0075“Hỡi dòng dõi rắn độc kia! Các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra.” (Ma-thi-ơ 12:34 BHĐ)

Không có bí quyết thực sự nào để thay đổi từ một người hung dữ trở thành người hiền lành.  Để có được sức mạnh cần thiết hầu thay đổi từ nóng giận sang điềm tĩnh, bạn cần được lấp đầy bởi tình yêu của Chúa.

Kinh Thánh chép trong ICô 13:5: “(Tình yêu thương) không nhạy giận”. Nói cách khác, nếu bạn đầy lòng giận dữ, thì hầu như bất cứ điều gì cũng có thể làm bạn khó chịu.  Nhưng khi bạn đầy dẫy tình yêu của Chúa, quan điểm của bạn sẽ thay đổi. Để được tràn đầy tình yêu của Chúa đòi hỏi bạn phải có mối tương giao với Ngài.  Mối tương giao của bạn với Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ xác định mức độ kiên nhẫn của bạn và cách bạn làm chủ cơn giận.

Điều này có nghĩa là bạn có thể thay đổi.  Bạn có thể làm điều đó nhờ Đức Thánh Linh!  Khi bạn tiếp nhận Chúa, bạn có quyền năng của Đức Chúa Trời sống trong bạn.  Ngay cả trong một cuộc khủng hoảng, khi mọi người phải nghỉ làm, trẻ em ở nhà và mọi người bị cô lập, bạn vẫn có toàn bộ sức mạnh cần thiết để tạo ra những sự thay đổi khó thực hiện trong đời sống mình. Và điều đó bắt đầu bằng cách tra xét tấm lòng bạn. Mat 12:34 chép: “Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra.”

 

Dưới đây là một số điều mà cái lưỡi có thể tiết lộ:

 • Cái lưỡi khắc nghiệt biểu lộ tấm lòng giận dữ
 • Cái lưỡi tiêu cực biểu lộ tấm lòng sợ hãi.
 • Cái lưỡi khoe khoang biểu lộ tấm lòng bất an.
 • Cái lưỡi nói nhiều biểu lộ tấm lòng bất ổn.
 • Cái lưỡi phán xét biểu lộ tấm lòng tội lỗi
 • Cái lưỡi phê bình biểu lộ tấm lòng cay đắng.

Nếu cái lưỡi của bạn biểu lộ một tấm lòng giận dữ, thì hãy cầu xin Chúa chữa lành tấm lòng đau đớn của bạn bằng tình yêu của Ngài.  Sự tức giận trong lòng bạn có thể đến từ cảm giác bị khước từ, bị lạm dụng hoặc không được yêu thương trong quá khứ.  Bạn cần biết rằng Chúa Giê-xu quan tâm đến nỗi đau của bạn.  Ngài có thể thay thế sự tổn thương trong tấm lòng bạn bằng sự bình an của Ngài và thay thế sự bất an của bạn bằng năng quyền Ngài.

Khi bạn bắt đầu cảm thấy được chấp nhận trong tình yêu của Chúa, tấm lòng bạn sẽ thay đổi và sinh ra bông trái của sự kiên nhẫn và tử tế.  Chúa phán hứa: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi.  Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Êxê 36:26)

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

 1. Thế nào là được lấp đầy bằng tình yêu của Chúa ? Được tình yêu của Chúa hướng dẫn có nghĩa là gì?
 2. Nếu người ta nhận xét về cách nói chuyện và phản ứng của bạn với những người khác, những lời đầu tiên họ sẽ nói về tấm lòng bạn là gì?
 3. Vì sao cảm giác an toàn trong tình yêu của Chúa giúp bạn thể hiện tình yêu và sự kiên nhẫn hơn với người khác?

 


What Does Your Tongue Reveal About Your Heart?

BY RICK WARREN —

“For whatever is in your heart determines what you say.” Matthew 12:34 (NLT)

There is no real secret to changing from an angry person into a peaceful person. In order to get the power you need to go from anger to peace, you need to be filled with God’s love.

The Bible says in 1 Corinthians 13:5, “[Love] is not easily angered” (NIV). In other words, if you’re filled with anger, then almost everything can upset you. But when you’re filled with God’s love your perspective changes. Being filled with God’s love requires that you have a relationship with him. Your relationship with Jesus Christ will determine how patient you are and how well you master anger.

This means you can change. You can do it through the Holy Spirit! When you become a Christian, you have God’s power living in you. Even in a crisis—when people are out of work, kids are at home, and people are in isolation—you have all the power you need to make the hard changes in your life. And it starts by looking at your heart. Matthew 12:34 says, “For whatever is in your heart determines what you say” (NLT).

Here are some things the tongue can reveal:

 • A harsh tongue reveals an angry heart.
 • A negative tongue reveals a fearful heart.
 • A boasting tongue reveals an insecure heart.
 • An overactive tongue reveals an unsettled heart.
 • A judgmental tongue reveals a guilty heart.
 • A critical tongue reveals a bitter heart.

If your tongue reveals an angry heart, then ask God to heal your hurting heart with his love. The anger in your heart may come from feeling rejected, abused, or unloved in the past. You need to know that Jesus cares about your pain. He can replace the hurt in your heart with his peace and replace your insecurity with his power.

As you begin to feel accepted in God’s love, your heart will change and produce the fruit of patience and kindness. God promises, “I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you” (Ezekiel 36:26 ESV).

 

Talk It Over

 • What does it mean to be filled with God’s love? To be directed by God’s love?
 • If people went by how you speak and react to others, what would be the first words they use to describe your heart?
 • Why does feeling secure in God’s love help you show more love and patience to other people?