0139“Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu bí ẩn, Của cải chứa trong những nơi kín đáo, Để ngươi biết rằng chính Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã gọi đích danh ngươi.” (Ê-sai 45:3 BHĐ)

Chúng ta đều mong ước được người khác biết đến, và một trong những điều đầu tiên người khác biết đến ta là qua tên gọi của chúng ta. Chúa phán: “Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu bí ẩn, Của cải chứa trong những nơi kín đáo, Để ngươi biết rằng chính Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã gọi đích danh ngươi.” (Ê-sai 45:3 BHĐ).

Chúa quan tâm đến cá nhân của bạn, và Ngài gọi bạn bằng cái tên của bạn.  Không có gì thân mật hơn là được biết đến một cách tường tận — tất cả những tính tình kỳ quặc, khó hiểu cũng như những điểm yếu của bạn, những điều khiến bạn cười, khóc, những nỗi sợ hãi, hy vọng hay ước mơ của bạn. 

Trên đời này không ai biết đến bạn một cách tường tận, nhưng Chúa thì biết.  Ngài là Đấng duy nhất nhìn thấu vào nơi thâm sâu của tính cách, cá tính bạn cho đến đáy lòng của bạn.

Đức Chúa Trời, Đấng gọi tên bạn, đã cất giấu của báu trong sự đau khổ và tăm tối mà bạn đang trải qua.  Ngài có thể can thiệp vào nơi tăm tối của bạn, và sẽ kề cận bên bạn trong chốn tối tăm đó.  Bạn cần phải ngợi khen Chúa về điều đó.  Những gì chúng ta biết về Đức Chúa Trời sẽ đưa dẫn chúng ta đến sự thờ phượng.

Khi Gióp mất tất cả mọi thứ quan trọng đối với ông, ông vẫn tiếp thờ phượng vì ông có được hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời: “Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy và nói: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ. Tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!”” (Gióp 1:20-21 BHĐ).

Ngay cả khi Gióp mất tất cả, những gì ông biết về Đức Chúa Trời đã khiến ông sấp mặt xuống đất và nói: “Lạy Chúa, con không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng con hiểu rằng Ngài đã ban cho và Ngài lại cất đi, và con ngợi khen danh của Ngài."

Sự thờ phượng chính là một kho báu trong chốn tối tăm.  Ngay cả khi đau đớn, bạn cũng biết được rằng Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành và yêu thương.  Ngài gọi chính tên bạn và chú ý đến từng chi tiết trong cuộc sống của bạn.  Ngài đang cầm quyền, đang kiểm soát.  Và Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời bạn.

Bạn phải mở lòng ra để thấy được Chúa có thể giấu vàng, kim cương ở những nơi kín giấu, tăm tối và sẵn sàng tiếp nhận, nắm lấy những kho báu này khi Ngài tỏ ra cho bạn.  Dù Ngài có can thiệp hay không, bạn vẫn luôn biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời thân thiết, riêng tư, Đấng sẽ ở bên khi bạn đang bước đi trong bóng tối. 

Đây là cách bạn đối mặt với bóng tối và nhìn thấy được niềm hy vọng.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chúa đã cho phép điều gì bị cất đi khỏi bạn?  Bạn đã phản ứng như thế nào?

2.      Bạn có xem những cơ hội thờ phượng Đức Chúa Trời là kho báu không?  Tại sao?

3.      Xin kể ra những lẽ thật về Đức Chúa Trời giúp bạn vẫn thờ phượng Ngài, ngay cả trong khi đang đau khổ?


 

This Is How You Can Face the Darkness

BY KAY WARREN — 

“I will give you the treasures of darkness, riches hidden in secret places, so that you may know that I am the LORD, the God of Israel, who summons you by name.”  Isaiah 45:3 (NIV)

We long to be known, and one of the first ways we are known is by our name. God says, “I will give you the treasures of darkness, riches hidden in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name” (Isaiah 45:3 NIV). God is personal, and he calls you by name.

There is nothing more intimate than being fully known—all of your weirdness and weaknesses, what makes you laugh and cry, your fears, hopes, and dreams. No one will fully know you on earth, but God does. He’s the only one who sees through the layers of your personality to the core of your being.

The God who calls you by name has hidden riches in your suffering and darkness. He can intervene in your darkness, and he will be close to you in that darkness. This should lead you to praise him. What we know about God leads us to worship.

When Job lost everything that mattered to him, he worshiped because of what he knew to be true about God: “Job stood up, tore his robe in grief, and shaved his head. Then he fell to the ground and worshiped. He said, 'Naked I came from my mother, and naked I will return. The Lord has given, and the Lord has taken away! May the name of the Lord be praised’” (Job 1:20-21 GW).

Even as Job lost everything, what he knew about God caused him to fall on his face and say, “God, I don’t know what’s going on, but I understand you’ve given and you’ve taken away, and I praise your name.”

Worship itself is a treasure in the darkness. Even in pain, you can know that he is a good and loving God. He knows you by name and notices every detail of your life. He is in control. And he has a plan for your life.

You must be open to the possibility that God has gold and diamonds hidden in secret places and be ready to receive and embrace these treasures as he shows them to you. Whether he intervenes or not, you can know he is the intimate, personal God who will be close as you walk through the darkness. This is how you face the darkness and find hope.

Talk It Over

1.       What has the Lord allowed to be taken from you? How did you respond?

2.       Do you look at opportunities to worship God as treasures? Why or why not?

3.       What are some other truths about who God is that cause you to worship him, even in suffering?