghịch, Giô-sa-phát đã có một chiến lược chiến đấu khác thường: “Vua lập những người ca ngợi CHÚA để ca ngợi sự uy nghi thánh khiết của CHÚA.  Những người này đi trước đoàn quân, hô: “Hãy cảm tạ CHÚA Vì tình yêu thương Ngài còn đến đời đời’” (IISử  20:21 BDM 2002).

Bạn có đồng ý đây thật là một cách khác thường để tổ chức một đội quân không? Hãy tưởng tượng đội quân đối phương sẽ nghĩ gì khi họ thấy đội quân Y-sơ-ra-ên được dẫn đầu bởi những người ca xướng cho Đức Chúa Trời, một đoàn nghệ sĩ chơi đàn hạc và kèn trumpet!

Tôi tin chắc rằng ban nhạc cũng tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vua Giô-sa-phát đã nhắc nhở họ rằng trận chiến này thuộc về Chúa, và nếu họ tin nơi Ngài, họ sẽ được chiến thắng. Đó là lý do tại sao họ có thể tạ ơn Chúa trước cho chiến thắng sắp xảy ra của họ và cho Chúa thấy rằng họ đã tin bằng cách đặt những ca đoàn đi trước quân đội.

Cầu nguyện và ngợi khen là đức tin được bày tỏ ra qua lời nói. Khi bạn cầu nguyện, “Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài đang giải quyết vấn đề phá sản của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang chăm sóc cho cơn đau đớn của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang giải quyết mối xung đột này” đó là cảm ơn Chúa trước.

Không cần phải có nhiều đức tin để cảm ơn Chúa sau khi Ngài đã ban cho chúng ta một điều nào đó. Cách để tỏ ra cho Chúa rằng bạn có tin rằng Ngài sẽ tạo nên một bước đột phá trong cuộc sống của bạn là cảm ơn Chúa trước.

Đây là sức mạnh của việc tạ ơn Chúa trước khi bạn nhìn thấy được sự đột phá của mình: “Khi họ bắt đầu hát và ca ngợi, CHÚA đặt phục binh đánh quân Am-môn, Mô-áp và người miền núi Sê-i-rơ đang tiến đánh Giu-đa; như vậy, chúng bị đánh bại” (IISử 20:22 BDM 2002).

Quân của Giô-sa-phát đã không cần nhấc tay (ngoại trừ để chơi những nhạc cụ). Họ đã thắng trận chiến này bằng cách nào? Họ đã cảm ơn Chúa trước. Họ tin rằng Chúa sẽ chăm sóc họ và giải cứu họ khỏi tay kẻ thù nghịch. Họ đã bày tỏ đức tin đó qua việc lập đội hình chiến đấu. Và rồi họ đã đứng nhìn Chúa cho họ có được sự đột phá.

Khi nào bạn mới bắt đầu tạ ơn Chúa cho sự đột phá của mình? Có thể bạn đã muốn một điều gì đó suốt đời mình, nhưng bạn chỉ có cầu xin. Có thể bạn đã cố gắng mặc cả, mua chuộc, hoặc gây áp lực để Chúa đồng ý.

Chúa muốn chấp thuận lời cầu nguyện đột phá của bạn. Ngài chỉ đang chờ bạn bày tỏ đức tin của mình.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Sự đột phá nào bạn đang chờ đợi Chúa ban cho trong cuộc sống bạn? Bạn đã chờ đợi bao lâu rồi?

2.    Làm thế nào để bạn có thể bày tỏ đức tin qua lời nói tin cậy rằng Chúa sẽ lo liệu cho cho bạn, ngay cả khi bạn chưa thấy được sự đột phá của mình?

3.    Nếu Chúa biết tất cả những ý nghĩ của bạn, theo bạn tại sao Chúa lại muốn bạn nói ra đức tin của mình?

 

 

 

 


THANK GOD IN ADVANCE FOR YOUR BREAKTHROUGH

By Rick Warren — 

“The king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the LORD and praising him for his holy splendor. This is what they sang: 'Give thanks to the LORD; his faithful love endures forever!'" (2 Chronicles 20:21 NLT).

The story of King Jehoshaphat perfectly illustrates the power of thanking God in advance, before you get the answer to your breakthrough prayer.

When faced with an attack by three enemy armies, Jehoshaphat had an unusual battle strategy: “The king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the LORD and praising him for his holy splendor. This is what they sang: 'Give thanks to the LORD; his faithful love endures forever!’” (2 Chronicles 20:21 NLT).

Would you agree this is an unusual way to organize an army? Imagine what the opposing armies thought when they saw the Israeli army led by a bunch of harpists and trumpeters.

I’m sure the choir wondered what was going on too. But Jehoshaphat had reminded them that the battle belonged to God, and if they believed in him, they would succeed. That’s why they were able to thank God in advance for their upcoming victory and then show him that they believed by putting the choir before the army.

Prayer and praise are verbalized faith. When you say, “God, thank you that you’re taking care of my bankruptcy. Thank you that you’re taking care of my pain. Thank you that you’re working out this conflict,” that’s thanking him in advance.

It doesn’t take much faith to thank God after he’s done something. The way you show God that you have faith that he will make a breakthrough in your life is by thanking him in advance.

Here’s the power of thanking God before you see your breakthrough: “At the very moment they began to sing and give praise, the LORD caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves” (2 Chronicles 20:22 NLT).

Jehoshaphat’s army didn’t lift a finger (except to play their instruments). How did they win the battle? They thanked God in advance. They believed he would take care of them and save them from their enemies. They showed that faith in their battle formation. And then they watched as God gave them their breakthrough.

When are you going to start thanking God for your breakthrough? Maybe you’ve wanted something all your life, but you’ve just been begging. Maybe you’ve tried to bargain, bribe, or pressure God to say “yes.”

God wants to say “yes” to your breakthrough prayer. He’s just waiting for you to show faith.

Talk It Over

  • What is the breakthrough you’ve been waiting on God to do in your life? How long have you been waiting?
  • How can you verbalize your faith, trusting that God will provide for you, even if you haven’t seen your breakthrough yet?
  • If God knows all your thoughts, why do you think he wants you to verbalize your faith?