0276“Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!” (Thi 27:13 BTT).

Bất cứ cơn khủng hoảng lớn nào xảy đến trong đời sống của bạn đều có khả năng làm rúng động đức tin của bạn. Nhưng điều ngược lại cũng có thể đúng. Nếu bạn vững bền trong sự trông cậy thì đức tin của bạn giúp bạn vượt qua được cơn khủng hoảng đó.

Vua Đa-vít đã phải chịu những mất mát vô cùng to lớn, bao gồm cả việc mất đi con của mình. Sau những khủng hoảng trong cuộc đời mình, ông đã viết trong Thi Thiên 27:13, “Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!” (BTT). Trong những giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời Đa-vít, chỉ có đức tin vào sự nhân lành của Chúa mới có thể giúp ông tiếp tục sống.

Điều này có thể cũng đúng với bạn. Ngay cả những lúc trong đời sống dưởng như không còn có thể chịu đựng được nữa, hãy tin rằng sự nhân lành của Chúa sẽ giúp bạn vượt qua được mọi sự. Hãy tin rằng chương trình của Chúa dành cho cuộc đời bạn vượt xa hơn nan đề mà bạn đang phải đương đầu với.

Làm thế nào để bạn có được đức tin như thế? Bạn có thể có được nhờ Lời của Chúa và nhờ sự khích lệ của những người bạn chân tình, đáng tin cậy.

Nếu bạn biết nhiều về Kinh Thánh, bạn sẽ có được đức tin lớn. Nếu bạn chỉ biết một ít về Kinh Thánh, đức tin của bạn sẽ ít hơn. Nếu bạn hoàn toàn không biết Kinh Thánh, bạn sẽ hoàn toàn không có đức tin.

Bạn có biết trong Kinh Thánh có trên bảy ngàn lời hứa dành cho bạn không? Nhưng bạn không thể nhận được những lời hứa này nếu bạn không biết đến chúng. Nếu bạn muốn đức tin của mình được tăng trưởng để có thể đối phó với những sóng gió khó khăn của cuộc đời, hãy hiểu biết Kinh Thánh qua việc nghiên cứu, suy gẫm, và học thuộc lòng Kinh Thánh.

Rồi khi đức tin của bạn vào sự nhân từ của Chúa được tăng trưởng, bạn có thể chia sẻ đức tin của mình với bạn bè khi họ đang phải trải qua những khó khăn hoạn nạn. Bạn bè sẽ giúp lẫn nhau để được tăng trưởng trong đức tin.

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chúa đã bày tỏ sự nhân từ của Ngài đối với bạn trong năm vừa qua như thế nào?

2.      Bạn có thể làm gì để biết rõ Lời Chúa hơn?

3.      Hãy viết xuống một lời hứa từ Lời Chúa mà bạn có thể nhận lãnh cho mình trong cơn giông bão. Hãy tìm một lời hứa từ Chúa mà bạn có thể nhận lấy cho một người bạn và hãy đem lời hứa đó đến cho bạn của mình ngày hôm nay.


 

 

HOW TO STRENGTHEN YOUR FAITH

By Rick Warren —

“I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the LORD in the land of the living” (Psalm 27:13 NASB).

Any major crisis in your life has the potential to shake your faith. But the opposite can be true too. If you let it, your faith can carry you through a crisis.

King David suffered great loss, including the loss of a child. After these crises in his life, he wrote in Psalm 27:13, “I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the LORD in the land of the living” (NASB). In David’s darkest time, only his belief in God’s goodness kept him going.

The same can be true for you. Even when life feels unbearable, believe that God is good. Even when everything is going wrong, believe that God’s goodness can pull you through. Believe that God’s plan for your life is greater than the problem you’re going through.

How do you get that kind of faith? You can get it from God’s Word, and from the encouragement of faithful friends.

If you know the Bible well, you’re going to have great faith. If you know the Bible a little, you’re going to have a little faith. If you don’t know Bible at all, you’re not going to have any faith.

Did you know there are more than 7,000 promises made to you in the Bible? But you can’t claim them if you don’t know them. If you want to increase your faith so you’re able to handle the rough winds of life, get to know the Bible through study, meditation, and memorization.

Then, as your faith in God’s goodness grows, you can share your faith with your friends when they are going through a crisis. Friends strengthen their friends’ faith.

Talk It Over

  • How has God shown his goodness to you over the past year?
  • What can you do to get to know God’s Word better?
  • Write down a promise from God’s Word that you can claim for yourself in your storm. Find a promise from God that you can claim for a friend; send it to your friend today.