0456“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6 TTHĐ).

Lần trước chúng ta đã nói về việc dùng bàn tay trái để giúp bạn nhớ được điều bạn phải cầu nguyện cho ai. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến bàn tay phải của bạn và cách nó có thể giúp bạn biết nên cầu nguyện cho điều gì.

Cũng giống như bàn tay trái, ngón tay cái của bạn gần với trái tim bạn nhất khi bạn đưa tay phải lên. Vì vậy điều đầu tiên bạn cầu nguyện là — thật đúng vậy — là tấm lòng của bạn. Kinh Thánh nói phải gìn giữ tấm lòng của bạn bởi vì nó kiểm soát cuộc sống của bạn. Mọi thứ đều xuất phát từ tấm lòng! Hãy cầu xin Chúa chỉ ra bất kỳ tội lỗi nào bạn cần phải xưng ra để bạn có thể có tấm lòng đúng đắn với Chúa.

Ở Mỹ, chúng tôi thường dùng ngón tay trỏ để cho biết đó là thứ nhất, số một. Hãy dùng ngón tay đó để nhắc nhở bạn cầu nguyện cho những thứ tự ưu tiên và cho thời biểu làm việc của bạn. Hãy xin Chúa chỉ cho bạn điều gì là quan trọng nhất để bạn có thể đặt điều đó là ưu tiên trong cuộc sống của mình. Nếu bạn không cầu nguyện cho thời biểu làm việc của mình, Chúa sẽ không ban phước cho lịch làm việc của bạn.

Ngón tay dài nhất của bạn, ngón giữa, là ngón nổi bật. Nó nhắc nhở bạn cầu nguyện cho ảnh hưởng của mình. Hãy cầu nguyện khi người khác nhìn thấy bạn, họ sẽ thấy được Chúa đang làm việc trong đời sống bạn. Hãy cầu xin Chúa cho bạn làm một tấm gương về tình yêu của Ngài. Hãy xin Chúa cho bạn có ảnh hưởng rộng lớn hơn để bạn có thể dùng ảnh hưởng đó cho mục đích tốt lành.

Ngón đeo nhẫn nhắc nhở bạn cầu nguyện cho các mối quan hệ của mình. Hãy cụ thể khi bạn thưa chuyện với Chúa về bạn bè, chồng/vợ, con cái, bạn đồng nghiệp, người quản lý, bạn đồng công trong chức vụ, và hàng xóm của bạn. Thưa với Chúa bạn muốn thấy những quan hệ đó phát triển, được hàn gắn và đem vinh hiển đến cho Chúa như thế nào.

Cuối cùng, ngón tay út của bạn là một sự nhắc nhở để cầu nguyện cho những phước hạnh về mặt vật chất.  Việc cầu xin Chúa ban phước cho cuộc sống của bạn về mặt vật chất không có gì là sai trái cả — nó chỉ không phải là điều quan trọng nhất mà thôi. Vì vậy đó là điều cuối cùng mà bạn cầu xin. Hãy nhớ rằng Chúa cho biết bạn không có gì bởi vì bạn không cầu xin.

“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6 TTHĐ).

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, “Tôi không thể nào cầu nguyện năm phút liên tục” được không? Chỉ cần sử dụng bàn tay của bạn! Khi bạn đi qua từng bước này, việc thưa chuyện với Chúa trong năm phút là điều thật dễ dàng.

Trong tuần này, hãy chủ động thực hành phương pháp này mỗi ngày. Chẳng bao lâu Bạn sẽ tạo được một thói quen cầu nguyện ích lợi cho bạn trong suốt quảng đời còn lại.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tại sao bạn nên muốn Chúa chúc phước cho lịch làm việc của mình?

2.    Bạn muốn Chúa cho mình có ảnh hưởng lớn hơn trong những lãnh vực nào?

3.    Việc xưng tội ảnh hưởng đến tất cả mọi lãnh vực trong cuộc sống của bạn như thế nào?

 

 

 


HOW TO PRAY ABOUT EVERYTHING

By Rick Warren — 

“Don't worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done" (Philippians 4:6 NLT).

Yesterday we talked about using your left hand to help you remember who to pray for. Today we’ll look at your right hand and how it can help you know what to pray for.

Just like your left hand, your thumb is closest to your heart when you hold up your right hand. So the first thing you pray for is—that’s right—your heart. The Bible says to guard your heart, because it controls your life. Everything flows from the heart! Ask God to reveal any sin you need to confess so you can get your heart right with him.

In the United States, we usually use our index finger to signal the number one. Use that finger to remind you to pray for your priorities and schedule. Ask God to show you what’s most important so that you can make it a priority in your life. If you’re not praying about your schedule, God isn’t blessing your schedule.

Your tallest finger, the middle finger, is the one that stands out. It reminds you to pray for your influence. Pray that when people see you, they will see how God has worked in your life. Ask God to make you an example of his love. Ask him to give you greater influence so you can use it for good.

The ring finger reminds you to pray for your relationships. Be specific as you talk to God about your friends, spouse, children, colleagues, supervisors, ministry partners, and neighbors. Tell him how you want to see those relationships grow and heal and bring him glory.

Finally, your little finger is a reminder to pray for material blessings. There’s nothing wrong with asking God to bless your life materially—it’s just not the most important thing, so it’s the last thing you pray for. Remember, God says you have not because you ask not.

“Don’t worry about anything; instead, pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done” (Philippians 4:6 NLT).

Have you ever thought, “I can’t pray for five minutes straight”? Just use your hands! By the time you go through each of these steps, you easily will have spent five minutes talking with God.

Be intentional this week about practicing this method throughout each day. Soon you’ll build a habit of prayer that will serve you for the rest of your life.

Talk It Over

  • Why should you want God to bless your schedule?
  • In what areas do you want God to give you greater influence?
  • How does confessing sin affect every area of your life?