0675“Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết” (Êph 4:22-24 TTHĐ).

Nếu muốn có sự thay đổi lâu dài trong đời sống, bạn phải bắt đầu với thân thể của mình – và tâm trí là một phần của thân thể bạn. Vì vậy, để thay đổi đời sống mình, bạn phải thay đổi cách bạn suy nghĩ.

Rô 12:2 nói rằng, “Đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình” (KTHĐ). Từ “biến đổi” trong tiếng Hy-lạp là chữ “biến hóa”. Biến hóa là khi một con sâu bướm biến thành một con bướm.

Khi một con sâu bướm quấn mình trong kén, cuối cùng nó sẽ chui ra. Nhưng nó đã được biến đổi – không phải thành một phiên bản tốt hơn của một con sâu bướm, mà thành một sinh vật hoàn toàn khác hẳn. Đó không phải là sự cải thiện. Đó là sự biến đổi tận gốc! Và chỉ có Chúa mới làm được điều đó.

Sự biến đổi toàn bộ cũng là điều Chúa muốn dành cho bạn. Bạn có thể tự mình bắt đầu lại từ đầu, nhưng chỉ có Chúa mới có thể ban cho bạn một đời sống mới. Chúa làm điều này bằng cách làm lại tâm trí của bạn.

Êph 4:22-24 nói, “Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết” (TTHĐ).

Hãy để ý rằng có sự cởi ra và mặc vào. Sức khỏe tâm trí của bạn thật sự đến từ việc chấm dứt một số việc bạn cần phải ngưng làm và bắt đầu một số việc bạn cần bắt đầu làm. Hãy ngưng đem những điều tiêu cực, tổn thương vào trong tâm trí của bạn. Hãy bắt đầu xem và nghe những điều khiến bạn giống Đấng Christ hơn.

Trong sự đổi mới tâm trí của bạn, bạn phải cởi ra trước khi bạn có thể mặc vào. Giả sử bạn đến một cửa hàng để tìm một cái áo khoác mới. Bạn tìm được một cái để thử. Nhưng nếu bạn đang mặc một cái áo khoác, bạn phải cởi cái áo cũ ra trước khi bạn mặc áo mới vào.

Điều đó cũng đúng về mặt thuộc linh, tình cảm và tinh thần. Hãy xem các câu trong Ê-phê-sô đoạn 2 lại một lần nữa. Kinh Thánh nói rằng, “Hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá.” “Con người cũ” là những thôi thúc và những ép buộc kéo bạn đi sai hướng.

Sau đó bạn cần phải “nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí” mình. Thái độ cũng giống như tã lót. Thỉnh thoảng bạn phải thay chúng một lần, nếu không chúng sẽ bắt đầu bốc mùi.

Chỉ sau khi cởi bỏ con người cũ và những thái độ cũ, bạn mới có thể “mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.”

Bạn có cần sự thay đổi trong cuộc sống của mình ngày hôm nay không? Hãy nhớ rằng một đời sống được thay đổi bắt đầu với một tâm trí được thay đổi.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có bao giờ thấy một tâm trí thay đổi dẫn đến một cuộc sống thay đổi - hoặc tốt hoặc xấu - chưa?

2.    Bạn cần cởi bỏ phần nào của “con người cũ” như được nói trong Ê-phê-sô đoạn 4?

3.    Bạn cần đem phần nào của “con người mới” đặt vào trong tâm trí của bạn? Bạn có thể làm thế nào để thực hiện được điều đó?

 

 

 


TAKE OFF THE OLD, PUT ON THE NEW

By Rick Warren —

“Put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires . . . be made new in the attitude of your minds; and . . . put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness" (Ephesians 4:22-24 NIV).

If you want to have lasting change in your life, you have to start with your body—and your mind is part of your body. So, to change your life, you have to change the way you think.

Romans 12:2 says, “Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind” (NIV). That word “transformed” in the Greek is the word we get “metamorphosis” from. Metamorphosis is what happens when a caterpillar changes into a butterfly.

When a caterpillar wraps itself in a cocoon, it eventually comes out. But it’s been transformed—not into a better version of a caterpillar, but into a totally different creature. That’s not improvement. That’s radical transformation! And only God can do that.

Radical transformation is what God wants for you, too. You can turn over a new leaf on your own, but only God can give you a new life. He does this by renewing your mind.

Ephesians 4:22-24 says, “Put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires . . . be made new in the attitude of your minds; and . . . put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness” (NIV).

Notice that there’s a putting off and a putting on. The health of your mind really comes down to stopping some stuff you need to stop doing and starting some stuff you need to start doing. Stop putting negative, hurtful things into your mind. Start watching and listening to things that make you more like Christ.

In the renewal of your mind, you’ve got to put off before you can put on. Let’s say you go to a store to look for a new coat. You find one to try on. But if you’re wearing a coat already, you have to take off the old one before you put on the new one.

That’s also true spiritually, emotionally, and mentally. Look at the verses from Ephesians 2 again. The Bible says, “Put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires.” The “old self” is the impulses and compulsions that pull you the wrong direction.

Then you need to “be made new in the attitude of your minds.” Attitudes are kind of like diapers. You’ve got to change them every once in a while, or they start stinking.

Only after you’ve put off your old self and old attitudes can you “put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.”

Do you need change in your life today? Remember that a changed life begins with a changed mind.

Talk It Over

- When have you seen a changed mind lead to a changed life, in good or bad ways?

- What are the parts of the “old self,” as Ephesians 4 says, that you need to take out of your mind?

- What parts of the “new self” do you need to put into your mind? What new habits can you adopt in order to do that?