0275“Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc” (Rô-ma 12:15 KTHĐ).

Có một điều rất thú vị về sự đau đớn và vui vẻ. Bất cứ khi nào bạn chia sẻ một niềm vui, niềm vui đó được nhân lên gấp đôi. Nhưng nỗi đau thì ngược lại. Khi bạn chia sẻ một nỗi đau, nỗi đau đó chỉ còn lại một nửa.

Vì vậy, khi bạn bè của bạn đang trải qua khó khăn hoạn nạn, họ cần bạn giúp đỡ mang lấy gánh nặng và nhờ đó, giảm đi nỗi đau của họ.

Chia sẻ nỗi đau của bạn bè không giống như cảm thông. Sự thông cảm nói “Tôi rất lấy làm tiếc vì bạn đang chịu tổn thương.” Người đó không cần sự thông cảm của bạn. Họ cần sự đồng cảm. Sự đồng cảm nói rằng “Tôi đang mang đau đớn cùng với bạn.” Sự thông cảm chỉ đứng nhìn từ xa. Còn sự đồng cảm kéo lại gần nhau.

Hình thức tột đỉnh của tình yêu là lòng thương xót. Lòng thương xót nói rằng “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình có thể làm để bạn không còn bị đau đớn nữa.”

Khi đọc Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu đã nhiều lần động lòng thương xót. Chúa chia sẻ nỗi đau với người khác. Và để chấm dứt nỗi đau của người khác, Chúa sẵn lòng làm bất cứ điều gì Ngài có thể làm, kể cả việc chết trên thập tự giá. Đúng vậy — Chúa đã sẵn lòng chết để cất đi nỗi đau của bạn. Và đó chính là lòng thương xót.

Kinh Thánh dạy trong Rô-ma 12:15, “Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc” (KTHĐ).

Bạn bè sẽ làm gì được cho nhau? Họ luôn có mặt, hiện diện. Và khi thấy bạn mình đang đau buồn đôi khi họ ngồi xuống cùng khóc với người bạn đó — họ khóc với kẻ khóc.

Bạn bè không cho nhau những lời nói đạo đức, sáo rỗng, vô vị. Họ không đưa ra lời khuyên khi người kia chưa sẵn sàng đón nhận. Họ không thuyết phục bạn mình đừng đau khổ nữa. Họ không hứa rằng mọi việc rồi sẽ được tốt đẹp.

Họ chỉ có mặt, hiện diện, im lặng và cùng chia sẻ đau đớn với bạn mình. Và khi làm như thế họ làm vơi nỗi đau của bạn mình và bày tỏ ra được lòng thương xót của Chúa Cứu Thế.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Lập danh sách những lần Chúa Giê-xu bày tỏ lòng thương xót trong Kinh Thánh. Điều này dạy chúng ta điều gì?

2.      Một người nào đó đã bày tỏ lòng thương xót của Chúa Cứu Thế cho bạn hay cho một người bạn biết như thế nào?

3.      Bạn biết người nào đang bị tổn thương ngày hôm nay? Làm thế nào để bạn có thể bày tỏ lòng thương xót với người đó?


 

 

 

HOW TO LESSEN YOUR FRIEND’S PAIN

By Rick Warren — 

“Laugh with your happy friends when they’re happy; share tears when they’re down.”

Romans 12:15 (The Message)

There’s something interesting about pain and joy. Whenever you share a joy, it gets doubled. But it’s the opposite with pain. When you share a pain, it’s halved.

So when your friends are going through a crisis, they need you to help carry the load and, thus, lessen the pain.

Sharing your friend’s pain is not the same as sympathy. Sympathy says, “I’m sorry you hurt.” People don’t need your sympathy. They need your empathy. Empathy says, “I hurt with you.” Sympathy stands at a distance. Empathy draws close.

The ultimate form of love is compassion. Compassion says, “I’ll do anything I can to stop your hurt.”

When you read the Bible, you’ll find that Jesus was repeatedly moved with compassion. He shared in people’s hurt. And, to stop others’ hurt, he was willing to do whatever he could, including going to the cross. That’s right—he was willing to die to stop your hurt. That’s compassion.

The Bible says in Romans 12:15, “Laugh with your happy friends when they’re happy; share tears when they’re down” (The Message).

What do friends do for each other? They show up. And when they show up and find their friend is sad, sometimes they sit and cry with that friend—they weep with those who weep.

Friends don’t give pious platitudes. They don’t give advice when someone isn’t ready for it. They don’t try to talk a friend out of his pain. They don’t promise everything will be okay.

They just show up, shut up, and hurt with their friend. And in doing so, they lessen the pain and show the compassion of Christ.

Talk It Over

  • Make a list of times in the Bible that Jesus showed compassion. What does this teach us?
  • How has someone shown the compassion of Christ to you or to someone you know?
  • Who do you know who is hurting today? How can you show compassion to that person?