0674“Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô 12:1 TTHĐ).

Để có được sự thay đổi xảy ra của đời sống bạn – cho dù đó là tài chánh, tình cảm, học thức, tinh thần, hay mối quan hệ – bạn phải bắt đầu với thể chất.

Thân thể của bạn ảnh hưởng đến hành vi của bạn. Những cơ bắp của bạn ảnh hưởng đến tâm trạng và động lực của bạn. Trạng thái sinh lý của bạn thật sự có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bạn.

Rô 12:1 nói rằng, “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (TTHĐ).

Vấn đề với một của lễ sống là nó có thể chọn bò ra khỏi bàn thờ. Người ta luôn làm điều này. Bạn dâng thân thể mình lên cho Chúa và rồi bạn lấy nó lại. Dâng thân thể bạn như một của lễ sống không phải là một việc bạn chỉ cần làm một lần mà thôi. Bạn phải làm điều đó bốn, năm, hay có thể 10 lần trong một ngày!

Vậy “sự thờ phượng phải lẽ” của bạn là gì? Kinh Thánh nêu lên ba điều bạn có thể làm với thân thể của mình như những hành động của sự thờ phượng.

1. Làm sạch thân thể của bạn. Kinh Thánh nói trong IICôr 7:1 rằng, “Chúng ta hãy tẩy sạch mọi điều ô uế của thể xác và tâm hồn, để được thánh khiết trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời” (KTHĐ). Có hai cách chính để làm sạch thân thể bạn. Thứ nhất, bạn có thể làm sạch thân thể mình bằng cách kiểm soát những gì bạn cho phép đi vào đầu óc mình qua những gì bạn xem và nghe thấy. Bạn cũng có thể làm sạch thân thể mình bằng cách chọn lựa tốt những gì mình ăn và uống.

2. Chăm sóc thân thể của bạn. Êph 5:29 nói rằng, “Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh” (TTHĐ). Bất kỳ loại thay đổi nào cũng đòi hỏi phải có năng lượng. Và để có năng lượng, bạn phải chăm sóc thân thể mình. Giữ gìn thân thể khỏe mạnh là một hành động thờ phượng Chúa.

3. Kiểm soát thân thể của bạn. “Mỗi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng” (ITê 4:4 TTHĐ). Không có lý do gì để nói rằng, “Tôi không thể cưỡng lại được!” Bạn có thể học để kiểm soát thân thể mình.

Bạn biết rằng đã đến lúc để làm những thay đổi trong đời sống, nhưng bạn có tự hỏi mình phải bắt đầu từ đâu không? Hãy bắt đầu với thân thể của bạn! Hãy làm sạch nó, chăm sóc nó và kiểm soát nó. Để thay đổi đời sống mình, hãy thay đổi thân thể của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một cách cụ thể bạn có thể tôn kính Chúa qua thân thể mình ngày hôm nay là gì?

2.    Bạn cần làm những bước nhỏ bé nào để kiểm soát thân thể của mình? Những cách lớn lao là gì?

3.    Đấng Christ nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh như thế nào (Êph 5:29)? Theo bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn cũng làm như vậy với thân thể mình?

 

 

 


TO CHANGE YOUR LIFE, START WITH YOUR BODY

By Rick Warren —

“Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God — this is your true and proper worship" (Romans 12:1 NIV).

For change to happen in any area of your life—whether it’s financial, emotional, educational, mental, or relational—you have to begin with the physical.

Your body affects your behavior. Your muscles affect your moods and your motivation. Your physiology can actually affect your psychology.

Romans 12:1 says, “Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship” (NIV).

The problem with a living sacrifice is that it can choose to crawl off the altar. People do this all the time. You offer yourself to God, and then you take yourself back. Offering your body as a living sacrifice isn’t something you need to do just once. You’ve got to do it four, five, or maybe 10 times a day!

So what is your “true and proper worship”? The Bible lists three things you can do with your body as acts of worship.

Cleanse your body. The Bible says in 2 Corinthians 7:1, “Let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God” (NIV). There are two main ways to cleanse your body. First, you can cleanse your body by controlling what you allow in your mind through what you watch and listen to. You also can cleanse your body by making good choices about what you eat and drink.

Care for your body. Ephesians 5:29 says, “No one hates his own body but feeds and cares for it, just as Christ cares for the church” (NLT). Any kind of change requires energy. And to have energy, you have to care for your body. Keeping your body in good physical shape is an act of worship to God.

Control your body. “Each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable” (1 Thessalonians 4:4 NIV). There is no reason to say, “I couldn’t help myself!” You can learn to control your body.

Do you know it’s time to make a change in life, but you’ve wondered where to start? Start with your body! Cleanse it, care for it, and control it. To change your life, change your body.

Talk It Over

- What is one practical way you can honor God through your body today?

- In what small ways do you need to work on controlling your body? What are the big ways?

- How does Christ feed and care for the church (Ephesians 5:29)? Why do you think God wants you to do the same with your body?