0437“Nếu con chắp cánh hừng đông Bay qua tận cùng biển cả, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, Tay phải Chúa sẽ nắm giữ con” (Thi Thiên 139:9 TTHĐ).

Bạn không bao giờ, sẽ không bao giờ cô đơn vì Chúa ở trong mọi chiều không gian và thời gian cùng một lúc.

Chúa ở trong quá khứ, Ngài ở trong hiện tại, Ngài ở trong tương lai. Chúa ở trên thiên đàng và Ngài ở trên đất. Chúa ở trong thế giới thuộc linh. Ngài ở trong thế giới của chúng ta. Chúa ở trong bạn, Ngài ở trên bạn, Ngài ở xung quanh bạn — bởi vì Ngài là đa chiều.

Không phải có nhiều chúa để bao quát mọi chiều không gian. Chỉ có một Đức Chúa Trời trong thân vị của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Bởi vì Ngài là đa chiều nên bạn không bao giờ cô đơn.

“Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó, Nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, Tay phải Chúa sẽ nắm giữ con. Nếu con nói: “Bóng tối chắc sẽ che khuất con, Và ánh sáng chung quanh con trở nên đêm tối,” Thì bóng tối ấy cũng không thể che nổi Chúa, Ban đêm sẽ sáng như ban ngày, Và bóng tối cũng thành ánh sáng đối với Chúa.” (Thi Thiên 139:7-12 TTHĐ).

Đừng cố chơi trò trốn tìm với Chúa. Những nơi bạn cố gắng để trốn, Chúa đã có mặt ở đó rồi. Đây là sự vô sở bất tại — không ở đâu mà không có Chúa. Chúa ở khắp mọi nơi! Ngài ở trong mọi sự. Chúa là sự khởi đầu và sự kết thúc.

Không có nơi nào bạn từng ở, không có nơi nào bạn đang ở và không có nơi nào bạn sẽ ở mà Chúa đã không ở đó, không đang ở đó, hoặc sẽ không hiện diện ở đó. Đây là điều nên khích lệ bạn. Bất kể bạn chọn đi đến nơi nào, Chúa cũng sẽ cùng đi với bạn và Ngài sẽ ở sẵn nơi đó để gặp bạn.

Vì Chúa ở trong tất cả mọi chiều hướng của thế giới — và ngay cả những chiều hướng mà chúng ta không biết đến — bạn có thể thưa chuyện với Chúa về mọi lãnh vực đường hướng của đời sống bạn. Chúa đã hiểu trước rồi! Không điều gì bạn có thể đưa đến Chúa từ quá khứ, hiện tại, hay tương lai của mình mà Chúa không hoàn toàn kiểm soát được.

Những lời cầu nguyện của bạn sẽ không bao giờ khiến Chúa ngạc nhiên cả. Bạn có thể đem tất cả mọi điều đến với Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Nếu sự vô sở bất tại gây kinh sợ thì điều này có nghĩa gì? Nếu việc Chúa ở khắp mọi nơi khiến bạn sợ hãi thì bạn cần phải làm hòa với Đức Chúa Trời như thế nào để điều đó đem lại cho bạn sự an lòng?

2.    Những chiều hướng, điều gì trong đời sống mà bạn ngần ngại khi phải thưa chuyện với Chúa về điều đó?

3.    Tại sao đôi khi bạn không muốn nói chuyện với Chúa về những điều bạn biết là Ngài đã biết rồi?

 

 

 

 


YOU CAN TALK TO GOD ABOUT ANYTHING

By Rick Warren — 

“If I flew away beyond the east or lived in the farthest place in the west, you would be there to lead me, you would be there to help me" (Psalm 139:9 GNT).

You are never, ever alone because God is in every dimension at the same time.

God is in the past, he’s in the present, he’s in the future. He’s in heaven, and he’s on Earth. He’s in the spirit world. He’s in our world. He’s in you, he’s above you, he’s around you—because he is multidimensional.

There are not a bunch of gods to cover every dimension. There is one God in the person of Father, Son, and Holy Spirit. Because he is multidimensional, you are never alone.

“Where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence? If I went up to heaven, you would be there; if I lay down in the world of the dead, you would be there. If I flew away beyond the east or lived in the farthest place in the west, you would be there to lead me, you would be there to help me. I could ask the darkness to hide me . . . but even darkness is not dark for you, and the night is as bright as the day. Darkness and light are the same to you” (Psalm 139:7-12 GNT).

Don’t try to play hide and seek with God. Every place you try to hide, he’s already there. This is God’s omnipresence. He’s everywhere! He’s in all things. He is the beginning and the end.

There is no place you’ve been, no place you are, and no place you’re going to be that God was not, is not, or will not be. That should encourage you. No matter where you choose to go, God will walk with you, and he will already be there to meet you.

Because God is in every dimension of the world—and even the dimensions we don’t know about—you can talk to him about every dimension of your life. He already understands! There is nothing you could bring to him from your past, present, or future that he is not already in complete control of.

Your prayers will never catch God off guard. You can bring them all to him!

Talk It Over

  • What does it mean if God’s omnipresence brings dread? If God’s omnipresence brings you dread, what do you need to get right with God in order for it to bring comfort?
  • What dimensions of your life you are hesitant to talk to God about?
  • Why do you sometimes refuse to talk to God about the things you know he is already aware of?