0144“Đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người (Rô 12:3 TTHĐ).

Sự cản trở đầu tiên và lớn nhất để thay đổi bất kỳ lãnh vực nào trong đời sống bạn là sự kiêu hãnh. Kiêu hãnh khiến bạn không thành thật về những lãnh vực mà bạn cần phải thay đổi.

Nhưng sự thật ở đây là, tất cả chúng ta đều cần phải thay đổi. Không có ai trọn vẹn cả. Tôi không trọn vẹn. Bạn không trọn vẹn. Người mà bạn ngưỡng mộ nhất trên thế giới cũng không trọn vẹn.

Kinh Thánh nói không có gì hoàn hảo trừ ra Lời của Chúa. Mọi thứ trên hành tinh này đều hư hoại. Nhưng tất cả chúng ta đều đi vòng quanh cố gắng gây ấn tượng với người khác. Chúng ta giả vờ như chúng ta có tất cả.

Nếu bạn muốn có sự thay đổi lâu dài trong đời sống, thì trước tiên bạn phải khiêm nhường đánh giá tình trạng hiện tại của mình — nó bao gồm việc thừa nhận rằng bạn có trọn vẹn mọi thứ. Bạn cần phải bỏ sự kiêu hãnh của mình sang một bên và thừa nhận rằng mình có vấn đề về tài chánh, sức khỏe, hay về bất kỳ lãnh vực nào bạn gặp khó khăn trong cuộc sống của mình.

Rô 12:3 nói rằng, “Đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người” (TTHĐ).

Dầu vậy, đôi khi bạn không thể nhìn thấy cách chính xác về bản thân mình nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Bạn có can đảm để nhờ người khác thành thật với bạn không? Bạn có sẵn sàng hỏi những người gần gũi nhất với bạn rằng, “Tôi cần thay đổi điều gì không?”

Tại sao việc nhìn thấy bản thân mình một cách chính xác lại quan trọng như vậy? Bởi vì bạn chỉ có thể kiểm soát được những gì bạn có thể đo lường được.

Nếu bạn không biết mức độ đức tin của mình, bạn không thể lớn lên trong đức tin của mình. Nếu bạn không biết tình trạng sức khỏe của mình, bạn không thể phát triển và tăng cường sức khỏe. Nếu bạn không biết được tình trạng tài chánh của mình như thế nào, bạn không thể đặt mục tiêu về tài chánh cho mình được. Nếu bạn không biết được mức độ thuộc linh, nghề nghiệp, hay quan hệ của mình, thì bạn không thể nào phát triển trong những lãnh vực đó. Bạn chỉ có thể quản lý những gì bạn đo lường được.

Bạn có thật sự sẵn sàng cho việc thay đổi đời sống không? Vậy thì, trước hết, hãy bỏ sự kiêu hãnh của bạn sang một bên và đánh giá chính xác hôm nay mình đang ở đâu. Chỉ khi đó, bạn mới có thể nhìn thấy được những lãnh vực bạn cần phải tăng trưởng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Người nào trong cuộc sống của bạn mà bạn có thể chia sẻ cách cởi mở và thành thật?

2.    Bạn cần đánh giá những lãnh vực nào trong cuộc sống của mình để bạn có thể đặt ra những mục tiêu thực tế cho sự thay đổi?

3.    Bạn có thể theo dõi sự tăng trưởng và tiến bộ của mình qua một số cách nào?

 

 

 


YOU CAN ONLY MANAGE WHAT YOU MEASURE

By Rick Warren —

“Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you" (Romans 12:3 NIV).

The first and greatest barrier to change in any area of your life is pride. Pride keeps you from being honest about the areas where you need to change.

But, the fact is, we all need to change. Nobody has it all together. I don’t have it all together. You don’t have it all together. The person you admire most in the world doesn’t have it all together.

The Bible says there’s nothing perfect on Earth except God’s Word. Everything on this planet is broken because of sin. But we all walk around trying to impress people. We pretend that we’ve got it all together.

If you want to have lasting change in your life, though, then you first have to humbly assess your current state—which includes admitting that you don’t have it all together. You have to put aside your pride and admit you have a problem with your finances, your health, or whatever area you struggle with in your life.

Romans 12:3 says, “Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you” (NIV).

Sometimes, though, you can’t see yourself accurately without help from others. Do you have the courage to ask other people to be honest with you? Are you willing to ask the people closest to you, “Where do I need to change?”

Why is it so important to see yourself accurately? Because you can only manage what you measure.

If you don’t know the measure of your faith, you can’t grow in your faith. If you don’t know the measure of your health, you can’t develop and grow in health. If you don’t know the measure of where you are financially, you can’t set goals financially. If you don’t know the measure of where you are spiritually or vocationally or relationally, then you can’t grow in those areas. You can only manage what you measure.

Are you ready for real life change? Then, first, set aside your pride and take an accurate measure of where you are today. Only then will you be able to see the areas where you need to grow.

Talk It Over

- Who are the people in your life with whom you can share openly and honestly?

- Which areas of your life do you need to evaluate so that you can set realistic goals for change?

- What are some ways you can keep track of your growth and progress?